eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這t闚 › Zakup mebli w ramach zadania " Adaptacja budynku po這穎nego w 妃iardowie Z這towskim 3 dla potrzeb WSCKZiU W Z這towie "Og這szenie z dnia 2023-05-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup mebli w ramach zadania „ Adaptacja budynku po這穎nego w 妃iardowie Z這towskim 3 dla potrzeb WSCKZiU W Z這towie „

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wielkopolskie Samorz康owe Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Z這towie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302278782

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Norwida 5

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這t闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://wsckziu-zlotow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup mebli w ramach zadania „ Adaptacja budynku po這穎nego w 妃iardowie Z這towskim 3 dla potrzeb WSCKZiU W Z這towie „

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-23ef641f-fb06-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00233894

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00135377/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.4 Wyposa瞠nie budynku w ramach projektu" Adaptacja budynku po這穎nego w 妃iardowie Z這towskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Z這towie"

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23ef641f-fb06-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia kt鏎a dost瘼na jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl zwan dalej Platform.
3. Uwaga! Przed przyst徙ieniem do sk豉dania oferty, wykonawca jest zobowi您any zapozna si z Instrukcj korzystania z Platformy e-Zam闚ienia. Instrukcja zosta豉 zamieszona tak瞠 bezpo鈔ednio na ww. Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja zamawiaj帷ego z wykonawcami odbywa si za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym
a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy.
Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 za po鈔ednictwem https://ezamowienia.gov.pl i formularza w zak豉dce „Komunikacja”.
O鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, kt鏎e wp造n do Zamawiaj帷ego, uwa瘸 si za dokumenty z這穎ne w terminie, je郵i ich czytelna tre嗆 dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu wskazanego przez Zamawiaj帷ego. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformy. Zamawiaj帷y dopuszcza, opcjonalnie, komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a „Regulamin Platformy e-Zam闚ienia”, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ ,oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚
i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na stronie post瘼owania, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (DZ.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31) zamieszcza wymagania dotycz帷e specyfikacji po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ieniaj, tj.:
- sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Dotyczy: obowi您ku informacyjnego zwi您anego z przetwarzaniem danych osobowych RODO – Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych).
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorz康owe Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Z這towie.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Nadz鏎 nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa wysy豉j帷 e-mail na adres: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Pa雟twa dane osobowe s przetwarzane w nast瘼uj帷ych celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz).
2) Wype軟ienia obowi您ku prawnego wzgl璠em organ闚 publicznych sprawuj帷ych nadz鏎 nad dzia豉lno軼i statutow WSCKZiU na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze) i w zwi您ku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz康zie wojew鏚ztwa, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozosta造mi przepisami reguluj帷ymi statutow dzia豉lno嗆 WSCKZiU.
3) Prowadzenie dokumentacji ksi璕owej i podatkowej na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze) i w zwi您ku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g oraz og馧em przepis闚 reguluj帷ych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowi您a podatkowych jak i innych przepis闚 dotycz帷ych podatk闚. 4) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszcze na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorz康zie wojew鏚ztwa, kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obliguj帷ymi administratora danych do dbania o sw鎩 wizerunek, mienie oraz finanse.
5) Publikacji informacji o zawartych umowach z dostawcami na stronie internetowej administrowanej przez WSCKZiU oraz w siedzibie WSCKZiU na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) ODBIORCY DANYCH: Dane osobowe mog̨by udost瘼niane podmiotom nadzoruj帷ym dzia豉lno嗆 WSCKZiU w zakresie dzia豉lno軼i statutowej. Ponadto WSCKZiU b璠zie przekazywa dane osobowe dostawcom us逝g pocztowych, dostawcom us逝g kurierskich, dostawcom us逝g prawnych, dostawcom us逝g i oprogramowania IT wspomagaj帷ego zarzadzanie, dostawcom us逝g w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji p豉tno軼i.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa wyposa瞠nia kuchni

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39141000-2 - Meble iwyposa瞠nie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711000-9 - Elektryczny sprz皻 gospodarstwa domowego do u篡tku ze 鈔odkami spo篡wczymi

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem,
a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWC紟 WSP粌NIE UBIEGAJ。YCH SI
O UDZIELENIE ZAM紟IENIA
1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie,
o kt鏎ym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:20

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.