eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › "Przebudowa systemu grzewczego w budynku administracyjno-biurowym Nadleśnictwa Turek - montaż pompy ciepła"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa systemu grzewczego w budynku administracyjno-biurowym Nadleśnictwa Turek – montaż pompy ciepła”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 70

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: turek@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://turek.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa systemu grzewczego w budynku administracyjno-biurowym Nadleśnictwa Turek – montaż pompy ciepła”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5eb205e-fb87-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095506/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa systemu grzewczego w budynku administracyjno-biurowym Nadleśnictwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5eb205e-fb87-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Ofertę oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie SWZ.Zamawiający dopuszcza również komunikację
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:turek@poznan.lasy.gov.pl lub dariusz.lewandowski@poznan.lasy.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert).
Szczegółowe informacje i opis zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Oferta może być złożona tylko do
upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. Wykonawca może przed upływem terminu
składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. Zalecane jest by w procesie
sporządzania i składania oferty Wykonawca korzystał z Instrukcji interaktywnej – „Oferta wnioski i prace konkursowe” dostępnej pod
adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z
funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88
999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś
problem”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza). Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Formularz
ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Po podpisaniu nie należy
modyfikować pliku. Nie należy zmieniać nazwy pliku formularza. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz
z ofertą, które są zgodnie z PZP lub
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być
zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego
zasoby - opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu
„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty: (i) wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub (ii) dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo TUREK, ul. Chopina 70, 62-700 Turek. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Katarzyna Ślusarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: katarzyna.slusarek@rodo.pl .
Szczegółowe informacje wskazano w pkt 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 268352,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planuje się przebudowę istniejącego układu grzewczego którego źródłem ciepła jest kotłownia olejowa o mocy 130kW z kotłem Paromat Simplex, na wstawienie dodatkowego źródła ciepła źródła ciepła jakim będzie powietrzna pompa ciepła montowaną na zewnątrz budynku składnicy akt i posadowioną na gruncie oraz montażu zbiornika buforowego w pomieszczeniu gospodarczym budynku składnicy akt oraz wykonaniu preizolowanej instalacji cieplnej w gruncie łączącą projektowany układ z istniejącą kotłownią w budynku administracyjno-biurowym. W istniejącej kotłowni należy projektowaną instalację podłączyć do istniejącego układu. Kotłownia olejowa będzie pracować jako dodatkowe źródło w szczytowym zapotrzebowaniu. W przypadku braku mocy pompy ciepła czyli poniżej temperatury zewnętrznej -5,5oC powinien uruchomić się kocioł olejowy który będzie zasilał bufor a z buforu z powrotem do kotłowni na istniejący rozdzielacz. W budynku nie projektuje się zmiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania a jedynie podłączenie istniejącego źródła i projektowanego do wspólnego układu. Kotłownia olejowa będzie pracować jako dodatkowe źródło w szczytowym zapotrzebowaniu. W przypadku braku mocy pompy ciepła czyli poniżej temperatury zewnętrznej -5,5oC powinien uruchomić się kocioł olejowy który będzie zasilał bufor a z buforu z powrotem do kotłowni na istniejący rozdzielacz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę
punktów = punkty w kryterium CENA + punkty w kryterium -OKRES GWARANCJI.Punkty zostaną określone z dokładnością do
1/100 punktu (dwa miejsca po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania wymaganej sytuacji
finansowej lub ekonomicznej
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (w ramach 2 odrębnych umów) w zakresie robót budowlanych obejmujących m.in. dostawę i montaż pomp ciepła, o wartości co najmniej 80 000 Zł. brutto każda
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego- Zamawiający nie określa.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Zamawiający nie określa.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą : spełnia/nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przedudzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP; b)oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:1) informacji z
Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP,
2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie
art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami
wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w formie np. certyfikatów jakości, kart charakterystyki produktu, atestów, kart katalogowych i inne, które będą potwierdzać, że oferowane: (1) 2 sprężarkowa powietrzna pompa ciepła, (2) pompa obiegu pompy ciepła, (3) pompa obiegu istniejącego kotła-pompa kołnierzowa, (4) zasobnik buforowy 1000 litrowy dla pomp ciepła, spełniają minimalne warunki i parametry opisane w dokumentacji technicznej zamówienia i są dopuszczone do stosowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe w formie np. certyfikatów jakości, kart charakterystyki produktu, atestów, kart katalogowych i innych, które będą potwierdzać, że oferowane urządzenia i wskazane w ofercie, spełniają minimalne warunki i parametry opisane w dokumentacji technicznej zamówienia i są dopuszczone do stosowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach określonych w art. 118 PZP
zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenia albo innego
dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. (dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank PKO BP o/Turek 63 1020 2212 0000 5202 0405 1363, z dopiskiem: „Wadium – Pompa ciepła ”. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.W związku z powyższym
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik do SWZ i Zamawiający zaleca
złożyć to oświadczenie właśnie w formularzu oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na warunkach i zasadach określonych we wzorze
Umowy stanowiącej zał. nr 4 do SWZ, w tym m.in.
1. Dopuszczalne są zmiany Umowy na warunkach określonych w rozdziale 3 art. 455 ustawy PZP. 2.Dopuszczalne jest
przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy 3.Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie
Personelu Wykonawcy;4.Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli
takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie następstwem okoliczności od
Wykonawcy niezależnych wskazanych w Umowie. 5.Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli powstanie konieczność
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji technicznej, w szczególności:a)w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;b)w przypadku stwierdzenia nieznanych Stronom urządzeń i
instalacji,c)w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów realizacji robót lub
obniżenie kosztów eksploatacji lub poprawę bezpieczeństwa lub skrócenie terminu realizacji PrzedmiotuUmowy;d)konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,e)konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na niemożliwość ich realizacji stosownie do
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej;6.Każda ze zmian w uzasadnionych przypadkach może powodować
konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, przy czym obowiązek uzasadnienia
i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości Wynagrodzenia spoczywa na
Wykonawcy.7.Dopuszczalna jest zmiana Umowy w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót przez
Wykonawcę, nieobjętych Umową, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a)zmiana
wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji realizowanych w ramach Umowy;b)zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;c)wartość każdej kolejnej
zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnie ustalonego Wynagrodzenia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych
przypadków.8.Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy może nastąpić w sytuacji, gdy
konieczność powodowana jest:a)zmianą w obowiązujących przepisach prawnych;b)zmianą przepisów prawa w zakresie
stawki podatku od towarów i usług, albo wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - jeśli w wyniku zmian prawa
koszty realizacji zamówienia wzrosną, Wykonawca będzie miał prawo zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o
odpowiednie zwiększenie Wynagrodzenia, jednakże kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: "e-Zamówienia" - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola typu drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego. 2)Wykonawca może sporządzić uproszczony kosztorys
ofertowy i załączyć do oferty (przedmiar załączono do SWZ). Kosztorys ofertowy jednakże nie jest wymagany dla ważności oferty i będzie miał jedynie charakter pomocniczy. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu dopiero przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. 3)Wszystkie elementy cenotwórcze np.: koszty zakupu materiałów, koszty transportu, montażu, inne koszty materiałowe, stawka roboczogodziny, wysokość narzutów, zysk
i inne koszty związane z wykonaniem prac, winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej oferty. Cena oferty powinna obejmować również m.in. koszty:- wszelkich prac przygotowawczych,- prac porządkowych,- utrzymania ewentualnego zaplecza,- związane z odbiorami, - inne wynikające z umowy. 4) Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:a)opis zmiany;b)uzasadnienie zmiany;c)koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, d) czas
wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na Termin Wykonania Umowy. 5) Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie uzasadnionej (protokół wraz z uzasadnieniem).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.