eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › EP/220/55/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo ul. Sokołowskiego 11)Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EP/220/55/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo ul. Sokołowskiego 11)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/55/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo ul. Sokołowskiego 11)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7087119-f903-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074860/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Warzywa całoroczne, warzywa sezonowe, warzywa kiszone, pieczywo, jaja, przyprawy i mrożonki, mleko i jego przetwory, ryby i konserwy rybne, drób i jego przetwory, mięso...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i
pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ,
rozdz.10 pkt 10.7 oraz 10.8.Pozostałe wymagania techniczne zostały opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do
komunikowania się z Wykonawcami.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłani i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Pawłowska, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25– 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE
L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4,
71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.Andżelika
Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod
numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą
zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15RODO, przy czym w sytuacji,
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowychbieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa wart. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dzialeVI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których
mowa
wart. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osobydopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.Osobie, której
dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą
być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/55/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 1. Zadanie nr 1 składa się z 20 pozycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 2. Zadanie nr 2 składa się z 16 pozycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 3. Zadanie nr 3 składa się z 12 pozycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 4. Zadanie nr 4 składa się z 1 pozycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 (dwa) zamówienia (przez 1 zamówienie na dostawę należy rozumieć 1 umowę) polegające na wykonywaniu zamówienia podobnego do objętego przedmiotem zamówienia.
Za zamówienie podobne Zamawiający uzna zamówienie polegającą na:
- Zadanie 1 – dostawie drobiu i jego przetworów o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (każda dostawa) - Zadanie 2 – dostawie warzyw i owoców sezonowych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto (każda dostawa) - Zadanie 3 – dostawie warzyw całorocznych o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto (każda dostawa) - Zadanie 4 – dostawie jajek o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (każda dostawa)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
znak sprawy: EP/220/55/2022 10
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
a) wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą dostaw w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
b) dowodów, że wskazane przez Wykonawcę dowody na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci następujących dokumentów:
dla Zadania nr 4 – jaja - Certyfikat „Ferma wolna od salmonelli” (podstawa prawna: Dyrektywa Rady 92/117/EEC z dnia 17.12.1992 i rozporządzenia w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych czynników chorobotwórczych po dokonaniu kontroli fermy kur niosek) lub aktualne badanie mikrobiologiczne na wykrycie i identyfikację pałeczek salmonelli,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dla Zadania nr 4 – jaja - Certyfikat „Ferma wolna od salmonelli” (podstawa prawna: Dyrektywa Rady 92/117/EEC z dnia 17.12.1992 i rozporządzenia w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych czynników chorobotwórczych po dokonaniu kontroli fermy kur niosek) lub aktualne badanie mikrobiologiczne na wykrycie i identyfikację pałeczek salmonelli

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) skutków działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć z ani mu zapobiec, o ile mają one wpływ na termin dostawy Wyrobów przez Wykonawcę, w tym w szczególnosci skutki działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy,
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Artykułów lub Wynagrodzenia w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany wielkości opakowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za Artykuł , o ile zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Artykułu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Artykułu w stosunku do jego ilości i ceny określonych w wyciągu z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,
c) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen Artykułów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przypadku promocji, wskazując który Artykuł jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy, na podstawie, której dany Artykuł jest dostarczany,
3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto oraz ceny jednostkowe Artykułów netto pozostają bez zmian, a zmianie - od dnia wejścia w życie przepisów modyfikujących stawkę podatku VAT - ulega wysokość podatku VAT oraz odpowiednio wynagrodzenie brutto i ceny jednostkowe Artykułów brutto,
4) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
5) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 4 Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy.
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.