eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kroczyce › dostawa samochodu terenowego do ratownictwa górskiego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPROgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa samochodu terenowego do ratownictwa górskiego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00070686900086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podlesice 5

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: naczelnik@jura.gopr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goprjura.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Niesienie pomocy osobom, których życie jest zagrożone; ochrona środowiska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa samochodu terenowego do ratownictwa górskiego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52c3e47d-fb18-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: Bezpieczna Małopolska - Etap I samochody ratownictwa górskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52c3e47d-fb18-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) podany jest w pkt 3.1. niniejszego ogłoszenia Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem” lub pod nr telefonu 22 458 77 99.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: naczelnik@jura.gopr.pl (nie dotyczy składania
ofert).
Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w Rozdziale XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w Rozdziale XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GJGOPR/2023/05/02

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego do ratownictwa górskiego dla Grupy Jurajskiej GOPR, rok produkcji min. 2022, wyposażonego w sygnalizację świetlno- dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 988),

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata
Gwarancja na perforację nadwozia min. 6 lat
Gwarancja na całość zabudowy – min. 24 miesiące

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych na terenie kraju. W przypadku gdy naprawa wiąże się z importem części zamiennej lub uszkodzonego podzespołu przez generalnego dostawcę danej marki pojazdu, czas ten może zostać wydłużony, w porozumieniu z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż o kolejne 14 dni. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na uszkodzoną część lub podzespół. Wszelkie koszty związane z usunięciem zgłoszonej usterki poniesie Wykonawca


Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w zał. nr 1 do swz
Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania pojazdu.

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy na adres Zamawiającego: Grupa Jurajska Podlesice 5, 42-425 Kroczyce

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Ewentualne wskazanie tych informacji w treści załącznika nr 1 do swz ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis „lub równoważny”. Za kryterium uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego pojazdu względem pojazdu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia uważa się przy tym istotne cechy pojazdu opisane w niniejszej SWZ tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 1.1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) szczegółowy opis techniczny pojazdu (sporządzony wg zał. nr 1 do swz), potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do swz.
b) folder, katalog, prospekt z listą parametrów/właściwości technicznych producenta oferowanego pojazdu,których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) szczegółowy opis techniczny pojazdu (sporządzony wg zał. nr 1 do swz), potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do swz.
b) folder, katalog, prospekt z listą parametrów/właściwości technicznych producenta oferowanego pojazdu,których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ponadto informuje, że wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Podział zamówienia na części oznaczałaby znaczący wzrost zaangażowania Zamawiającego do nadzoru i koordynacji nad realizacją zamówień oraz generowałoby dodatkowy, niepotrzebny wzrost kosztów u Zamawiającego. Tym samym zamówienie ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.