eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem oraz dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych w Szpitalu Chorób Płuc w SiewierzuOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem oraz dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276271179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 67 41 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-siewierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10d5f4aa-c694-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem oraz dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10d5f4aa-c694-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141561/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dzierżawa 150 szt. koncentratoróem w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego 21 oraz dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141568

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP2/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla Ośrodka Leczenia Tlenem w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego 21 w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Załączniku 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze asortymentowo - cenowe oraz wzory umowy. Opisy te należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
3. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy).
4. W przypadku użycia w SWZ oraz jego załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie Ustawą Pzp. Produktem równoważnym są produkty o tym samym składzie, dawce, jak dla produktu referencyjnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy o 40 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku zaoferowania towaru zgodnego z wymogami SWZ i umową wynosi 60% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w sposób nie oddziałujący negatywnie na przydatność oraz walory użytkowe i jakościowe, na własny koszt w terminach i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, o ile to jest wymagane.
7. Wykonawca zabezpieczy należycie przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanych koncentratorów tlenu.
8. Koszty przewozu, zabezpieczenia przedmiot zamówienia i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na własne ryzyko i koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
10. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do SWZ.
11. Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu bezpieczeństwo ochrony danych, rzetelność, terminowość realizacji zleceń oraz sprawność w działaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

4.5.5.) Wartość części: 181425,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Załączniku 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze asortymentowo - cenowe oraz wzory umowy. Opisy te należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
3. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy).
4. W przypadku użycia w SWZ oraz jego załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie Ustawą Pzp. Produktem równoważnym są produkty o tym samym składzie, dawce, jak dla produktu referencyjnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy o 40 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku zaoferowania towaru zgodnego z wymogami SWZ i umową wynosi 60% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w sposób nie oddziałujący negatywnie na przydatność oraz walory użytkowe i jakościowe, na własny koszt w terminach i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, o ile to jest wymagane.
7. Wykonawca zabezpieczy należycie przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanych koncentratorów tlenu.
8. Koszty przewozu, zabezpieczenia przedmiot zamówienia i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na własne ryzyko i koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
10. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do SWZ.
11. Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu bezpieczeństwo ochrony danych, rzetelność, terminowość realizacji zleceń oraz sprawność w działaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

4.5.5.) Wartość części: 13581,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176022,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176022,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aero-Medika Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 015172927

7.3.3) Ulica: ul. Kopernika 36/40

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-924

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176022,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.