eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › D/37/2023/A Zakup drukarki i komputera przenośnego na potrzeby projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe UOOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
D/37/2023/A Zakup drukarki i komputera przenośnego na potrzeby projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe UO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

D/37/2023/A Zakup drukarki i komputera przenośnego na potrzeby projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe UO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-151b54a7-fa00-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051074/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 [45] Komputery stacjonarne i przenośne w tym tablety i monitory

1.2.7 [46] Urządzenia drukująco-kopiujące (kserokopiarki, drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014- 2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17 z dnia 31.01.2018 r. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771139

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771139

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771139.
3. Jednocześnie wskazuje się, że w Rozdziale I pkt. 16 SWZ ujęto opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UEL119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099,
email:iod@uni.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D/37/2023/A prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1
SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych j est art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19
ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19
ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/37/2023/A

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Dostawa drukarki etykiet (1 szt.).
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia,
którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia
dostarczenia każdej dostawy (w tym każdej sukcesywnej dostawy) stanowiącej przedmiot zamówienia (potwierdzonej
protokołem odbioru).
2.1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwunastu [12] miesięcy gwarancji.
2.2. Okres gwarancji wskazany w pkt. 2.1 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres
gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż sześćdziesiąt [60] miesięcy; pkt. 19.2.2 SWZ stosuje
się.
3. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia (o parametrach
spełniających wymagania Zamawiającego) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie realizacji zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia
(określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Dostawa wydajnego komputera przenośnego, wraz z akcesoriami do prowadzenia analiz teledetekcyjnych (1
szt.).
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia,
którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia
dostarczenia każdej dostawy (w tym każdej sukcesywnej dostawy) stanowiącej przedmiot zamówienia (potwierdzonej
protokołem odbioru).
2.1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu czterech [24] miesięcy gwarancji.
2.2. Okres gwarancji wskazany w pkt. 2.1 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres
gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż sześćdziesiąt [60] miesięcy; pkt. 19.2.2 SWZ stosuje
się.
3. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia (o parametrach
spełniających wymagania Zamawiającego) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie realizacji zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia
(określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1.Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza,
złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza oferty.
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
3.Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty)
4.Wypełniony opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru (zgodnie z wzorem - załącznik nr 1A, 1C do SWZ
odpowiednio do części). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru, złożona oferta musi zawierać wszelkie
informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru opisu oferowanego towaru.
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ).
W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
6.Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pkt. 2 stosuje się.
7.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryg. lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają:
A) Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Rozdział I pkt. 7.2 SWZ stosuje się.
B) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Ponadto jeśli jako najkorzystniejszą ofertę wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia Kopii umowy
regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt
umowy), w szczególności w §7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771139

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy [Wyk.], którzy nie podlegają wykluczeniu:
1.na podstawie art.108 ust.1 ustawy (z zastrzeż.art.110 ust.2 ustawy).
2.na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2023 poz.129), dalej jako ustawa o
szczególnych rozwiązaniach.
II. Zamawiający [Zam.] żąda, aby Wyk. do oferty dołączył aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zam.–zgodnie z zał.nr 2 do SWZ (sekcja I dot.podstaw wykluczenia - składane
na podstawie art.125 ust.1 ustawy oraz sekcja II dot.podstaw wykluczenia określonych w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach).
III.Zam. nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1 ustawy.
IV.W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków projektu, o którym mowa w sekcji 2.15.)
Nazwa projektu lub programu niniejszego ogłoszenia -w przypadku niewykonania przez Wyk. przedmiotu umowy w terminie,
o którym mowa w pkt.4.1 SWZ Zam. odstąpi od umowy z winy Wyk. bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego
wykonanie, gdyż wykonanie przedmiotu umowy po terminie, o którym mowa w pkt.4.1 SWZ, uniemożliwia jego finansowanie
z wskazanych wyżej środków zewnętrznych, a Zam. nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania przedmiotu umowy,
tym samym wykonanie przedmiotu umowy po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie ma dla Zam. znaczenia ze względu na
zamierzony cel realizacji umowy.
V.Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego opisu przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego towaru [OPZ
]skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Składany OPZ nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków,o których mowa w art.112
ust.1 ustawy oraz nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym, tzn.nie podlega on uzupełnieniu. Wyk. zobowiązany jest
wypełnić opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu
sprzętu, innych określeń jednoznacznie określających oferowany sprzęt, wraz z szczegółowymi parametrami
zaoferowanego towaru (odnoszących się do wymagań Zam.) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ
WYKONAWCĘ.
Jeżeli w OPZ Zam.podaje wartości min., maks. lub zakres, Wyk. jest zobowiązany wskazać konkretne wartości
oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiednio do wymagań Zam. określonych w kolumnie PARAMETRY WYMAGANE
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
Zam. dopuszcza wpisanie wyrazu„TAK” lub„NIE” w sytuacji, w której Zam. wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐TAK ☐NIE).

W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości/parametrów, z
uwagi na specyfikę tego parametru, Zam.dopuszcza wpisanie zakresu/przedziału/min./maks./wartości granicznych w takim
parametrze.
dot.cz.nr 3:Wymóg osiągnięcia w testach, o których mowa w OPZ wymaganego wyniku dla procesora/karty graficznej
winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dostępny jest jako zał.do SWZ).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modelu procesora/karty graficznej niefunkcjonującego/ej na rynku w chwili
opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach po opublikowaniu
ogłoszenia, Zam. oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach z dnia otwarcia ofert. Wówczas Wyk. zobowiązany jest
załączyć do oferty wynik testu z dnia składania ofert, potwierdzający spełnianie przez oferowany procesor/kartę graficzną
wymagań określonych przez Zam.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.