eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › WYMIANA ORYNNOWANIA I POKRYCIA MANSARD BLACHODACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ W KOLORZE ZIELONYM NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 342 IM. JANA MARCINA SZANCERA PRZY UL. STRUMYKOWEJ 21A W WARSZAWIEOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYMIANA ORYNNOWANIA I POKRYCIA MANSARD BLACHODACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ W KOLORZE ZIELONYM NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 342 IM. JANA MARCINA SZANCERA PRZY UL. STRUMYKOWEJ 21A W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01109652000030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strumykowa 21A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-138

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 676 53 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp342@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp342.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYMIANA ORYNNOWANIA I POKRYCIA MANSARD BLACHODACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ W KOLORZE ZIELONYM NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 342 IM. JANA MARCINA SZANCERA PRZY UL. STRUMYKOWEJ 21A W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cae78e9f-fade-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00230469/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 WYMIANA ORYNNOWANIA I POKRYCIA MANSARD BLACHODACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ W KOLORZE ZIELONYM NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 342 IM. JANA MARCINA SZANCERA PRZY UL. STRUMYKOWEJ 21A W WARSZAWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=47379712

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=47379712

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem VIII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 342 im. Jana Marcina Szancera, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 22 676 53 80

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP342.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana orynnowania i pokrycia mansard blachodachówką karpiówka w kolorze zielonym na budynku szkoły.
W zakresie prac znajdują się m.in. roboty dekarskie związane z wymianą pokrycia dachu mansardowego razem z obróbkami blacharskimi, wymianą całości rynien i częściowo rur spustowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) odbyli wizje lokalną potwierdzoną oświadczeniem podpisanym przez upoważnioną osobę Zamawiającego;
b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj: polegające na wykonaniu remontów dachów o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda,
c) dysponują, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która będzie odpowiadać za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w ograniczonym zakresie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, pełniącego funkcję kierownika robót budowlanych;
W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia, co najmniej w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.).
d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i kontraktowa). Powyższe ubezpieczenie musi obejmować co najmniej okres obowiązywania umowy. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC deliktowej
i kontraktowej musi wynosić nie mniej niż 100 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
3) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ;
Wykazane roboty budowlane mają potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określny w Rozdziale XVI SWZ.
Dowody, o których mowa powyżej to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia jako kierownika robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
3) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4) Oświadczenie o posiadaniu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i kontraktowa), na co najmniej okres obowiązywania umowy. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej musi wynosić nie mniej niż 100 000 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przedłożenia przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i kontraktowa).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ
2) Kosztorys uproszczony o treści zgodnej z dokumentacją techniczną,
3) Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej poświadczonej przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w wzoru stanowiącego
załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
1)co do zmiany zakresu robót oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Umowy;
2)przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan epidemii, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy,
b) w przypadku określonym w § 10 Umowy, o okres wykonania robót zamiennych.
c) W przypadku wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót.
d) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;
e) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;
f) w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.
Termin będzie liczony od dnia wystąpienia w/w okoliczności do dnia ich ustąpienia i o maksymalnie taki czas termin realizacji umowy może zostać przedłużony.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadku:
1) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie powoduje modyfikacji ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w §11 ust. 1 umowy,
3) zmiany umowy, których wartość jest niższa niż 15 % wartości umowy określonej pierwotnie w §11 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem Umowy,
5) stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem,
6) zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mających wpływ na przedmiot umowy lub na warunki jego realizacji;
7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonywanych robót;
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji;
c) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
8) Zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy tj. w szczególności spowoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=47379712

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.