eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przebudowa budynku w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap III)Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap III)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Minorytów 3

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-017

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@cmjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmjw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap III)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e295c430-f884-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077981/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap III)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://miniportal.uzp.gov.pl/ http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej tj.:
1) za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP oraz dostępnionych przez miniPortal;
2) oraz przede wszystkim poczty elektronicznej (e-mail: zp@cmjw.pl), o której mowa w części SWZ - „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania tj. wpływu na ePUAP.
Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal a przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: zp@cmjw.pl).
Zamawiający wskazuje, że link do postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu (UZP) klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, (77) 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: e-mail: cmjw@cmjw.pl, tel. 77 453 78 72,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie:
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”.
1) Zakres robót III etapu inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych parteru starego budynku wraz z robotami niezbędnymi do wykonania na innych kondygnacjach, w tym:
- roboty przygotowawcze zgodnie z projektem;
- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe zgodnie z projektem;
- wykonanie przebicia otworów oraz nowych podziałów ścianami podwójnie płytowanymi G-K zgodnie z projektem;
- montaż sufitów podwieszanych i zabudowy G-K;
- wykonanie tynków w pomieszczeniach parteru zgodnie z projektem;
- gruntowanie, malowania ścian i sufitów;
- licowania ścian płytkami;
- montaż ścianek systemowych z drzwiami;
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zgodnie z zestawieniem; wymiana parapetów;
- montaż systemu rolet z napędem elektrycznym;
- montaż systemu szyn galeryjnych;
- wykonanie izolacji w pomieszczeniach sanitarnych;
- montaż luster, wc, umywalek, baterii, wyposażenia typu podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych w rolce, podajnik papieru toaletowego, pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z projektem;
- instalacje elektryczne i teletechniczne z montażem osprzętu, opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru SAP, systemu audiowizualnego w sali audiowizualnej, systemu monitoringu telewizji dozorowej;
- instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji) wraz z montażem niezbędnych urządzeń, osprzętu, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych;
- wydzielenie przedsionka na potrzeby lokalizacji urządzenia wielofunkcyjnego w pomieszczeniu serwerowni, z zachowaniem parametrów dla pomieszczenia serwerowni (pom. 1.15); (przeniesienie klimatyzatora);
2) Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia, stanowiący etap III, jest ograniczony i dotyczy wyłącznie parteru starego budynku obejmującego pomieszczenia biurowe, komunikację, pomieszczenia sanitarne, sale audiowizualne, magazyny zbiorów i muzealiów wraz z robotami niezbędnymi do wykonania na innych kondygnacjach, w tym:
- w związku z etapowością inwestycji należy wykończyć korytarze – łączniki między starym budynkiem a pawilonem (parter, I piętro) w zakresie tynków betonopodobnych, posadzki i sufitu podwieszanego; zgodnie z projektem;
- w związku z koniecznością połączenia nowych pionów instalacji, należy wykonać nowe piony instalacyjne i przejścia instalacji sanitarnych i elektrycznych przez pozostałe kondygnacje (piwnica, I piętro, poddasze);
- przebudowa bocznego wejścia na elewacji południowo – wschodniej: rozbiórka schodów do piwnicy i na piętro, wykonanie na nowo schodów, obmurowania wraz z zadaszeniem oraz balustradą; wykończenie tynkiem betonopodobnym;
- wykonanie korekty wielkości otworu drzwiowego zewnętrznego z zachowaniem istniejącej okładziny kamiennej podpiwniczenia;
- korekta drzwi zewnętrznych na okno (na elewacji południowej) wraz z uzupełnieniem istniejącego docieplenia zewnętrznego, wykonanie opasek okiennych jak na wyższych kondygnacjach, zgodnie z projektem;
2. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określają dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, pomocniczo przedmiary robót, stanowiące Załącznik do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów: cena wykonania zamówienia, gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały.
Przydział punktacji zostanie dokonany na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w ofercie.
Suma punktów za kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy – maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria wynosi: 100 pkt. (przy założeniu 1%-1pkt).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska we wszystkich kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do pełnego punktu (zgodnie z zasadą: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Wszelkie pozostałe informacje na temat kryteriów oceny ofert znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył roboty budowlane związane z rozbudową lub przebudową lub nadbudową lub remontem obiektu użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych na kwotę co najmniej 1 500 000 zł. Wykazane roboty budowlane winny obejmować swym zakresem m.in. roboty wykończeniowe pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej w zakresie wykończenia ścian, sufitów, posadzek, montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają uprawnienia, w niżej wymienionych specjalnościach:
- Kierownik budowy: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jednocześnie posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- Kierownik robót instalacyjnych: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Kierownik robót elektrycznych: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Pozostałe informacje na temat warunków udziały w postępowaniu znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;
2) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, spełniający warunek określony w Części XIX SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddz. Opole, nr konta: 88 1020 3668 0000 5702 0453 0853 z adnotacją „Wadium - przebudowa Łambinowic - 26.1.2.2022”.,
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 15.07.2022 r., do godz. 10:00.
6. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, wskazanych w art. 98 ust. 46 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu i musi obejmować cały okres związania ofertą.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik do SWZ.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w § 14 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ostateczny termin wykonania całego zakresu zamówienia nie może przekroczyć 30 listopada 2022 r. z uwagi na konieczność uregulowania należności za wykonane roboty budowlane w bieżącym roku kalendarzowym.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.