eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum, położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum, położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532192677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 7

1.5.2.) Miejscowość: Nysa

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774484715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pans.nysa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pans.nysa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum, położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84e0a1dd-fad7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pans.nysa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ProPublico działającej pod adresem https://e-propublico.pl/ (zwanej dalej Platforma).
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum, położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12” - znak postępowania: ZP 2/2023.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-propublico.pl/, pod zakładką Instrukcja Wykonawcy.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Wykonawcy.
6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
8. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. 2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 332). .... UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym polu, pełny zakres wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej jest szczegółowo opisany w Rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
 administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pans.nysa.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawa),
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 Ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Roboty elektryczne i ogólnobudowlane.

Przedmiot zamówienia Części 1 jest szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SWZ, w skład którego wchodzą:
A) Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej.
B) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część elektryczna.
C) Przedmiar robót – część elektryczna.
D) Przedmiar robót – część ogólnobudowlana.
E) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część ogólnobudowlana.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w Rozdziale 17 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji (rękojmi)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Roboty renowacyjne i malowanie elewacji.

Przedmiot zamówienia Części 2 jest szczegółowo opisany w załączniku nr 3a do SWZ, w skład którego wchodzą:
A) Projekt budowlany.
B) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
C) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 14/22 z 11.01.2022 r.
D) Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji.
E) Przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w Rozdziale 17 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji (rękojmi)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:

A) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie) zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Część 1 – Roboty elektryczne i ogólnobudowlane
nie wcześniej niż w okresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swym za-kresem przebudowę, remont lub modernizację pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną, w obiekcie wpisanym do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) lub w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, pro-wadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku, o wartości roboty minimum 400 000,00 zł (brutto) oraz udokumentuje, że robota ta została wykonana należycie.

Część 2 – Roboty renowacyjne i malowanie elewacji
nie wcześniej niż w okresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną obejmujące swym zakresem malowanie elewacji obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) lub w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku, o wartości roboty minimum 150 000,00 zł (brutto) oraz udokumentuje, że robota ta została wykonana należycie.


B) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe (potencjał osobowy) zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, gwarantującymi właściwe wykonanie zamówienia i tak, że: Wykonawca dysponuje/będzie dysponował dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia:

Część 1 – Roboty elektryczne i ogólnobudowlane
kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- mogącym kierować robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – stosownie do wymagań określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – to jest osobą która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

Część 2 – Roboty renowacyjne i malowanie elewacji
a) kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- mogącym kierować robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – stosownie do wymagań określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – to jest osobą która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

b) kierownikiem prac restauratorskich, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument(y), o których mowa powyżej, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:

a) Wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w Rozdziale 20 pkt 1 ppkt A), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

b) Wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania potencjału osobowego opisanego w Rozdziale 20 pkt 1, ppkt B), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, i pracami restauratorskimi (dotyczy Części 2) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww.
Wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (załącznik nr 2a do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – o czas trwania przeszkody; wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne wraz z czasem potrzebnym na usunięcie skutków zaistnienia niekorzystnych warunków i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem przepisów i zasad BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się między innymi nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów.
W przypadku prowadzenia robót budowlanych wymagających zachowania określonego reżimu temperaturowego, wartość (lub wartości) dziennej temperatury, która uznana będzie za niekorzystne warunki atmosferyczne ustalana będzie indywidualnie na podstawie dokumentów technicznych dla realizowanej technologii robót. Wykazanie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenia prac, a tym samym umożliwiających zmianę terminu realizacji umowy leży po stronie Wykonawcy. W okresie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ich zaistnienia poprzez przedłożenie Zamawiającemu danych publikowanych na stronie IMGW.
O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z IMGW (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej,
d) wydania decyzji przez służby konserwatorskie lub nadzoru budowlanego, mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
e) wycofania z rynku lub zakończenia produkcji materiałów lub urządzeń, których użycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy i konieczności zastąpienia ich innymi, o ile mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, wykonanie w terminie lub kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy,
3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w przypadku zmian w harmonogramie prowadzonych prac,
4) zmiany materiałów i urządzeń, których użycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w przypadku możliwości zastąpienia tych materiałów i urządzeń, innymi o lepszych parametrach technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,

UWAGA: pełny zakres zmian umowy jest podany w paragrafie 12 ust. 3 Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.