eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obszaru gminy Brzeziny (gmina wiejska), gminy Dmosin, gminy Rogów i gminy Jeżów"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obszaru gminy Brzeziny (gmina wiejska), gminy Dmosin, gminy Rogów i gminy Jeżów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obszaru gminy Brzeziny (gmina wiejska), gminy Dmosin, gminy Rogów i gminy Jeżów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c384b2a-dce5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obszaru gminy Brzeziny (gmina wiejska), gminy Dmosin, gminy Rogów i gminy Jeżów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185466/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla terenu obszaru gminy Brzeziny (gmina wiejska) gminy Dmosin, gminy Rogów i gminy Jeżów zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1374).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1385).

Zakres prac związanych z dostawą bazy BDOT500:

a) analiza materiałów PZGiK pod kątem ich przydatności dla utworzenia baz danych
b) utworzenie bazy danych BDOT 500
c) walidacja danych wraz z przygotowaniem pozytywnych raportów;
d) zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego do prowadzenia bazy danych BDOT500;
e) harmonizacja danych dotyczących obiektów BDOT500 z innymi bazami danych PZGiK prowadzonymi przez Zamawiającego
f) wykonanie redakcji kartograficznej.

Zakres prac związanych z dostawą bazy GESUT:

a) analiza materiałów PZGiK pod kątem ich przydatności dla utworzenia baz danych
b) utworzenie i przekazanie obiektów inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom władającym SUT w formie plików GML lub innych formatów uzgodnionych z Zamawiającym, w celu wydania przez te podmioty opinii, co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
c) aktualizacja bazy GESUT w oparciu o odpowiednie informacje przekazane przez podmioty władające SUT
d) walidacja danych wraz z przygotowaniem pozytywnych raportów;
e) zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego do prowadzenia bazy danych GESUT;
f) harmonizacja danych dotyczących obiektów GESUT z innymi bazami danych PZGiK prowadzonymi przez Zamawiającego
g) wykonanie redakcji kartograficznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72319000-4 - Usługi dostarczania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 18

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 16

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173430,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 749365,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173430,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Geodezyjno Projektowa Geomierz Jarosław Kucmierz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 121056596

7.3.3) Ulica: ul. Szkotnik 2B

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173430,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.