eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowiec › Odbiór, transport i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Janowiec oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)Ogłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Janowiec oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 2

1.5.2.) Miejscowość: Janowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-123

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818815800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Janowiec oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11336520-f90b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://janowiec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem serwisu https://janowiec.ezamawiajacy.pl zwanego dalej również jako „Platforma
zakupowa”.
2. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują i odbierają na Platformy zakupowej w zakładce: Korespondencja.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
6. Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej zawarta jest na stronie https://janowiec.ezamawiajacy.pl w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia.
2) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Janowiec z siedzibą w Janowcu przy ul. Radomskiej 2;
3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którą można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@janowiec.pl, telefonicznie na numer 512383100 lub na adres wskazany w punkcie 2
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie podstawowym pod. progów unijnych;
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 Ustawy Pzp);
7) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
8) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
9) posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
c) zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
a) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.7061.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Janowiec z:
1) Zamieszkałych nieruchomości,
2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
3) Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Janowcu,
2.Transport i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z obiektów, o których mowa w pkt 1.
3. Wyposażenie PSZOK w odpowiednie pojemniki i kontenery na selektywnie zebrane odpady przekazywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oznakowane graficznie i tekstowo w sposób umożliwiający identyfikację odpadów na jakie są przeznaczone:
3 szt. KP 7 – odpady budowlane i rozbiórkowe
1 szt. KP 3 – popiół
1 szt. 1,1 m3 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
3 szt. 1,1 m3 – tworzywa sztuczne
3 szt.1,1 m3 – papier
1 szt. 1,1 m3 – chemikalia
1 szt 1,1 m3 – szkło opakowaniowe
1 szt 1,1 m3 - bioodpady
1 szt 1,1 m3 – metal
1 szt 1.1 m3 – opakowania wielomateriałowe
1 szt 120 l – przeterminowane leki
1 szt 120 l – odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek 1 szt 240 l – baterie i akumulatory.
4. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poprzez prezentacje w placówkach oświatowych, nośniki elektroniczne oraz graficznie w postaci plakatów, folderów, ulotek, co najmniej raz w roku.
5. Wykonawca będzie odbierał następujące rodzaje stałych odpadów komunalnych:
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 - opakowania z metali
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe
15 01 07 - opakowania ze szkła
16 01 03 – zużyte opony
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 27*– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 99 – inne nigdzie niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
ex 20 01 99 – popiół,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.
3 Świadczenie usługi polegać będzie na:
1. Organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (rozpoczęcie obsługi po podpisaniu umowy) i wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki spełniające wymagania higieniczno-sanitarne z podziałem na:
1) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny,
2) odpady z papieru zebrane w sposób selektywny,
3) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebrane w sposób selektywny,
4) bioodpady zbierane w sposób selektywny ,
5) Odpady z punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanego w Janowcu przy ul. Osiedle Szkolne 5C, odbiór na zgłoszenie Zamawiającego (telefoniczne bądź na e-mail).
6) Przeterminowane leki z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowcu przy ul. Lubelskiej 21
2. Dostarczeniu do każdej nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i wielolokalowym, worków na odpady o poj. 120 l o zróżnicowanych kolorach na segregację poszczególnych frakcji w ilościach dostosowanych do potrzeb, a w kolejnych miesiącach na wymianę przez cały okres trwania umowy.
3. Worki powinny:
- odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
- posiadać mocny i trwały zgrzew,
- być wykonane z surowca LDPE,
- posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
4. Dostarczaniu na wniosek Zamawiającego do siedziby Zamawiającego po 100 worków każdego rodzaju według bieżących potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego, celem udostępnienia ich mieszkańcom.
5. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi:
1) dla odpadów ze szkła zebranych w sposób selektywny: co najmniej raz na trzy miesiące,
2) dla odpadów z papieru zebranych w sposób selektywny: co najmniej raz na trzy miesiące,
3) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny: co najmniej raz na miesiąc,
4) dla popiołu z palenisk domowych: co najmniej raz na trzy miesiące,
5) dla bioodpadów, zebranych w sposób selektywny :
co najmniej raz na miesiąc, w okresie od listopada do marca, a od kwietnia do października, co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, a z zabudowy wielolokalowej od kwietnia do października raz w tygodniu,
6) dla odpadów zmieszanych: co najmniej raz w miesiącu, w okresie od listopada do marca, a od kwietnia do października, co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, a z zabudowy wielolokalowej raz w tygodniu,
7) odpady z PSZOK: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, popiół z palenisk domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe przy robotach budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, Wykonawca będzie odbierał z częstotliwością zależną od potrzeb, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego (telefoniczne, faksem bądź na e-mail), w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
6. Określa się sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej Wykonawca wyposaży budynki w worki o pojemności od 60 l do 120 l o zróżnicowanych kolorach: żółty–(plastik, metal, opakowania wielomateriałowe); zielony-szkło; niebieski – papier; brązowy – bioodpady.
a) dla odpadów ze szkła zebranych w sposób selektywny - w workach koloru
zielonego oznaczonych nadrukiem – SZKŁO o pojemności od 60l do 120 l,
b) dla odpadów z papieru w workach koloru niebieskiego oznaczonych nadrukiem – PAPIER o pojemności 120 l,
c) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych w sposób selektywny - w workach koloru żółtego, oznaczonych nadrukiem - METAL, TWORZYWA SZTUCZNE – o pojemności 120l,
d) dla bioodpadów zebranych w sposób selektywny - w workach koloru brązowego oznaczonych nadrukiem - BIO - o pojemności od 60 do 120 l z posesji na których zadeklarowano brak kompostownika,
e) dla odpadów niesegregowanych - w pojemnikach koloru czarnego, granatowego, ciemnozielonego o pojemności 120 l, 240 l.
Liczba miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej
Miejscowość, ilość zabudowa jednorodzinnej
(liczba bloków)
Brześce 38
Brześce-Kolonia 28
Janowice 78
Janowiec 308
Oblasy 248
Wojszyn 206
Nasiłów 106
Trzcianki 100
Miejscowość, ilość zabudowa wielolokalowej.
Janowie, 2
2) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane ) powinny być gromadzone w zamykanych, szczelnych pojemnikach,
3) Dopuszcza się gromadzenie odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo w innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru w/w odpadów. Gromadzenie w/w odpadów nie może naruszyć przepisów szczegółowych, a zwłaszcza zakłócać swobodnego korzystania z dróg i chodników.
4) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkanych, gromadzonych w pojemnikach i workach
5) Pojemniki i worki w dniu odbioru odpadów, będą wystawiane przed posesję w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
6) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 – 18.00, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, a także z częstotliwością i w sposób zgodny z zapisami Rozdziału III SWZ
7) Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poprzez prezentacje w placówkach oświatowych, nośniki elektroniczne oraz graficznie w postaci plakatów, folderów, ulotek, co najmniej raz w roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis sposobu dokonywania oceny kryterium „Cena brutto” ( C ):
Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) * 60 pkt
Maksymalna ilości pkt w ramach niniejszego kryterium - 60
2. Opis sposobu dokonywania oceny w kryterium „Termin płatności faktury” ( T ):
W ramach tego kryterium przyznaje się punkty za termin płatności faktur określony w dniach.
Najkrótszy możliwy termin płatności faktury to 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury za realizację zamówienia.
Najdłuższy możliwy termin płatności faktury to 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury za realizację zamówienia.
W przypadku niepodania w formularzy ofertowym terminu płatności lub zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni lub dłuższego niż 30 dni oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SWZ.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego klucza:
Termin płatności: 7-14 dni – 0 pkt
Za każdy kolejny dzień pow. 14 dni – 2,50 pkt
Przykład:
Termin płatności 15 dni. Liczba pkt: 1 x 2,5 pkt = 2,50 pkt
Termin płatności 20 dni. Liczba pkt: 6 x 2,5 pkt = 15,00 pkt
Termin płatności 30 dni. Liczba pkt: 16 x 2,5 pkt = 40,00 pkt
Maksymalna ilości pkt w ramach niniejszego kryterium - 40
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T, gdzie:
P – Łączna liczba punktów.
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
T – liczba punktów uzyskana w kryterium „termin płatności”
4. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w rozdziale X SWZ.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Janowiec o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz 1895) decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu
odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2020 poz. 797 z późn. zm.)
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.
4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
1) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, przynajmniej jedną usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od minimum 1000 nieruchomości zamieszkanych, w ramach której lub których odebrał odpady o łącznej masie co najmniej 300
Mg.
2) Dysponuje sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów, tj. co najmniej:
a) 2 pojazdami przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te będą wykonać usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, ma potwierdzić, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 3 dni zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
15. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 i ust. 15, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą podmiotowe środki dowodowe w postaci oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą podmiotowe środki
dowodowe w postaci oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, przewidzianych w Ustawie Pzp, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmian stawek podatku VAT lub opłat za umieszczenie odpadów na składowisku jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT lub opłaty na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia nastąpi może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://janowiec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.