eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › "Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie" w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie”
w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY

1.3.) Oddział zamawiającego: SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Augusta Cieszkowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598107670

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sdk.slawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sdk.slawno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie”
w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41b7bae2-fb0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00231695/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41b7bae2-fb0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: udostępniony zostanie na w/w stronie prowadzonego postepowania.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Cd. zapisów w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży na potrzeby niniejszego postępowania jest Dyrektor Sławińskiego Domu Kultury, ul. Augusta Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno.
2) Administrator powołała inspektora ochrony danych osobowych w Sławińskim Domu Kultury z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@slawno.pl , telefonicznie pod nr tel. 606 432 012 lub pod adresem wskazanym powyżej.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Oznaczenie sprawy: Nr DUK.701.8.2023.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę/ów danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy/ów dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
1. Wykonaca/cy posiada/ją:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych wykonawcy/ów dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy/ów danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca/y, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy/ów dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Wykonawcy/om nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUK.701.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie”
w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu tj. kinowy projektor cyfrowy, serwer kina cyfrowego, obiektyw projekcyjny oraz dokonanie montażu i przeszkolenia kinooperatorów w siedzibie Zamawiającego - Kina Pod Filarami w Sławnie .

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652000-0 - Projektory filmowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38600000-1 - Przyrządy optyczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „ceny”, kryterium „jakość lasera”, kryterium „czas wykonania zamówienia ..”, kryterium „trwałość lasera” i kryterium „okres gwarancji”.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
C1 – cena oferty brutto – waga 60%
Jl2 – jasność lasera – waga 10%
CzWZ3 – czas wykonania zamówienia – 10 %
TL4 – trwałość lasera – 10 %
G5 – okres gwarancji w miesiącach – waga 10%

4. Kryterium: C1 – cena oferty brutto
Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone następująco:
Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Cena oferty najniższej
C1 = -------------------------------- x 60%x100 = …. pkt.
Cena oferty badanej

C1 = ….. pkt.
Oferowaną przez Wykonawcę cenę Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

5. Kryterium: Jl2 – jasność lasera:
Jasność lasera będzie oceniany w następujący sposób:
• Jasność 9000 lumenów i powyżej - 10 pkt.
• Jasność w przedziale 8001 – 8999 lumenów – 5 pkt.
• Jasność poniżej 8000 lumenów – 0 pkt.
Jl2 = …… pkt.
Oferowaną przez Wykonawcę jasność lasera Zamawiający ustali w oparciu o dane
podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).


6. Kryterium: CzWZ3 – czas wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać jak najszybciej po podpisaniu umowy, w związku z argumentami z pkt.2. Czas wykonania zamówienia będzie oceniany w następujący sposób:
• Realizacja zamówienia do 14 dni - 10 pkt.
• Realizacja zamówienia do 21 dni – 5 pkt.
• Realizacja zamówienia do 30 dni i więcej – 0 pkt.

CzWZ3 = …… pkt.
Oferowaną przez Wykonawcę czas wykonania zamówienia, Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
7. Kryterium TL4 – trwałość lasera
Zamawiający preferuje projektor o jak najdłuższej żywotności lasera, punktacja wg zasady:
- czas pracy 50000 godzin i powyżej – 10 pkt
- czas pracy w przedziale 40000- 49999 godzin – 5 pkt
- czas pracy poniżej 40000 godzin – 0 pkt.
TL4 = …….pkt.
Oferowaną przez Wykonawcę trwałość lasera, Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

8. Kryterium G5 – okres gwarancji w miesiącach
Okres gwarancji będzie oceniany w następujący sposób:
- gwarancja 60 miesięcy i powyżej – 10 pkt.
- gwarancja 36- 59 miesięcy – 5 pkt
- gwarancja poniżej 36 miesięcy – 0 pkt.
G5 = …….. pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji Zamawiający ustali w oparciu o dane
podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi ustawy Pzp i SWZ, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.
Ocena końcowa = C1 + Jl2 + CzWZ3 + TL4 + G5
6. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 5. Kryterium: Jl2 – jasność lasera:

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium: CzWZ3 – czas wykonania zamówienia:

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium TL4 – trwałość lasera

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium G5 – okres gwarancji w miesiącach

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4.1), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa
w pkt 4.2), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4.3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w sposób wskazany w § 4 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu/ minimalnego poziomu odnośnie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu / minimalnego poziomu odnośnie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu/ minimalnego poziomu odnoście sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu/ minimalnego poziomu odnoście zdolności technicznej lub zawodowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
• W nawiązaniu do charakteru zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą złoży: wypełniony Załącznik Nr 4 do SWZ oraz foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
• Foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia – muszą potwierdzać zgodność parametrów z wymaganiami i cechami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ .
• Zamawiający wymaga złożenie w/w folderów, opisów technicznych, katalogów i ulotek w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
• Załącznik Nr 4 do SWZ oraz foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
• Foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia – muszą potwierdzać zgodność parametrów z wymaganiami i cechami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ .
• Zamawiający wymaga złożenie w/w folderów, opisów technicznych, katalogów i ulotek w języku polskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
3) przedmiotowe środki dowodowe:
• W nawiązaniu do charakteru zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą złoży: wypełniony Załącznik Nr 4 do SWZ oraz foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
• Foldery, opisy techniczne, katalogi, ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia – muszą potwierdzać zgodność parametrów z wymaganiami i cechami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ .
• Zamawiający wymaga złożenie w/w folderów, opisów technicznych, katalogów i ulotek w języku polskim.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie w/w przedmiotowych środków dowodowych.
4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
9. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Cd. informacji w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z wymaganiami dotyczącymi umowy o podwykonawstwo zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z załączonym do specyfikacji wzorem i na warunkach w tym wzorze określonych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Wzorem umowy i Ustawą.
4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę umowy.
5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://ezamowienia.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zakup dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Program Operacyjny IV - Rozwój kin, Priorytet II - Cyfryzacja kin.

Z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.