eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771285592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 52 398 43 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zuk-czersk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daaf8b09-f9f3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie internetowej profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk w zakładce dedykowanej postępowaniu. Ofertę (w szczególności Formularz) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@zuk-czersk.pl, z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczana czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer min. wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.co//file//1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
6. Szczegółowo określono w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w Rozdziale XIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/PN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Sukcesywna dostawa worków żółtych na tworzywa sztuczne i metale o pojemności 120 l.
1. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 270 000 sztuk.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024r.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 80 % (max 80 pkt)
2) Termin dostawy (D) – 20% (max 20 pkt)
Szczegółowo określono w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Sukcesywna dostawa worków niebieskich na papier o pojemności 120 l.
1. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 15 000 sztuk.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024r.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 80 % (max 80 pkt)
2) Termin dostawy (D) – 20% (max 20 pkt)
Szczegółowo określono w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Sukcesywna dostawa worków zielonych na szkło o pojemności 80 l. i 120 l.
1. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 35 000 sztuk o pojemności 80 l. oraz 15 000 sztuk o pojemności 120 l.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024r.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 80 % (max 80 pkt)
2) Termin dostawy (D) – 20% (max 20 pkt)
Szczegółowo określono w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Sukcesywna dostawa worków brązowych na BIO o pojemności 120 l.
1. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 110 000 sztuk.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024r.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 80 % (max 80 pkt)
2) Termin dostawy (D) – 20% (max 20 pkt)
Szczegółowo określono w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Sukcesywna dostawa worków czarnych na odpady resztkowe o pojemności 120 l.
1. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 40 000 sztuk.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024r.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 80 % (max 80 pkt)
2) Termin dostawy (D) – 20% (max 20 pkt)
Szczegółowo określono w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę worków, a wielkość zrealizowanych dostaw (wartość) w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymieniony zakresie wynosiła co najmniej:
a) Część I - dostawie worków foliowych do segregacji odpadów komunalnych o wartości netto minimum 60.000,00 złotych każda umowa,
b) Część II - Zamawiający nie określa warunku,
c) Część III - Zamawiający nie określa warunku,
d) Część IV - dostawie worków foliowych do segregacji odpadów komunalnych o wartości netto minimum 25.000,00 złotych każda umowa,
e) Część V - Zamawiający nie określa warunku.
2. Szczegółowo określono w rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę worków, a wielkość zrealizowanych dostaw (wartość) w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V pkt 9 ust. 4 SWZ. Ponadto Zamawiający żąda załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa Ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
a) wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ),
b) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ),
c) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ),
d) (o ile dotyczy) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie,
e) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
*Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-Dowód). Jeżeli dokument sporządzony został, jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-Dowód).
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT),
f) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obowiązkowo w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz),
g) (o ile dotyczy) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
h) (o ile dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i Wykonawca otrzymuje wiadomość email z platformazakupowa.pl.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Platforma Zakupowa szyfruje Oferty w taki sposób, że nie jest możliwe zapoznanie się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
3. Ofertę oraz oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-Dowód).
4. Szczegółowo określono w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie dla:
1) Części I – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100),
2) Części II – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium,
3) Części III – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium,
4) Części IV – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100),
5) Części V – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w Rozdziale XIV pkt 2.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czersku:
nr konta: 45 8147 0002 0000 0114 2000 0010
z dopiskiem: wadium – Sukcesywna dostawa worków – Część … - 3/PN/2023
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać, co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Czersk, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8) musi zostać złożone w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
2) poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XIV od pkt 2.2 do pkt 2.4 SWZ - wymaga się, by oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem (art. 125 ust 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w Projektowanych postanowień umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.