eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa hali tenisowej z zapleczem sanitarnym przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali tenisowej z zapleczem sanitarnym przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z O. O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021897376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARK ZDROJOWY 5

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: termycieplickie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali tenisowej z zapleczem sanitarnym przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3053f430-f97d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3053f430-f97d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: termy.no@termycieplickie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu. Informacje na ten temat zamieszczone są także w zakładce „Centrum Pomocy” na Platformie e-Zamówienia.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , oraz w pkt 8.5. SWZ cz. I IDW, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8.5. SWZ cz. I IDW, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Sposób komunikacji szczegółowo jest opisany w Instrukcji dostępnej pod linkiem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. , str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych są: Termy Cieplickie Sp. Z o. o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra,
• adres poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl,
• telefon: +48 757546912,
• z Administratorem można się skontaktować pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
2. W Termach Cieplickich Sp. Z o. o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, za pomocą poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl
3. Dane będą przetwarzane przez Termy Cieplickie Sp. z o. o. wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługujące prawa:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TC.271.ZP.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest budowa hali tenisowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze na terenie działek nr 278/4 i 290/14 (AM-4, obręb 0032 Jelenia Góra). W zakres inwestycji wchodzi też zagospodarowanie terenu obejmujące budowę dojść do przedmiotowych obiektów budowlanych i niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.
Przedmiot Zamówienia winien być realizowany zgodnie z zakresem, zasadami i postanowieniami Umowy, której wzór zamieszczony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia – część II – Wzór Umowy, Opisem Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia – część III), dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego do potrzeb niniejszego postępowania, obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy Prawo budowlane.
Szczegółowy opis robót budowlanych objętych zamówieniem przedstawiony został w części III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę wg niżej wyszczególnionych kryteriów oceny ofert. Punkty za poszczególne kryteria zostaną obliczone w następujący sposób:
a) cena - waga kryterium 60 pkt, przy czym Pc – ilość punktów za kryterium C (cena)

cena oferty z najniższą ceną (w zł brutto)
Pc = ------------------------------------------------------------------ x 60,
cena oferty badanej (w zł brutto)

przy czym za cenę oferty z najniższą ceną Zamawiający rozumie ofertę z najniższą ceną spośród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu ofert.

b) termin gwarancji - waga kryterium 40 pkt, przy czym Pg – ilość punktów za kryterium G (gwarancja),

punktacja za termin gwarancji przedstawia się następująco:
• 60 miesięcy od daty podpisania umowy – 0 pkt
• 72 miesiące od daty podpisania umowy – 20 pkt
• 84 miesiące od daty podpisania umowy – 40 pkt.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 60 m-cy lub nie wskazania w ogóle terminu gwarancji, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje długość okresu gwarancji dłuższą niż 84 m-cy, Zamawiający uzna, że spełnia ona kryteria Zamawiającego, jednak do obliczeń Zamawiający przyjmie okres 84 m-cy, oferta taka nie będzie podlegała odrzuceniu. Złożenie oferty przez Wykonawcę w przedziale np. 61-71 m-cy lub 73-83 m-cy spowoduje, że Zamawiający do celu obliczeń przyjmie niższy punktowany termin gwarancji, tj. np. zaoferowaniu terminu 65 m-cy Zamawiający przyjmie punktacje dla 60 m-cy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (Pn), obliczoną na podstawie wzoru:
Pn=Pc+Pg.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
c1) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
c2) przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie niższą niż: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia:
d1) wykazu potwierdzającego wykonanie co najmniej jednej hali łukowej zrealizowanej w celu przykrycia kortów tenisowych o zbliżonym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ cz. I IDW), oraz załączenia dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Z przedstawionych dokumentów powinien jednoznacznie wynikać zakres robót, podmiot, na rzecz którego były wykonywane roboty, okres ich wykonywania, a także charakter budynku;
Jeśli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 1 d1), musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, dotyczący posiadanego doświadczenia, nie podlega sumowaniu, tj. nie dopuszcza się łączenia doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji robót o mniejszym zakresie – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.
d2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do IDW);
Od Wykonawcy wymaga się dysponowania następującymi osobami:
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Wszystkie powyższe osoby, wymienione w pkt. 1. d2), muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnionych przez siebie funkcjach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł ,
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie niższą niż: 700 000,00 zł,
3) wykazu potwierdzającego wykonanie co najmniej jednej hali łukowej zrealizowanej w celu przykrycia kortów tenisowych o zbliżonym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia w oraz załączenia dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
Od Wykonawcy wymaga się dysponowania następującymi osobami:
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
• jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Wszystkie powyższe osoby, wymienione w pkt. 1. d2), muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnionych przez siebie funkcjach.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Załącznik nr 1 do SWZ cz. I -IDW – Wzór Formularza ofertowego;
2) Załącznik nr 1a do SWZ cz. I -IDW - Uproszczona Wycena Robót;
3) Załącznik nr 2 do SWZ cz. I -IDW - Wzór formularza Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia
4) Załącznik nr 3 do SWZ cz. I -IDW - Wzór formularza Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5) Załącznik nr 4 do IDW - Wzór Formularza Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat,
6) Załącznik nr 5 do IDW - Wzór Formularza Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
7) Załącznik nr 6 do IDW – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8) Załącznik nr 7 do IDW – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
9) Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP.
10) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,
11) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Milenium SA, nr rachunku bankowego:74 1160 2202 0000 0005 5002 6429
z adnotacją: „Wadium – na zadanie pn.: Budowa hali tenisowej z zapleczem sanitarnym przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze”.
4. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę wadium,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia ,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze pisemne żądanie zapłaty przekazane przez Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zasady dotyczące zatrzymania i zwrotu wadium przez Zamawiającego uregulowane zostały w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy (w tym spółki cywilne) mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do:
• złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ cz. I IDW . Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
3. złożenia oświadczenia w zakresie wyszczególnionym w pkt. 6.3. SWZ cz. I IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ cz. I IDW.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający - przed zawarciem umowy na realizację zamówienia – wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu, w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika w/w umowy oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości za wykonane roboty.
5. Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie lub łącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego z Wykonawców.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić wspólnie, natomiast brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia musi wykazać indywidualnie.
8. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania o udzielenia zamówienia oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
9. Jeśli wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z Wykonawców, Zamawiający wykluczy z postępowania pozostałych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie z Wykonawcą wykluczonym.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmiany wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
a) gdy wystąpi obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu cywilnego;
b) znaczącej zmiany cen czynników niezależnych od Stron Umowy, tj. zmian stawek podatkowych VAT, podatku dochodowego, podatku akcyzowego;
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46);
f) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, jeśli wywołują potrzebę jej zmiany, w tym konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
2. Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić
w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności związanych z tzw. siłą wyższą, o której mowa w § 10 ust. 10 Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji Zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
b) gdy organ administracji publicznej lub inny upoważniony podmiot nakazał wstrzymać roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy, o ile żądanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji Zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych;
c) konieczności dokonania w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji Zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii i / lub decyzji od ww. organów;
d) konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub zmiany technologii i materiałów niezbędnych do ich wykonania, o ile wymagać to będzie przedłużenia terminu realizacji;
e) i w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian cen obliczonych w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w zakresie związanym z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.