eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont konserwatorski części kondygnacji parteru w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont konserwatorski części kondygnacji parteru w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120811850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefińska 10

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-529

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 656 09 45, 12 656 06 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sm1krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm1krakow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.sm1krakow.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont konserwatorski części kondygnacji parteru w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70a4b03a-e351-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00193941/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont części kondygnacji parteru w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196208/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SM/ZP/1/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 372315,93 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 197403,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej robót budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego części kondygnacji parteru w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236156,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 236156,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236156,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marian Ślazyk Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "Janosik", import-eksport

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 490027829

7.3.4) Miejscowość: Męcina

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236156,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dotyczy pkt "Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej": Uzupełnienie informacji: Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: 63 dni robocze od dnia przekazania terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.