eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach".Ogłoszenie z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7162469877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skowieszyńska 51

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdm.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6f38c39-2ce2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002918/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Przebudowa drogi ul. 4 - go Pułku Piechoty - projekt techniczny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://pulawy.ezamawiajacy.pl2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, zaleca się aby stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:- pod numerem telefonu: (22) 257 22 23- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.421.25.2021.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi – ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach na drogę klasy lokalnej (C.1KDL, 30KDL, 31KDL, 17ZD, 18ZD). Długość około 1480m.
a) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej –mineralnej. Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowu przydrożnego.
b) Oświetlenie za pomocą słupów oświetleniowych aluminiowych okrągłych z oprawami oświetleniowymi LED wraz z zasileniem wg. warunków wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- minimum 2 opracowania projektowe o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każde, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej,

- minimum 1 opracowanie projektowe o wartości minimum 10.000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,

- minimum 1 opracowanie projektowe o wartości minimum 10.000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanału technologicznego,

- minimum 2 opracowania projektowe o wartości minimum 10.000,00 zł brutto każde, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego lub parkowego.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w opracowaniu minimum 2 projektów przebudowy lub budowy drogi,

- osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w opracowaniu minimum 1 projektu budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

- osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w opracowaniu minimum 1 projektu polegającego na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego lub parkowego.

- osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w opracowaniu minimum 1 projektu polegającego na budowie kanału technologicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia prac projektowych o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Projektant ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Projektanta ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy.
4. Niezależnie od wskazanych powyżej przypadków strony zgodnie postanawiają, iż dopuszczają także inne zmiany umowy, o ile możliwość ich wprowadzenia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformy zakupowa dostępna pod adresem: https://pulawy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.