eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogard › (3) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o część biurową - kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn oraz wykonanie prac remontowych.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
(3) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o część biurową – kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn oraz wykonanie prac remontowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO NOWOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radosława 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 39 20 640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(3) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o część biurową – kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn oraz wykonanie prac remontowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7490a2-fadc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139887/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa leśniczówki lesnictwa Wojcieszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”.
https://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasyhttps://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP (dalej –
„Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolinę Kaczmarek,
z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku
mieszkalnego z częścią biurową – kancelaria leśnictwa Wojcieszyn zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 38/6, obręb
Maszkowo, gm. Nowogard, Maszkowo 24 oraz impregnacja elementów drewnianych zewnętrznych na budynku leśniczówki
i remont ogrodzenia.
Roboty budowlane polegające na:
(1). rozbudowie części biurowej polegającej na dobudowaniu od strony elewacji szczytowej – południowej części
zawierającej przedsionek, toaletę oraz poczekalnię z wejściem do pomieszczenia kancelarii.
(2). przebudowie pomieszczenia biurowego - kancelarii polegającej na:
- demontażu okna i zamurowaniu otworu okiennego,
- demontażu okna i części ściany poniżej parapetu w celu montażu drzwi,
- demontażu fragmentu ściany i wykonaniu nowego otworu okiennego.
(3). remoncie schodów zewnętrznych istniejącego budynku leśniczówki, Impregnacji elementów drewnianych zewnętrznych
na budynku leśniczówki i remont ogrodzenia.
W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie budowy i uzyskać zaświadczenie o braku
sprzeciwu od PINB w Goleniowie. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: dobudowę w istniejącej technologii tj.
drewnianej szkieletowej: ściany zewnętrzne w konstrukcji słupowo-ryglowej z elementów o przekrojach 140x140 mm
wypełnione warstwa styropianu gr.120 mm z naklejonymi płytkami klinkierowymi (kolor i format dostosować do istniejących ),
od wewnątrz - płyta OSB gr.min.22mm oraz ocieplenie wełną mineralną gr.100 mm i wykończone płytami gipsowo –
kartonowymi 12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej CW/UW 100; ściany działowe z płyt gipsowo – kartonowych 2 x
12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej CW/UW100, wypełnienie z wełny mineralnej; dach dwuspadowy o kącie
nachylenia połaci 25° o konstrukcji krokwiowo – jętkowej (krokwie 80x160 mm, jętki 50x160 mm) ocieplenie wełną mineralną
gr.250 mm i wykończone płytami gipsowo – kartonowymi 2 x 12,5 mm GKF, pokrycie dachu dachówką zakładkową (kolor i
wzór dostosować do istniejącej dachówki), rynny Ø 150 mm, rury spustowe Ø 100 mm PCV w kolorze brązowym,
opierzenia (blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze brązowym); posadzki na podsypce piaskowej zagęszczonej
gr. 200 mm, chudy beton gr. 100 mm, folia pe gr. 0,3 mm, styropian gr. 150 mm, folia, wylewka betonowa zbrojona siatką
100x100x4 mm, wszystko wykończone płatkami gresowymi.; stolarka okienna i drzwiowa: okna o profilach drewnianych
szyby zespolone o współ. U<0,9 W/(m2K (dla całego okna) z mikrowentylacją i nawiewnikami (kolor dostosowany do
istniejących okien), drzwi zewnętrzne wejściowe 90/200 cm, współczynnik przenikania ciepła: U = 1,3 (W/m2*K) (kolor
dostosowany do istniejących drzwi zewnętrznych); rozbudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i przebudowę instalacji CO; dojście w postaci chodnika z kostki betonowej na
podsypce cementowo – piaskowej (1:4) z warstwą odsączającą z piasku lub pospółki; oraz Impregnacji elementów
drewnianych zewnętrznych na istniejącym budynku leśniczówki i remont ogrodzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60%,
2) Okres gwarancji - 40%
Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający nie formułuje warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (przy czym przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć
roboty wykonane na podstawie jednej umowy) polegające na budowie (rozbudowie) obiektu budowlanego (w rozumieniu art.
3 pkt 6) ustawy o Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 t.j. z póź. zm.) o wartości minimum 180 000 zł brutto.
Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
(wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności,
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
(f) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP
- wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ. Zamawiający działając na podstawie
art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do
SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2 500,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ S.A.
O/Szczecin nr rachunku: 86 15401085 2001 5315 4468 0001
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: „(2) Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki o
część biurową – kancelarię wraz z instalacjami - leśnictwa Wojcieszyn”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełnić łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 4 lit. a SWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych
wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4 lit. a SWZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu
trzeciego celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, warunek określony w
7.1 ppkt 4 lit. a SWZ winien spełnić samodzielnie co najmniej podmiot trzeci udostępniający zasoby.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz § 21 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz
dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile wybrana
zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdyby złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz
nie spełniało wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ, wymagań wynikających z obwiązujących przepisów prawa, lub w ogóle nie zostało przedłożone,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnego z wyżej
przywołanymi wymaganiami, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem
uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 17.1. ppkt 2 SWZ
(powyżej), lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów,
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.