eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocą i integracją społeczną oraz dla pracowników jstOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocą i integracją społeczną oraz dla pracowników jst

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocą i integracją społeczną oraz dla pracowników jst

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7468a045-fabd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocą i integracją społeczną oraz dla pracowników jst

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja zamówienia w części nr 3 współfinansowana będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zamówienia w części nr 4 współfinansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w j. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:zamowienia@pomorskie.eu
5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi-zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego,bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznej zgodnej z adresem wskazanym w ofercie,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7.Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s,
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,z włączoną obsługą języka Javascript,akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8.Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację,gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 ustawy Pzp.
10.Zamawiający informuje,że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Pozostałe informacje zawarte na Platformie,a nie dotyczące technicznego z niej korzystania,nie są wiążące dla Wykonawców.
11.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia PRM z dnia z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. zgodnie z art. 140 Rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie obejmie usługę przygotowania i przeprowadzenia jednego szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz dwóch szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030:
1) szkolenie pn. „Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w świetle zmian prawnych” dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, koordynatorów gminnych programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki uzależnień,
2) szkolenie pn. „Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty” dla gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o „Wytyczne ministra do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023”,
3) specjalistyczne szkolenie pn. „Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie. Praca z dzieckiem krzywdzonym”, umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla członków gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenia odbędą się z budżetu województwa pomorskiego, w tym szkolenia 2 i 3 również z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określony został w SWZ i w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość prawa opcji w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia maksymalnie o 2 grupy szkoleniowe w zakresie wybranych przez Zamawiającego tematów szkoleniowych, spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem, że zaoferowana przez Wykonawcę cena za organizację szkolenia w ramach wybranego przez Zamawiającego tematu/tematów (zgodnie z formularzem ofertowym) nie ulegnie zwiększeniu. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, gdy liczba osób chętnych na szkolenia znacząco przekroczy zakładaną przez Zamawiającego liczbę uczestników. Prawo opcji polega na tym, że Zamawiający może zlecić organizację szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w mniejszym zakresie lub gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji dotyczące w szczególności zakresu i sposobu realizacji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia.
Przy czym jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach prawa opcji tj. organizacja szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych w zakresie wybranych przez zamawiającego tematów szkoleniowych wskazanych w OPZ musi zostać zrealizowane w terminie do 2 miesięcy od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, jednak nie później niż do 15 grudnia 2023 roku.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa powyżej, szkolenie dla dodatkowej grupy musi zostać zrealizowane zgodnie z: warunkami OPZ (załącznik nr 1a do SWZ) jak dla zamówienia podstawowego, umową (załącznik nr 2a do SWZ) oraz ofertą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto - 100% (dotyczy wszystkich części).
Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:
Cena oferty brutto z wagą 100 % zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto / cena ocenianej oferty x 100

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Przy czym 1 % = 1 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmie usługę przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu województwa pomorskiego:
Temat nr 1: „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, a wypalenie zawodowe”
Temat nr 2: „Zastosowanie przymusu bezpośredniego w DPS - teoria i praktyka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określony został w SWZ i w załączniku nr 1b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość prawa opcji w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia maksymalnie o 2 grupy szkoleniowe w zakresie wybranych przez Zamawiającego tematów szkoleniowych, spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem, że zaoferowana przez Wykonawcę cena za organizację szkolenia (zgodnie z formularzem ofertowym) nie ulegnie zwiększeniu. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, gdy liczba osób chętnych na szkolenia znacząco przekroczy zakładaną przez Zamawiającego liczbę uczestników. Prawo opcji polega na tym, że Zamawiający może zlecić organizację szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w mniejszym zakresie lub, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji dotyczące w szczególności zakresu i sposobu realizacji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Przy czym jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach prawa opcji szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych musi zostać zrealizowane w terminie do 10 grudnia 2023 roku.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa powyżej, szkolenie dla dodatkowej grupy musi zostać zrealizowane, zgodnie z: warunkami OPZ (załącznik nr 1b do SWZ) jak dla zamówienia podstawowego, umową (załącznik nr 2b do SWZ) oraz ofertą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto - 100% (dotyczy wszystkich części).
Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:
Cena oferty brutto z wagą 100 % zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto / cena ocenianej oferty x 100

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Przy czym 1 % = 1 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 dniowego spotkania CIS/KIS w ramach projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, VI Oś Priorytetowa – Integracja, Działanie 06.03 Ekonomia Społeczna, 06.03.03 Koordynacja rozwoju sektoraekonomii społecznej, zwanego dalej Projektem, polegająca na – zapewnieniu powierzchni konferencyjnej, usługi gastronomicznej i usługi hotelarskiej dla uczestników projektu.
1) Ilość spotkań: 1
2) Czas trwania spotkania wynosi 2 dni. Spotkanie musi odbywać się w następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin: pierwszego dnia – 8 godzin dydaktycznych, drugiego dnia – 8 godzin dydaktycznych. Zamawiający informuje, że godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom.
3) Miejsce realizacji: Kartuzy lub Kościerzyna. Wykonawca wskaże dokładne miejsce realizacji spotkania w terminie do 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 określony został w załączniku nr 1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto - 100% (dotyczy wszystkich części).
Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:
Cena oferty brutto z wagą 100 % zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto / cena ocenianej oferty x 100

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Przy czym 1 % = 1 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmie usługę przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
Szkolenie nr 1: „Polityka deinstytucjonalizacji(DI) w Polsce i Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie szansą na rozwój usług społecznych”,
Szkolenie nr 2: „Rola samorządu w procesie rozwoju usług społecznych. Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”,
Szkolenie nr 3: „Wyzwania JST w kontekście rozwoju usług społecznych. Rola, organizacja i tworzenie CUS”,
Spotkanie nr 4: „Rozwój usług społecznych – szanse i perspektywy”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 określony został w SWZ i w załączniku nr 1d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość prawa opcji w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia maksymalnie o 2 grupy szkoleniowe w zakresie wybranych szkoleń wskazanych w pozycjach 1-3 pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena za organizację szkolenia (zgodnie z formularzem ofertowym) nie ulegnie zwiększeniu. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, gdy liczba osób chętnych na szkolenia znacząco przekroczy zakładaną przez Zamawiającego liczbę uczestników. Prawo opcji polega na tym, że Zamawiający może zlecić organizację szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w mniejszym zakresie lub gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji dotyczące w szczególności zakresu i sposobu realizacji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Przy czym jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach prawa opcji szkolenia dla maksymalnie 2 dodatkowych grup szkoleniowych musi zostać zrealizowane w terminie do 31 października 2023 roku.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa powyżej, szkolenie dla dodatkowej grupy musi zostać zrealizowane, zgodnie z warunkami OPZ (załącznik nr 1d do SWZ) jak dla zamówienia podstawowego, umową (załącznik nr 2d oraz ofertą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto - 100% (dotyczy wszystkich części).
Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:
Cena oferty brutto z wagą 100 % zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto / cena ocenianej oferty x 100

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Przy czym 1 % = 1 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego - dotyczy części nr 1, 2 i 4.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej :
1) dla Części nr 1: trzy odrębne usługi polegające na organizacji szkoleń/ kursów/ spotkań/ seminariów/ warsztatów obejmujących m.in. zapewnienie osoby pełniącej funkcję prowadzącej szkolenie (trenera/szkoleniowca) oraz usługi hotelarskiej, trwających minimum 18-godzin każde (w formie stacjonarnej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto Przez trzy odrębne usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie trzech różnych zleceń/umów.
2) dla Części nr 2: dwie odrębne usługi polegające na organizacji szkoleń/ kursów/ spotkań/ seminariów/ warsztatów obejmujących m.in. zapewnienie osoby pełniącej funkcję prowadzącej szkolenie (trenera/szkoleniowca) oraz usługi hotelarskiej, trwających minimum 16-godzin każde (w formie stacjonarnej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Przez dwie odrębne usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie dwóch różnych zleceń/umów.
3) dla Części nr 4: dwie odrębne usługi polegające na organizacji szkoleń/ kursów/ spotkań/ seminariów/ warsztatów obejmujących m.in. zapewnienie osoby pełniącej funkcję prowadzącej szkolenie (trenera/szkoleniowca) oraz usługi hotelarskiej, trwających minimum 16-godzin każde (w formie stacjonarnej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Przez dwie odrębne usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie dwóch różnych zleceń/umów.
UWAGA!
a) Zamawiający informuje, iż pod pojęciem godziny rozumie godzinę lekcyjną trwającą 45 minut,
b) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
d) Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych usług dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę, o ile spełniają one warunki wskazane przez Zamawiającego dla poszczególnych części,
e) w przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dla części nr 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych (dotyczy części nr 1, 2 i 4) (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII ust. 2 SWZ, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wymieniony w rozdziale VIII ust. 2 SWZ warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wraz z ofertą należy złożyć m.in.:
1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ) (dotyczy części nr 1, 2 i 4) oraz załącznik nr 4a do SWZ (dotyczy części nr 3) - oświadczenie to składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odrębnie. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Pełnomocnictwo: w przypadku w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa lub inny dokument, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zapisy dotyczące umów znajdują się we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2a, 2b, 2c i 2d do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, próbki Wykonawca przekazuje zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 5 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust1 ustawyPzp oraz art.7 ustawy z 13.04.22r.o szczeg rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę(...)Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podst art.109ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy,aktualne na dzień składania, oświadczenie,mówiące,że nie podlega wykluczeniu w zakresie art7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę(...)
Zamawiający wskazał w:Rozdz.IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą,Rozdz.XVIOpis sposobu przygotowywania oferty,Rozdz.XXOpis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,Rozdz.XXIInformacje o formalnościach,jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub,Rozdz.XXIIProjektowane postanowienia umowy
Terminy wykonania zamówienia:
część1:do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jednak nie później niż do 15 grudnia 2023r.Przy czym realizacja pierwszego szkolenia powinna rozpocząć się w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
część2:do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jednak nie później niż do 10 grudnia 2023r.Przy czym realizacja szkoleń powinna rozpocząć się w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
część3: nie później niż do dnia 21.07.23r
część4:szkolenia 1,2 i 3-nie później niż do 31.10.23r,przy czym realizacja pierwszego szkolenia powinna rozpocząć się w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy;szkolenie 4 - w okresie pomiędzy 18.09.23r a 31.10.23r
Zamawiający,działając na podstawie art.95 ust.1 i 2 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców na podst stosunku pracy osób,wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy wg art.22§1 Kodeksu pracy.Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,które Zamawiający wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podst stosunku pracy,to czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy,z wyjątkiem:
czynności,które wymagają prowadzenia działalności gospodarczej,
czynności,które są wykonywane bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę.
1)Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia,których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe w trakcie realizacji zamówienia,tj.m.in czynności związane z:
a.zapewnieniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń
b.monitorowaniem uczestnictwa w szkoleniach
c.przygotowywaniem dokumentacji z przebiegu szkoleń
d.bieżącym kontaktem z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dot. realizacji przedmiotu umowy
Wymagania opisane we wzorach umowy.
2)Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o którym mowa pkt1):Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt1).Na żądanie Zamawiającego,w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych,Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
a)oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy lub
c)poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zatrudnionego pracownika,
-zawierających informacje,w tym dane osobowe,niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika
poświadczony za zgodność inny dokument regulujący stosunek pracy zatrudnionego pracownika,zawierający w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,datę oraz rodzaj zawartej umowy oraz zakres obowiązków pracownika
3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy: powiadomienie właściwego inspektoratu pracy i zwrócenie się o przeprowadzenie przez niego kontroli.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.