eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązowna › Dostawa kruszyw na drogi w Gminie WiązownaOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw na drogi w Gminie Wiązowna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązowna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 59

1.5.2.) Miejscowość: Wiązowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-462

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.sadkowska@wiazowna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuwiazowna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw na drogi w Gminie Wiązowna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61147273-fb0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021738/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kruszyw na drogi w Gminie Wiązowna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,129668,ecbd7b95d6343419b7b0e2ca06af9906.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,129668,ecbd7b95d6343419b7b0e2ca06af9906.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150 MB.
2. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
4. Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
6. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy administrator systemu, Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D, lok. B/J, 54-203 Wrocław. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną, tel.: +48 71 787 35 34; email: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarta w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.16.2023.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. CZĘŚĆ I:
Dostawy dolomitu dewońskiego o frakcji 4-31,5 mm zgodne z PN-EN 13285: 2004 i WT - 4 2010, w ilości ok. 1568 ton przeznaczonego do wbudowania w modernizowane drogi na terenie gminy Wiązowna w ramach następujących zadań/przedsięwzięć publicznych realizowanych ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na podstawie wniosków do budżetu złożonych przez mieszkańców miejscowości: Rzakta, Wola Ducka, Dziechciniec, Izabela, Kąck, Duchnów, Kopki, Wiązowna Kościelna oraz w ramach następujących zadań/przedsięwzięć publicznych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku sołectw: Czarnówka, Duchnów, Glinianka II, Góraszka, Kąck, Kopki, Kruszówiec, Malcanów, Pęclin, Poręby, Osiedle Rudka, Rzakta, Stefanówka, Wiązowna Kościelna, Wola Karczewska.
Wymagania Zamawiającego w stosunku do sposobu realizacji dostaw:
1) kruszywo nie może zawierać domieszek innych materiałów oraz musi być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Materiał ten przeznaczony jest do remontów dróg gminnych gruntowych i częściowo utwardzonych;
2) dostawy muszą być realizowane samochodami samowyładowczymi do miejsc wskazanych przez Zamawiającego do w/w sołectw na terenie gminy Wiązowna;
3) minimalna jednorazowa ilość zamówionego materiału to jeden samochód ciężarowy o minimalnej nośności 20 ton. Samochód ciężarowy powinien być dostosowany do transportu po drogach gminnych;
4) w ramach rozładunku Wykonawca na równym odcinku drogi, w miarę możliwości równomiernie wysypie dostarczone kruszywo lub wysypie je na pryzmę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5) kruszywo powinno być dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. Istnieje możliwość dostarczenia kruszywa w godzinach popołudniowych po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego;
6) Szczegółowe warunki realizacji Części I zamówienia określono we wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. CZĘŚĆ II:
Dostawa sortowanego kruszywa betonowego (przekrusz betonowy) z recyklingu gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych o frakcji 0-63 mm w ilości ok. 1.777 ton w ramach następujących zadań/przedsięwzięć publicznych realizowanych ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców miejscowości: Rzakta, Wola Ducka, Dziechciniec, Izabela, Kąck, Duchnów, Kopki, Wiązowna Kościelna oraz w ramach następujących zadań/przedsięwzięć publicznych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku sołectw: Czarnówka, Duchnów, Glinianka II, Góraszka, Kąck, Kopki, Kruszówiec, Malcanów, Pęclin, Poręby, Osiedle Rudka, Rzakta, Stefanówka, Wiązowna Kościelna, Wola Karczewska
Wymagania Zamawiającego w stosunku do sposobu realizacji dostaw:
1) kruszywo nie może zawierać betonów lekkich, szkła, ceramiki (glazura, terrakota, ceramika sanitarna), zanieczyszczeń metalowych, gruzu ceglanego, tynków itp. Materiał ten jest przeznaczony do remontów dróg gminnych gruntowych i częściowo utwardzonych;
2) zawartości frakcji kruszyw 0-2 mm – max 15 %;
3) dostawy muszą być realizowane samochodami samowyładowczymi do miejsc wskazanych przez Zamawiającego do w/w sołectw na terenie gminy Wiązowna;
4) minimalna jednorazowa ilość zamówionego materiału to jeden samochód ciężarowy o minimalnej nośności 20 ton. Samochód ciężarowy powinien być dostosowany do transportu po drogach gminnych;
5) w ramach rozładunku Wykonawca na równym odcinku drogi, w miarę możliwości równomiernie wysypie dostarczone kruszywo lub wysypie je na pryzmę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6) kruszywo powinno być dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. Istnieje możliwość dostarczenia kruszywa w godzinach popołudniowych po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego;
7) Szczegółowe warunki realizacji Części II zamówienia określono we wzorze umowy Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zamian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - część I i Załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy- część II

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,129668,ecbd7b95d6343419b7b0e2ca06af9906.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.