eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR ATENEUM im. STEFANA JARACZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016425365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Jaracza 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-378

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 50 28 160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrateneum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://teatrateneum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99e538eb-f86e-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych oraz modernizacja systemu SSP .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrateneum.pl/?page_id=28820

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (składanie ofert) oraz poczty elektronicznej zamowienia@teatrateneum.pl (pozostała komunikacja).
2. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@teatrateneum.pl. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia/postępowania (BZP). Doręczenie pism (za wyjątkiem oferty) pod inny adres (w tym skrzynkę ePuap) będzie nieskuteczne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Skrzynki Teatru mają pojemność 2GB. Filtr antyspamowy domyślnie ustawiony na 5 (skala 8 stopniowa). Dostęp do skrzynek webmail po SSL lub imap/smtp z SSL + dodatkowa autoryzacja smtp. Załączniki do 10MB. Łącze symetryczne 300/300Mb/s.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Zamawiający tj. Teatr Ateneum, im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa;
- kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@teatrateneum.pl lub na wskazany powyżej adres;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; a także podmioty, którymi Zamawiający posługuje się przy realizacji niniejszego postępowania (takie jak doradcy prawni, podatkowi, podmioty dostarczające oprogramowanie), wyłącznie w zakresie jego prawidłowego przeprowadzania. - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- udział w postepowaniu jest dobrowolny i w tym znaczeniu podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości brania udziału w postępowaniu;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; nie jest również planowane przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych;
Wykonawca posiada następujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; przy czym Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku, gdy skorzystanie z uprawnienia spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ.
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 oraz modernizacja systemu SSP w budynku Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na zakres gwarantowany zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

1) W ramach gwarantowanego zakresu zamówienia:
a) Obszar Sceny na Dole na poziomie -1, usunięcie uszkodzonej w wyniku zalania substancji i przygotowanie obszaru do kolejnych robót budowlanych:
(i) opróżnienie pomieszczenia z wszelkich mebli, sprzętów, dekoracji, tkanin, instrumentów i rekwizytów, a następnie przetransportowanie ich do pomieszczeń wynajmowanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Smulikowskiego 4. Pomieszczenia te znajdują się na piętrze I i II, dostęp jest możliwy przy użyciu windy osobowej,
(ii) demontaż elementów widowni. Elementy Widowni wykonane są w konstrukcji metalowej i drewnianej i wykończone zostały wykładziną dywanową. Elementy te należy rozebrać, posortować i wywieźć do utylizacji,
(iii) demontaż elementów sceny. Konstrukcja sceny została wykonana z profili stalowych i elementów drewnianych, a wykończona jest wykładziną drewnianą. Podobnie jak w przypadku widowni, elementy te należy rozebrać, posortować i wywieźć do utylizacji.
(iv) rozbiórka klepki dębowej położonej na lepiku lub subicie. Klepka znajduje się w pomieszczeniach o numerach -118 i -119,
(v) usuniecie lepiku lub subitu na całej powierzchni posadzki pomieszczeń -118 i -119,
(vi) oczyszczenie powierzchni. Całość obszaru należy oczyścić i odkurzyć.

b) Zakres modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożaru będzie obejmował:
(i) prace demontażowe i rozbiórkowe,
(ii) wymianę centrali SSP,
(iii) podłączenie istniejących urządzeń ochrony przeciwpożarowej (okna oddymiające i pompownia pożarowa) do nowej centrali sygnalizacji pożaru;
(iv) wykonanie trzech pętli dozorowych wraz z podłączeniem ich do nowej centrali sygnalizacji pożaru oraz montażem elementów na tych pętlach:
1 pętla dozorowa obejmująca w szczególności przestrzeń piwnic (-2), piwnic (-1) oraz parteru (0) wraz z przestrzenią magazynów: dekoracji, rekwizytów i kostiumów, a także stolarnię, ślusarnię i malarnię;
2 pętla dozorowa obejmuje przestrzeń zajmowaną przez Teatr na poziomie piętra 1 oraz piętra 2 wraz z przestrzenią sceny na poziomie piętra 3 i 4 z dachem nad widownią główną;
3 pętla dozorowa obejmuje przestrzeń użytkowaną wyłącznie przez Teatr na poziomie piętra 3 oraz 4.

2) W ramach zakresu zamówienia objętego prawem opcji:
Obszar dawnych wentylatorni na poziomie -2 tj. dwóch pomieszczeń (-206 i -207 wg rysunku inwentaryzacji) zlokalizowanych na poziomie – 2 likwidacja pozostałości i oczyszczenie pomieszczenia celem przygotowania do kolejnych robót budowlanych:
(i) demontaż poprzez wycięcie elementów stalowych kanałów wentylacyjnych, następnie przetransportowanie ich na sąsiedni teren przy ul. Jaracza 4, w miejsce wskazane przez Zamawiającego:
(ii) rozbiórka elementów murowanych i betonowych kanałów, na styku z kanałem od strony zachodniej, wraz z wyniesieniem i utylizacją,
(iii) rozbiórka fundamentów żelbetowych wraz z pozostałościami urządzeń, balustrad itp. wraz z wyniesieniem i utylizacją,
(iv) oczyszczenie pomieszczeń z gruzu, brudu, odkurzenie, wraz z oczyszczeniem studzienki w pomieszczeniu -207 i odpompowaniem z niej wody,
(v) zabezpieczenie przed wpadnięciem do studzienki poprzez odtworzenie blachy żeberkowej.

3) Zakres prac obejmuje również prace pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w Dokumentacji projektowej a niezbędne do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności:
a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia prowadzonych prac, w tym zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji (utrzymanie w należytym porządku dróg transportowych – codziennie po zakończonych pracach),
b) naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac,
c) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania,
d) usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SWZ
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach zakresu objętego prawem opcji (zgodnie z art. 441 ustawy Pzp), w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy: wykonanie robót ujętych w pkt. 1 ppkt. 2) lit. c OPZ tj. roboty w obszarze dawnych wentylatorni na poziomie -2 (pomieszczenia -206 i -207 wg rysunku inwentaryzacji) – likwidacja pozostałości i oczyszczenie pomieszczenia celem przygotowania do kolejnych robót budowlanych.
2. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia ilości zakresu robót budowlanych w ramach niniejszej umowy ponad zakres gwarantowany zamówienia. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami formalnymi i finansowymi. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
3. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres roboty budowlanej. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.
4. Maksymalna wartość opcjonalnego przedmiotu umowy stanowi wartość wskazana w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia (oświadczeń) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w Umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres gwarantowany (przy zastrzeżeniu wyraźnych postanowień umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy, co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia (przy zastrzeżeniu wyraźnych postanowień umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji.
6. Szacunkowa wartość opcji stanowi około 4,6% szacunkowej wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający oceni oferty w każdym z wyszczególnionych kryteriów, a następnie zsumuje liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert. Oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą.

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5 powyżej , oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
I) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których:
a) co najmniej jedna polegała na budowie lub nadbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie budynku użyteczności publicznej/mieszkalnego wielorodzinnego, w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane w tym roboty rozbiórkowe, zrealizowane w budynku wpisanym do rejestru zabytków, a wartość tej roboty była nie mniejsza niż 300.000 zł brutto;
b) co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w zakresie obejmującym co najmniej jeden z przypadków, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719), przy czym wartość tej roboty była nie mniejsza niż 200.000 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wykonał tylko jedną robotę spełniającą łącznie dwa warunki wskazane w lit. a) i b) na łączną kwotę sumy warunku a) i b). W przypadku, gdy Wykonawca wykaże 2 oddzielne roboty, wówczas jedna powinna spełniać warunek określony w lit a) a druga w lit. b) powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców (w zakresie dotyczącym ilości wykonanych robót budowlanych, a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót w celu wykazania spełnienia tego warunku).

II) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), dalej „UOSZ” legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) - która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, legitymującą się co najmniej 5-letnim doświadczeniem (liczonym od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności,
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.
c) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji określonych w pkt b)-c) powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

2) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojęcia wskazane w SWZ należy wykładać w oparciu o definicje ustawowe, w szczególności wynikające z:
1) ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ) i przepisów wykonawczych do niej;
2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm. i przepisów wykonawczych do niej.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE, a jeżeli dniem publikacji jest dzień, w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeniach gwarancja lub poręczenie musi spełniać następujące wymagania:
1) musi zawierać nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) do gwarancji/poręczenia musi mieć zastosowanie prawo polskie;
7) umożliwiać zgłoszenie roszczenia o wypłatę w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia upływu terminu ważności gwarancji.
6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO S.A., numer rachunku:
- 41 1240 6247 1111 0000 4979 9347
podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu nr 2/2022". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
8. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
9. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe postanowienia dotyczące zmiany umowy zawarte są w załączniku nr 1

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Skrzynka pocztowa do składania ofert (ePUAP /TeatrAteneumWarszawa/SkrytkaESP) pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Rozwiązania równoważne –
Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność materiału, produktu lub urządzenia rozumie się zaoferowanie materiału, produktu lub urządzenia, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia pracowników świadczących usługi na umowę o pracę w ilości etatów i zakresie określonym w OPZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Zakres rzeczowy objęty przedmiotowym zamówieniem, stanowi jako zadanie inwestycyjne jedną całość i nie może być podzielone na części, realizowane przez różne podmioty w ramach odrębnych umów ponieważ zamówienie będzie realizowane na wspólnym obszarze zarówno dla prac budowlanych jak i teletechnicznych. Powyższe wiąże się z koniecznością wzięcia odpowiedzialności m.in. za teren prac przekazany wykonawcy. W przypadku udziału w realizacji zamówienia kilku podmiotów zaistniałaby trudność w egzekwowaniu ewentualnej odpowiedzialności od wykonawców za wykonanie poszczególnych fragmentów robót jak i odpowiedzialności za przekazany teren prac.

7. Zamawiający przewiduje prawo opcji w ramach realizacji zamówienia. Prawo opcji zostało określone w OPZ.

8. Dotyczy - kryterium oceny ofert - doświadczenie zawodowe kierownika budowy.
Zamawiający wymaga, aby wykaz robót budowlanych potwierdzający doświadczenie zawodowe Kierownika budowy oraz referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, o których mowa powyżej, zostały złożone wraz z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania ww. dokumentów. W przypadku braku załączenia do oferty ww. wykazu, referencji lub dokumentów odnoszących się do danej roboty budowlanej, robota ta podczas oceny otrzyma 0 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.