eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu w ramach 2 zadań.Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu w ramach 2 zadań.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 324941274, 324941267

1.5.8.) Numer faksu: Nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu w ramach 2 zadań.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-740b7541-fad1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053367/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 rozdziału VIII SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2021 po. Nr 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana – Michała Furgacz, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu w ramach zadań:
Część I - „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 1 i budynek 2) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bohaterów Westerplatte na terenie działki 13/8”
Część II - „Budowa budynku wielorodzinnego (budynek 3) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego na terenie działki 15/12”
nr postępowania WIZP.271.32.2023.KW.
oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Firma PZP24.pl z siedzibą 54-203 Wrocław ul. Legnicka 57D lok. B/J, z którą Administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
C.D - w sekcji RODO (ograniczenia stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): I. C.D. z sekcji RODO (obowiązek informacyjny)
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
II. RODO (ograniczenie stosowania) - Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP.271.32.2023.KW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Część I - „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 1 i budynek 2) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bohaterów Westerplatte na terenie działki 13/8”


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą.

2. Budynki będą znajdować się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa Śląskiego pod numerem rejestru A/1428/91 jako układ urbanistyczny osiedla TAZ. Budynki stanowić będą odtworzenie nieistniejących obecnie budynków, które wchodziły w skład układu urbanistycznego osiedla, a zostały wyburzone w latach 60 i 80 ze względu na zły stan techniczny.

3. Objęte zamówieniem budynki są realizowane ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat rządowego programu budownictwa komunalnego w ramach umowy Nr BSK/22/22/0002437 z 13.09.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

4. Zakres robót:

Zakres robót w budynku przy ul. Westerplatte 16 obejmuje m. in.

 Roboty budowlane
 Instalacje sanitarne, w tym kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację wodociągową, instalację gazową , instalację C.O. oraz wentylację.
 Instalacje elektryczne
 Przyłącza zewnętrzne, w tym przyłącze wody, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową
 Zagospodarowanie terenu, w tym m. im. wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie dróg i chodników oraz montaż małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.

Projektowany budynek przy ul. Westerplatte 16 jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym

 Powierzchnia zabudowy – 223,19 m2
 Powierzchnia użytkowa – 521,62 m2
 Liczba kondygnacji nadziemnych – 2
 Liczba kondygnacji podziemnych – 1
 Wysokość budynku (od poz. terenu) – 9,55 m
 W budynku zaprojektowano 7 mieszkań. Cztery mieszkania na poziomie parteru oraz trzy na poziomie I piętra.
 W części podziemnej znajduje się piwnica z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.
 Poddasze nieużytkowe dostępne za pośrednictwem wyłazu stropowego z korytarza.


Zakres robót w budynku przy ul. Westerplatte 18 obejmuje m. in.

 Roboty budowlane
 Instalacje sanitarne, w tym kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację wodociągową, instalację gazową , instalację C.O. oraz wentylację.
 Instalacje elektryczne
 Przyłącza zewnętrzne, w tym przyłącze wody, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową
 Zagospodarowanie terenu, w tym m. in. wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie dróg i chodników montaż małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy zostały również określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.

Projektowany budynek przy ul. Westerplatte 18 jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym

 Powierzchnia zabudowy – 223,19 m2
 Powierzchnia użytkowa – 521,62 m2
 Liczba kondygnacji nadziemnych – 2
 Liczba kondygnacji podziemnych – 1
 Wysokość budynku (od poz. terenu) – 9,55 m
 W budynku zaprojektowano 7 mieszkań. Cztery mieszkania na poziomie parteru oraz trzy na poziomie I piętra.
 W części podziemnej znajduje się piwnica z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.
 Poddasze nieużytkowe dostępne za pośrednictwem wyłazu stropowego z korytarza.

5. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

6. Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

8. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (t. j. roboty budowlane, roboty ziemne, roboty murowe, roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne roboty elektryczne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

9. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Westerplatte 16 oraz budynek przy ul. Westerplatte 18

Budynki mieszkalne zlokalizowane na osiedlu TAZ przy ulicy Bohaterów Westerplatte 16 oraz przy ulicy Westerplatte 18, działka nr 13/8 zostały przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Budynki nie posiadają schodów zewnętrznych, wejście odbywa się z poziomu terenu o spadku nie większym niż 5%. Do budynków zastosowano drzwi wejściowe nisko progowe (próg 1 cm) o szerokości w świetle ościeżnic 1,1 m co pozwala na swobodne przejechanie wózkiem elektrycznym i manualnym. Odpowiednia szerokość korytarzy zapewnia lokatorom bezpieczne i płynne przemieszczanie się od drzwi wejściowych do mieszkania zlokalizowanego na poziomie parteru. Swobodny, szeroki przejazd nie ogranicza ruchów osobie z niepełnosprawnością, pozwala na bezpieczne manipulowanie kołami wózka bez obawy o uraz rąk czy uszkodzenie ścian.
Jedno z mieszkań na parterze przystosowano dla osób niepełnosprawnych, zapewniając łazienkę z przestrzenią manewrową o wymiarach 1,5 x 1,5 m umożlwiającą korzystanie przez osoby na wózku. Lokalizacja wyłączników, przycisków i klamek w częściach wspólnych na wysokości 0,9 – 1,1 nad poziomem podłogi.

W pobliżu budynku zlokalizowano miejsca postojowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 - Roboty szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. Część II - „Budowa budynku wielorodzinnego (budynek 3) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego na terenie działki 15/12”

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą.

2. Budynek będzie znajdować się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa Śląskiego pod numerem rejestru A/1428/91 jako układ urbanistyczny osiedla TAZ. Budynek stanowić będzie odtworzenie nieistniejących obecnie budynków, które wchodziły w skład układu urbanistycznego osiedla, a zostały wyburzone w latach 60 i 80 ze względu na zły stan techniczny.

3. Objęte zamówieniem budynki są realizowane ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat rządowego programu budownictwa komunalnego w ramach umowy Nr BSK/22/22/0002437 z 13.09.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

4. Zakres robót:

Zakres robót w budynku przy ul. Niedziałkowskiego obejmuje m. in.

 Roboty budowlane
 Instalacje sanitarne, w tym kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację wodociągową, instalację gazową , instalację C.O. oraz wentylację.
 Instalacje elektryczne
 Przyłącza zewnętrzne, w tym przyłącze wody, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową
 Zagospodarowanie terenu, w tym m. im. wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie dróg i chodników oraz montaż małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy zostały również określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.

Projektowany budynek przy ul. Niedziałkowskiego jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym

 Powierzchnia zabudowy – 223,19 m2
 Powierzchnia użytkowa – 521,62 m2
 Liczba kondygnacji nadziemnych – 2
 Liczba kondygnacji podziemnych – 1
 Wysokość budynku (od poz. terenu) – 9,55 m
 W budynku zaprojektowano 7 mieszkań. Cztery mieszkania na poziomie parteru oraz trzy na poziomie I piętra.
 W części podziemnej znajduje się piwnica z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.
 Poddasze nieużytkowe dostępne za pośrednictwem wyłazu stropowego z korytarza.

5. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

6. Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

8. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (t. j. roboty budowlane, roboty ziemne, roboty murowe, roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne roboty elektryczne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

9. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.


Budynek mieszkalny zlokalizowany na osiedlu TAZ przy ulicy Niedziałkowskiego został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada schodów zewnętrznych, wejście odbywa się z poziomu terenu o spadku nie większym niż 5%. Do budynku zastosowano drzwi wejściowe nisko progowe (próg 1 cm) o szerokości w świetle ościeżnic 1,1 m co pozwala na swobodne przejechanie wózkiem elektrycznym i manualnym. Odpowiednia szerokość korytarzy zapewnia lokatorom bezpieczne i płynne przemieszczanie się od drzwi wejściowych do mieszkania zlokalizowanego na poziomie parteru. Swobodny, szeroki przejazd nie ogranicza ruchów osobie z niepełnosprawnością, pozwala na bezpieczne manipulowanie kołami wózka bez obawy o uraz rąk czy uszkodzenie ścian.
Jedno z mieszkań na parterze przystosowano dla osób niepełnosprawnych, zapewniając łazienkę z przestrzenią manewrową o wymiarach 1,5 x 1,5 m umożlwiającą korzystanie przez osoby na wózku. Lokalizacja wyłączników, przycisków i klamek w częściach wspólnych na wysokości 0,9 – 1,1 nad poziomem podłogi.

W pobliżu budynku zlokalizowano miejsca postojowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 - Roboty szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

OPISANE PONIŻEJ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODNOSZĄ SIĘ ODPOWIEDNIO DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2.


a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/ów o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto.

Pojęcia „budowa”, „przebudowa” oraz „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. nr 682 z późn. zm.).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj.: posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. nr 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 rozdziału V SWZ) na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie którtszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) – odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2:

a) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału V ust. 3 pkt 4 lit. a) SWZ:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.


b) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału V ust. 3 pkt 4 lit. b) SWZ:

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – odpowiednio dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z zał. 3 do SWZ – odp. dla zadania, na które Wykonawca skł. ofertę).
2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na Formularzu ofertowym – odpowiednio dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę), z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dot. tylko wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia. C. D. w sekcji IX - Pozostałe informacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część nr I – 30 000,00 zł.
Część nr II – 30 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.

3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).

4. Termin wnoszenia wadium upływa w terminie składania ofert.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Uwaga:
W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

8. Zwrot wadium na wniosek Wyk.:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXVI SWZ.

9. Zatrz. wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

9.1. Wyk. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.2. Wyk., którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.2. rozdz. XI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
II. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 niniejszej SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. III. Z uwagi na ogr. ilośc znaków Zamawiający skrócił nazwę zadania. Pełna nazwa to: Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu w ramach zadań:Część I - „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 1 i budynek 2) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bohaterów Westerplatte na terenie działki 13/8” Część II - „Budowa budynku wielorodzinnego (budynek 3) wraz z instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego na terenie działki 15/12”
IV. Ciąg dalszy z sekcji 5.11) Wykaz innych oświadczeń i dokumentów: 5. Dowód wniesienia wadium.
5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdziału XXII SWZ;

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.
V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz o przesłanki zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. VI. Z uwagi na ogr. ilość znaków w ogłoszeniu pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.