eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472147559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 251

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-213

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.radziszewska@csk.umed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-325ea1a1-f637-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061780/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa druków i etykiet medycznych oraz administracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w
przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed
2. Wobec nie zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66, art. 69, Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa
poinformować, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328,
email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: „Dostawa druków dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana
„Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności
podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego –
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
5.1. prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
5.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:
6.1. potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;
6.2. uzyskanie dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o:
6.2.1. celach przetwarzania;
6.2.2. kategoriach odnośnych danych osobowych;
6.2.3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o
odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);
6.2.4. planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;
6.2.5. prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego
osoby, której dane dotyczą̨, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6.2.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6.2.7. źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
6.2.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;
6.3. uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
związanych z przekazaniem jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6.4. dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu; a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Wymóg złożenia oświadczenia:
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy złożenia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (Załącznik nr 2 do SWZ) o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/45/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
3.1. W skład przedmiot zamówienia wchodzą:
Pakiet Nr 1: Etykiety samoprzylepne do drukowania danych pacjentów: różne rodzaje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. 1 – Formularz asortymentowo cenowy.
3.2. Wspólny słownik zamówień CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne, 30199730-6 Wizytówki, 30199760-5 Etykiety; 30199761-2 Etykiety z kodem kreskowym; 30192800-9 Etykiety samoprzylepne.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów opisanych w załączonych tabelach – załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietu Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej.
Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku Nr 1 i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia.
Brak wyceny na daną pozycję w załączniku asortymentowo-cenowym Nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania umowy zmian w drukach już istniejących w granicach wartości kontraktu. Zamawiający o takich przypadkach poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy.
Termin dostawy zamówień (od dnia złożenia zapotrzebowania) - (min. 2 dni - max. 5 dni roboczych) – stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199760-5 - Etykiety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:
- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,
- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych produktów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów,
- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Termin dostawy zamówień – 40,00 % (40 pkt)
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówień

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pakiet Nr 2: Wizytówki imienne – wiele rodzajów, minimum 10 zmian: wizytówka jednostronna, Wizytówki dla pacjentów szpitala – wizyta u lekarza (dwa rodzaje), Wizytówki dla pacjentów szpitala – wyniki badań laboratorium (dwa rodzaje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. 1 – Formularz asortymentowo cenowy.
3.2. Wspólny słownik zamówień CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne, 30199730-6 Wizytówki, 30199760-5 Etykiety; 30199761-2 Etykiety z kodem kreskowym; 30192800-9 Etykiety samoprzylepne.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów opisanych w załączonych tabelach – załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietu Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej.

Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku Nr 1 i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia.
Brak wyceny na daną pozycję w załączniku asortymentowo-cenowym Nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania umowy zmian w drukach już istniejących w granicach wartości kontraktu. Zamawiający o takich przypadkach poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy.
Termin dostawy zamówień (od dnia złożenia zapotrzebowania) - (min. 2 dni - max. 5 dni roboczych) – stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199730-6 - Wizytówki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.3. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:
- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,
- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych produktów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów,
- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Termin dostawy zamówień – 40,00 % (40 pkt)
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówień

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pakiet Nr 3: Naklejki na foli samoprzylepnej oraz tabliczki informacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. 1 – Formularz asortymentowo cenowy.
3.2. Wspólny słownik zamówień CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne, 30199730-6 Wizytówki, 30199760-5 Etykiety; 30199761-2 Etykiety z kodem kreskowym; 30192800-9 Etykiety samoprzylepne.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów opisanych w załączonych tabelach – załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietu Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej.
Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku Nr 1 i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia.
Brak wyceny na daną pozycję w załączniku asortymentowo-cenowym Nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania umowy zmian w drukach już istniejących w granicach wartości kontraktu. Zamawiający o takich przypadkach poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy.
Termin dostawy zamówień (od dnia złożenia zapotrzebowania) - (min. 2 dni - max. 5 dni roboczych) – stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.3. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:
- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,
- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych produktów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów,
- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Termin dostawy zamówień – 40,00 % (40 pkt)
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówień

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i etykiet dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pakiet Nr 4: Etykiety samoprzylepne z kodem paskowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy.
3.2. Wspólny słownik zamówień CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne, 30199730-6 Wizytówki, 30199760-5 Etykiety; 30199761-2 Etykiety z kodem kreskowym; 30192800-9 Etykiety samoprzylepne.
Przedmiot zamówienia składa się z 4 pakietów opisanych w załączonych tabelach – załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietu Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej.
Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku Nr 1 i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia.
Brak wyceny na daną pozycję w załączniku asortymentowo-cenowym Nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania umowy zmian w drukach już istniejących w granicach wartości kontraktu. Zamawiający o takich przypadkach poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy.
Termin dostawy zamówień (od dnia złożenia zapotrzebowania) - (min. 2 dni - max. 5 dni roboczych) – stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.3. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:
- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,
- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych produktów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów,
- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Termin dostawy zamówień – 40,00 % (40 pkt)
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówień

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ,
Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:
7.1.2.1. oświadczenie o aktualności - wzór oświadczenia stanowi załącznik 4a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda
następujących oświadczeń i dokumentów:
7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.2.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.3. Ofertę stanowi:
11.3.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
11.4. Do oferty należy załączyć:
11.4.1. oświadczenia wymagane postanowieniami SWZ tj.:
11.4.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
11.4.3. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
11.4.4. Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ.
11.4.5. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony,
11.4.6. zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby - do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.9.1. żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
pkt. 6.
6.9.2. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego
zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw.*
6.9.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz winien zawierać dostawy, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.*
6.9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.9.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie
zamówienia publicznego.
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać
brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą
oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i pkt. 7.2.1.1. SWZ.
7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.4.6. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455, z zachowaniem zasad, o
których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustawy, Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy oraz
określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwości zmian:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3) dopuszczenie powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego dostawy
nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. Powierzenie
części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest
korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw,
4) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy w przypadku braku dostępności towaru,
wstrzymania lub zakończenia produkcji na produkty o parametrach nie gorszych niż oferowane, w cenach nie
przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej Wykonawcy,
5) wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania wartości
umowy w terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w zależność od przebiegu leczenia pacjentów, na okres
do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z
propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
6. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na następujących zasadach:
6.1. zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana
wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem
treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,
6.2. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia zmieni się o min. 5%, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować
zmianę kosztów i cen w odniesieniu do okresów, o których mowa w pkt 6.3.,
Pozostałe zapisy dotyczące zmian umowy zawarte są w dokumentach zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
6.1.3. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
6.1.3.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6.1.3.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6.1.3.3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6.1.4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku
wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy.
6.1.5. Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie:
1) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
2) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o
których mowa w art. 1 UOBN.
6.1.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie art. 5k
rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
2022/576.* - o ile dotyczy
6.1.6.1. będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
6.1.6.2. będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w
ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1;
6.1.6.3. będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o którym mowa w pkt 1 lub 2,
6.1.6.4. w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.