eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie - etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania),Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie – etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania),

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie – etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania),

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ccfc0ee-d1ce-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie – etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania),

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155175/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie – etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), w ramach zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)”
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:
1) wykona roboty przygotowawcze,
2) wykona roboty ziemne,
3) wykona remont jezdni z betonu asfaltowego,
4) dokona wymiany krawężników i obrzeży betonowych wystających i obniżonych,
5) wykona chodnik z kostki brukowej betonowej,
6) wykona zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej,
7) dokona wymiany studni, wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej,
8) dokona wymiany oznakowania pionowego i poziomego,
9) wykona nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,
10) będzie realizował roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej organizacji ruchu;
11) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egz.;
12) opracuje dokumentację powykonawczą w 1 egz.;
13) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 12) umowy oraz § 9 ust. 5 umowy na warunkach określonych w § 17 umowy,
14) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy na warunkach określonych w § 10 umowy.
15) zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać protokolarnie właścicielowi.

Zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią Załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji:
1) Zgłoszeniu robót budowlanych z dnia 09.09.2021 r.,
2) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” ul. Krzyżówki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa:
a) Opracowanie do zgłoszenia robót budowlanych,
b) Projekt wykonawczy,
c) Projekt czasowej organizacji ruchu,
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy zakres podstawowych robót ujęty jest w Przedmiarach robót, stanowiących Załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 997509,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 997509,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 997509,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Królik Włodzimierz KROL Zaklad Robót Drogowych i Inzynieryjno- Instalacyjnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250011324

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 997509,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.