eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gda雟k › Monitoring nocka 造dkow這sego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w obszarze Natura 2000 M這sino Lubnia PLH220077.Og這szenie z dnia 2023-05-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Monitoring nocka 造dkow這sego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w obszarze Natura 2000 M這sino Lubnia PLH220077.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Regionalna Dyrekcja Ochrony 字odowiska w Gda雟ku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220700750

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Chmielna

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gda雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-748

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Tr鎩miejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 683 68 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gdansk.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Monitoring nocka 造dkow這sego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w obszarze Natura 2000 M這sino Lubnia PLH220077.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ab6062eb-fb8b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00234044

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00107656/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.10 M這sino-Lubnia monitoring nocka 造dkow這sego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab6062eb-fb8b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Rozdz. VI i XV SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Rozdz. XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OI.I.261.1.12.2023.LM

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Monitoring nocka 造dkow這sego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w obszarze Natura 2000 M這sino Lubnia PLH220077.
2. Przedmiot zam闚ienia nale篡 wykona zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczeg鏊no軼i ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p騧n. zm.).
3. W przypadku zmiany ww. akt闚 prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgl璠ni te zmiany podczas realizacji zadania.
4. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90711500-9 - Monitoring 鈔odowiska naturalnego inny ni dotycz帷y bran篡 budowlanej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-16

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.

4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, i w ci庵u ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert , a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona przynajmniej 2 us逝gi z zakresu obj皻ego zam闚ieniem (monitoringu stanu ochrony nietoperzy) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych te us逝gi zosta造 wykonane oraz za陰czeniem dowod闚, 瞠 zosta造 wykonane nale篡cie. Przez jedn wykonan us逝g Zamawiaj帷y rozumie realizacj przedmiotu jednej umowy.
Weryfikacja na podstawie wykazu us逝g Za陰cznik nr 6 do SWZ
b) Ponadto Wykonawca wyka瞠, 瞠 b璠zie dysponowa na etapie realizacji umowy przynajmniej jedn osob posiadaj帷 do鈍iadczenie terenowe w zakresie inwentaryzacji lub monitoringu nocka 造dkow這sego tj. tak, kt鏎a wykona豉 przynajmniej 2 us逝gi w zakresie inwentaryzacji lub monitoringu nietoperzy i jedna dotyczy豉 gatunku nocek 造dkow這sy Myotis dasycnem.. Za us逝gi w tym przypadku Zamawiaj帷y uzna zlecenia wykonywane na podstawie um闚, badania w豉sne lub udzia w badaniach na zasadzie wolontariatu. Nale篡te wykonanie us逝g powinno by potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. umowami, protoko豉mi odbioru, publikacjami, referencjami. Zakres us逝g nie mo瞠 si powiela np. us逝ga wykonana na zlecenie, na podstawie kt鏎ej powsta豉 r闚nie publikacja zostanie uznane za jedn us逝g.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Za陰cznik nr 5 i 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Za陰cznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-05 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: e-platforma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.