eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach adminstracyjno-dydaktycznych SA PSP w Poznaniu (ozn. A, B, F)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach adminstracyjno-dydaktycznych SA PSP w Poznaniu (ozn. A, B, F)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czechosłowacka 27

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-459

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sapsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapsp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach adminstracyjno-dydaktycznych SA PSP w Poznaniu (ozn. A, B, F)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-163d6551-fb93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058317/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach adminstracyjno-dydaktycznych SA PSP w Poznaniu (ozn. A, B, F)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe regulacje zostały zamieszczone w rozdziale XVIII SWZ. Informacje na
temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: https://www.sapsp.edu.pl/strona/ochronadanych-
osobowych-170

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ST.2370.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach
administracyjno-dydaktycznych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, oznaczonych jako A, B, F, usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 27”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony został
w następujących dokumentach:
1) dokumentacji projektowej - przedmiarze robót (Zał. nr 1A do SWZ),
2) projekt budowlany (Zał. nr 1B do SWZ),
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Zał. nr 1C do SWZ),
4) zakres wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1D do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu
do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawcy:
By warunek został spełniony Wykonawca musi wykazać się wiedzą
i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def. Wykonania zadania:
protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
wykonaniu klimatyzacji lub instalacji klimatyzacji w kwocie nie mniejszej niż
1.000.000,00 złotych brutto. Nie dopuszcza się sumowania mniejszych,
cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami wykonawcy.
b) Osób:
By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania osobami
zdolnymi do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz osoby pełniącej funkcję instalatora.
1) By warunek został spełniony Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia
wykonawcze uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, oraz jest wpisana do właściwej izby inżynierów
budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej,
2) By warunek został spełniony Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca funkcję instalatora posiada certyfikat dla personelu,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2065), która będzie wykonywała czynności w zakresie
instalacji, kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń
chłodniczych lub klimatyzacyjnych.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę (przedsiębiorcę) /
osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatów
wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie
z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17
listopada 2015 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wymaga ich złożenia jeśli Wykonawca w ofercie wskaże ogólnodostępną
i bezpłatną bazę danych, z której możliwe jest ich pobranie przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 4 do
niniejszej SWZ;
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 2 do SWZ) następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie – przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ (w związku z ryczałtowym rozliczeniem płatności, przedłożony kosztorys ma charakter pomocniczy);
2) Wypełniony w wymaganym zakresie oraz podpisany dokument stanowiący załącznik nr 1D do SWZ - zakres wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia;
3) Wypełniony w wymaganym zakresie oraz podpisany dokument stanowiący załącznik nr 1E do SWZ - wykaz parametrów oferowanych urządzeń;
4) Aktualny (ważny) certyfikat Eurovent (Eurovent Certified Performance)
dla zaoferowanych urządzeń klimatyzacyjnych potwierdzający parametry techniczne tych urządzeń;
5) Karty techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych – Wykonawca winien oznaczyć parametry lub urządzenia zadeklarowane w załączniku nr 1E do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie
Wykonawcy, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w
opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie zostały określone w rozdziale V treści SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 454 - 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą w przypadkach przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 6 do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej zgodnie z wymaganiami opisanymi niniejszej SWZ (https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.