eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › KOMPLEKSOWY REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ, HOLU GŁÓWNEGO ORAZ ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB (...) część nazwyOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
KOMPLEKSOWY REMONT SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ, HOLU GŁÓWNEGO ORAZ ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB (...) część nazwy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łazienna 6

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 765 25 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@ckis.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckis.kalisz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWY REMONT SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ, HOLU GŁÓWNEGO ORAZ ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB (...) część nazwy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3feffd83-e8c0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont sali widowiskowo - kinowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205150/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowy remont sali widowiskowo – kinowej, holu głównego oraz zaplecza sali widowiskowo- kinowej wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”, którego szczegółowy opis, poszczególne elementy i uwagi zawarte zostały w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2) Zadanie polegać będzie m.in. na montażu platformy dla osób z niepełnosprawnościami, wymianie: oświetlenia, instalacji elektrycznej, stolarki drewnianej, okładziny ścian, drzwi wewnętrznych, wyposażenia szatni. Ponadto przewidziano szlifowanie posadzki, wypełnienie ubytków, polerowanie i krystalizację marmuru oraz odnowienie tynków holu i klatki schodowej, wymianę wykładziny dywanowej, a także drewnianej podłogi na scenie. W ramach prac konserwatorskich poddane renowacji zostaną istniejące detale architektoniczne na ścianach.
3) Całość zadania została opisana przy pomocy projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego, programu prac konserwatorskich i restauratorskich. Przedmiary robót zostają zamieszczone pomocniczo (nie stanowią one opisu przedmiotu zamówienia).
4) UWAGA!
Przedmiotowym postępowaniem nie jest objęty zakres opisany w projekcie wykonawczym w pkt 3.6 – FOTELE.
5) Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku – zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 ust. 2 Umowy.
6) Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami § 11 Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.