eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gietrzwałd › "Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd w 2021 r.".Ogłoszenie z dnia 2021-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd w 2021 r.”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gietrzwałd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gietrzwałd

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-036

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gietrzwald.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gietrzwald.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd w 2021 r.”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f38b9102-2f72-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004470/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych - ulic Świerkowa, Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm. Gietrzwałd wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową

1.1.2 Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesoła w Sząbruku gm. Gietrzwałd

1.1.5 Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd

1.1.6 Przebudowa dróg gminnych – ulicy Na Skraju i Jarzębinowy Gaj w Gronitach gm. Gietrzwałd

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres:
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest Pani Malwina Bruździak, kontakt: iod@warmiainkaso.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.27.2021, „Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd w 2021 r.”.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1:
1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 750 mb.
a. ul. Na Skraju (odc. 1) –520,00 m – łączy się z drogą gminną
b. ul. Jarzębinowy Gaj (odc. 2) –230,00 m – łączy się z drogą gminną
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.:
- ul. Na Skraju: Dz. Nr : 55/16; 56/35 obręb 04 Gronity;
- ul. Jarzębinowy Gaj: Dz. Nr : 52/2 obręb 04 Gronity.
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.
9) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 505 mb. (zakres podstawowy)
- ul. Olsztyńskiej (kolonia) –360,00 m
- ul. Olsztyńska – 145,00 m
- ponadto należy wykonać zakres wskazany w grafice projektu-przedłużenie w/w
Odcinków
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
ul. Olsztyńska: Dz. Nr : 19/3; obręb 04 Gronity (odc. 1)
ul. Olsztyńska: Dz. Nr : 72/1; obręb 04 Gronity (odc. 2)
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.
9) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 845 mb.
- ul. Dionizosa – 420,00 m
- ul. Ariadny – 195,00 m
- ul. Heliosa – 60,00 m
- ul. Ateny – 170,00 m
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
Nr dz.: obręb 0010 Naterki dz. Dz. Nr : 97; 100/3; 119/28; 120/8; 127/5; 114/10; 114/11.
W tym:
Ul. Dionizosa – dz. Nr 97; 100/3; 120/8
Ul. Ariadny – dz. Nr 127/5; 120/8
Ul. Heliosa – dz. Nr 119/28;
Ul. Ateny – dz. Nr 114/10; 114/11;
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 115 mb.
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
Nr dz.: obręb 0010 Naterki dz. Nr : 81
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.
9) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 562 mb.
a. ul. Kalinowa – ul. Świerkowa –327,00 m
b. ul. Leśna – 235,00 m
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
Ul. Kalinowa: Dz. Nr : 172/96; 172/42; 172/34; 172/49; 172/50; 172/40; 172/61 172/20
obręb 17 Sząbruk Ul. Leśna Dz. Nr :118 obręb 17 Sząbruk
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.
9) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie przebudowy drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni na bitumiczną.
Odcinek podlegający opracowaniu i wykonaniu to ok 1287 mb.
a. ul. Brzozowa –205,00 m
b. ul. Klonowa – 119,00 m
c. ul. Jaworowa – 185,00 m
d. ul. Kasztanowa – 235,00 m
e. ul. Pogodna – 187,00 m
f. ul. Wesoła – 121,00 m
g. ul. Słoneczna – 235,00 m
- wykonanie organizacji ruchu;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
Ul. Brzozowa: Dz. Nr : 177/11; obręb 17 Sząbruk
Ul. Klonowa: Dz. Nr :177/11 obręb 17 Sząbruk
Ul. Jaworowa Dz. Nr 177/11 obręb 17 Sząbruk
Ul. Kasztanowa Dz. Nr 177/11 obręb 17 Sząbruk
Ul. Pogodna Dz. Nr 80/14 obręb 17 Sząbruk
Ul. Wesoła Dz. Nr 80/14 obręb 17 Sząbruk
Ul. Słoneczna Dz. Nr 80/31 obręb 17 Sząbruk

3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową:
a) pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.
4) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie koncepcje dotyczące zadania. Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku gdy takie pozwolenie będzie wymagane.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalo-użytkowy, sporządzony przez PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24
6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest po stronie Zamawiającego.
8) Zatrudnienie kierownika budowy jest po stronie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ;
3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W przypadku o
którym mowa w ust. 3 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. do
SWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – zał. do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców osobno.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych w tym postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium:
część Nr 1: 5.000,00 zł
część Nr 2: 5.000,00 zł
część Nr 3: 5.000,00 zł
część Nr 4: 2.000,00 zł
część Nr 5: 5.000,00 zł
część Nr 6: 10.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

11. Zmiana umowy:
I. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,
b) pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
2) Zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) Zmiana osób wymienionych w umowie po każdej ze stron a także zmiana danych podmiotowych wykonawcy.
5) Zmiana przepisów prawnych, które skutkują zmianą wydanych dla realizowanego przedsięwzięcia decyzji administracyjnych.
II. Warunki zmian:
1) pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego wraz z uzasadnieniem (np. prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac),
2) zgoda obu stron umowy,
3) sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres platformy: https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.