eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej. Przebudowa 27 peronów autobusowych w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej.
Przebudowa 27 peronów autobusowych w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870287083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 0566693100

1.5.8.) Numer faksu: 0566612109

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzdprzetargi1@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej.
Przebudowa 27 peronów autobusowych w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3057c3f7-fac6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024168/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdtorun.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:mzdtorun.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem :
https://mzdtorun.eb2b.com.pl. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich
oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich wczytania do Platformy.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
-w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;
-w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych”
wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza
rejestracyjnego.
-po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h (8h roboczych);
-zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać wewnętrznym formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu
pliku XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików podpisu w formacie XAdES.
5.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać wewnętrznym formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu
pliku XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików podpisu w formacie XAdES.
-wielkość plików nie może przekraczać 10 MB.
6.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
7.Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
8.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
-komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0;
-włączona obsługa JavaScript;
-zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 10 - Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV SWZ pkt 9.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2053970,14 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej.
Przebudowa 27 peronów autobusowych w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
kryterium najniższej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grup
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108
ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SWZ.
4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. 5. dokumenty, o których mowa w pkt 4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem.
6. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt 5. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1., jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa pkt 1., Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno obejmować swoim zakresem umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w
jego treści należy wskazać w szczególności postępowanie, którego dotyczy, ustanowionego
pełnomocnika, zakres jego umocowania, podmioty ( z określeniem nazwy albo imienia i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania) udzielające pełnomocnictwa.
4. zapis pkt 3. ma odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. zapisy pkt 1. – 3. mają odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 1. w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1., jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa pkt 1., Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno obejmować swoim zakresem umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w
jego treści należy wskazać w szczególności postępowanie, którego dotyczy, ustanowionego
pełnomocnika, zakres jego umocowania, podmioty ( z określeniem nazwy albo imienia i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania) udzielające pełnomocnictwa.
4. zapis pkt 3. ma odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. zapisy pkt 1. – 3. mają odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w pkt 1.,pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, to jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. w przypadku, o którym mowa w ppkt 2. i 3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa
Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 do
IDW.
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadkach określonych w Rozdz. X IDW, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdz. IX pkt 2 IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia - część nr II SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdtorun.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z postanowieniami Rozdz. XIX SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdz. X SWZ, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
1a. w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).
Zamawiający zastrzega, iż w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia wskazanych w pkt 1a powyżej, może żądać od
Wykonawcy złożenia wyjaśnień.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.