eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogowo › "Sukcesywna dostawa pelletu dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2023/2024"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Sukcesywna dostawa pelletu dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2023/2024"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIELNA

1.5.2.) Miejscowość: Rogowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-420

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3024053

1.5.8.) Numer faksu: 52 3024275

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rogowo.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywna dostawa pelletu dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2023/2024"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baa7dcee-fb97-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 i ust. 3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: inwestycje@rogowo.paluki.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
4. Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dotyczącej w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje - Załącznik Nr 7 do SWZ.
5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0,
4) włączona obsługa języka JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików. pdf.,
5) Szyfrowanie na platforma zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupowa stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIDiGP.271.1.6.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2023/2024 do następujących lokalizacji Zamawiającego:
a) 4 (czterech) kotłowni na terenie miejscowości Rogowo (ul. Kolejowa 4, ul. Kolejowa 21, ul. Kl. Maciaszczyka 9, ul. Kościelna 4a (GDK);
b) 1 (jednej) hali sportowej (Gościeszyn 21);
w szacunkowej ilości:
1) pellet drzewny (w workach foliowych zgrzewanych 15-25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu) – 126,15 ton.
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na
sezon grzewczy 2023/2024
1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pellet drzewny w workach foliowych zgrzewanych 15 - 25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2023/2024 o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Pellet drzewny powinien spełniać kryteria jakościowe: <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub
<norma DIN PLUS EN A1>, granulacja <6mm> lub <8mm> lub równoważne (potwierdzające
spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą
jakości).
Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Energii z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1890)
a) PELLET DRZEWNY w przewidywalnej ilości 120,14 tony + 5% = 126,15 ton o następujących
parametrach jakościowych nie gorszych niż:
- surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych
i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepisze czy utwardzacze;
- wartość opałowa min. 18MJ/kg [5,0kWh/kg]
- max. zawartość popiołu do 0,7%
- zawartość siarki do 0,05%
- gęstość min. 600kg/m3
- średnica 6-8 mm
- wilgotność do 10%
aa)Dostawa PELLETU DRZEWNEGO odbywać się będzie partiami po 1-2 tony jednorazowo,
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do następujących lokalizacji:
- kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Rogowie – 16,42 ton,
- kotłowni przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie – 10,53 ton,
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 w Rogowie – 22,94 ton,
- kotłowni przy ul. Kościelnej 4a w Rogowie(GDK) – 45,40 ton
- hali sportowej w Gościeszynie 21 – 24,85 ton.
3. Warunki dostawy:
1) Dostawca będzie realizował dostawę pelletu na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zasadami bhp i p. poż. we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, odpowiednio przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego.
2) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego
zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym samowyładowczym maksymalnie do 2,00 ton,
w czasie …….. [24h, 48h, 72h, 96h] godzin od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub
e-mailowego przez Zamawiającego na dostawę.
3) Zamówienia mogą być składane w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, pod numerem telefonów:………………………… lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej Wykonawcy: e- mail: ..………………………………. Dostawca zobowiązany jest
potwierdzić złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji w formie potwierdzenia wysłanego na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: lesnictwo@rogowo.pl
4) W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za termin dostawy
uznaje się pierwszy roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy
5) Cena za pellet obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku.
6) Zamawiający każdorazowo będzie uzgadniać z Dostawcą dostawę pelletu do poszczególnych miejsc, tj. kotłowni i hal sportowych.
7) W przypadku zanieczyszczenia placu opałem do obowiązków Dostawcy należeć będzie jego uprzątnięcie.
8) Dostawca ma gwarantować jakość dostarczonego opału zgodnie z parametrami opisanymi w opisie
przedmiotu zamówienia :
- Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2023/2024 – pkt 1) lit. a
9) Do każdej dostawy:
a) PELLETU DRZEWNEGO Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
• raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych,
• certyfikat DIN PLUS A1, LUB EN PLUS A1, lub równoważny
• dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu.
10) Certyfikat lub atest jakości opału należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem .
11) Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy opału odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym
przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Dostawcy i upoważnionego pracownika Zamawiającego.
12) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy.
13) W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych opału pracownik Zamawiającego zobowiązany jest opisać wady w postaci notatki służbowej i przesłać ją niezwłocznie w sposób określony w ust. 3 pkt 3) do Wykonawcy.
14) Na rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w pkt 12 Wykonawca ma 2 dni robocze.
15) Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia uzasadnionej reklamacji Zamawiającego poprzez wymianę
wadliwej jakościowo dostarczonej partii opału lub dostarczenie brakującej ilości opału, w terminie 24 godzin od daty uznania reklamacji.
16) Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, o której mowa w pkt 12, w ciągu 2 dni roboczych od
dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.
17) Zasady określone w pkt 12 – 16 mają również zastosowanie w przypadku wad ukrytych opału niemożliwych do ujawnienia przez Zamawiającego podczas przyjmowania dostaw.
18) Jeżeli dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w ofercie, specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ), Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego
wykonania dostawy w terminie kolejnych 24 godzin .
19) Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, których mowa w pkt 18 Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w zakresie zakwestionowanej dostawy
(wedle uznania i wyboru Zamawiającego).
20) W przypadku odstąpienia od pojedynczej dostawy, o której mowa w pkt 19 Zamawiający ma prawo
zrealizować dostawę u innego dostawy, a kosztami dostawy obciążyć Wykonawcę.
21) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania badań jakości dostarczonego opału przez
podmiot uprawniony do wykonania takich badań, w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony opał nie
spełnia parametrów określonych w ofercie, kosztami zleconego badania Zamawiający obciąży Wykonawcę .
22) W przypadku awarii bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni spowodowany dostarczonym opałem
o niewłaściwych parametrach Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami doprowadzenia instalacji
i urządzeń kotłowni Użytkownika do należnego stanu. Za podstawę stwierdzenia przyczyn awarii
przyjmuje się protokół sporządzony przez firmę serwisująca urządzenia kotłowni Użytkowania.
23) W razie stwierdzenia niezgodności parametrów opału wskazanych w przedłożonym certyfikacie lub ateście
z parametrami określonymi w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał o właściwych parametrach w terminie kolejnych 24 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz zapłacić karę umowną.
24) W przypadku niedostarczenia certyfikatu lub atestu wraz z dostawą Zamawiający odmówi przyjęcia opału
do momentu dostarczenia certyfikatu lub atestu potwierdzającego wymagane przez Zamawiającego
właściwości dostarczonego opału.
25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach.
26) Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia dostarczonego opału w obecności Dostawcy. Różnice w ilości pomiędzy deklarowanymi, a faktycznie dostarczonymi uwzględnione będą w fakturach korygujących.
27) Określona przez Zamawiającego ilość węgla kamiennego i pelletu jest wartością szacunkową ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.
28) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy do 20% całości zamówienia.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do przytoczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) norm PN/EN/ISO Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (potwierdzające spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą jakości).
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.