eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PowiatŁęczyński, Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060196692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasnystawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 75 22 920

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zaz.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zaz.leczna

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gastronomia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat Łęczyński-Starostwo Powiatowe w Łęcznej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5050017732

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Al. Jana Pawła II 95a

1.11.4.) Miejscowość: Łęczna

1.11.5.) Kod pocztowy: 21-010

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.11.9.) Numer telefonu: 815315200

1.11.10.) Numer faksu: 817526464

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90159e49-fad4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062668/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczychdo siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z przyjętą przez
Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
przekazywane są w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
Zamawiający określa sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT!):
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania
,o których mowa w niniejszej SWZ (inne niż oferta i oświadczenia o których mowa w rozdz. 8.1), składane są przez Wykonawcę
wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza :”Wyślij wiadomość” komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość”
umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików
lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości
500 MB.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej zamawiający może również
komunikować się
z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji elektronicznej tj. za pomocą poczty elektronicznej
zamowienia@powiatleczynski.pl.
UWAGA: Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej (w tym również sposób złożenia oferty)
znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę
jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym pod linkiem wskazanym powyżej oraz
uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków
zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na platformie zakupowej.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie
za pośrednictwem platformy zakupowej.
Zamawiający zaleca śledzenie informacji na platformie zakupowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących
przedmiotowego postępowania. Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów:
.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.Zamawiający preferuje dokumenty w formacie doc. i pdf.Po
stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument podpisem osobistym, zaufanym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest
Starosta Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200 ;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres email:
inspektor@powiatleczynski.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: ,,Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w
Łęcznej” (zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp);
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710)
dalej „ustawa Pzp” oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000335959, jako operator Platformy Zakupowejplatformazakupowa.
pl- na której Powiat Łęczyński prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
5) dane osobowe Wykonawcy w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów powiatu, który stanowi załącznik
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) . Dla
dokumentów wytworzonych w ramach zamówienia publicznego niefinansowanych ze środków UE jet to okres 5 lat. Dla zamówień
współfinansowanych ze środków UE oznaczonych kategorią arch. A dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum
zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.272.4.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 738200,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 233800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów art. spożywcze: długie terminy ważności produktów, opakowania oznaczone, bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych; dostawy codziennie od poniedziałku do piątku wg zapotrzebowania Zamawiającego, do godz. 10.00.
Oferowane przez Wykonawcę produkty
muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w załączniku 1.1 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego.
h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 53000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15872200-3 - Przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 mięso, wędliny
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów mięso i wędliny: mięso – świeże z uboju, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; wędliny – świeże, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; dostarczane w temperaturze zgodnej z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi samochodem spełniającym
warunki transportu mięsa i jego przetworów; dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00.
Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące
normy europejskie określone w załączniku 1.2 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego. h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Ponadto:
n) wyprodukowane oferowane produkty mięsne są zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
o) produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
p) mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1 ust. 1; Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1573)
q) nabyte mięso świń po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4; cyt. ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1573)
4.7. Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 35100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 drób
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów drób: świeży, nie mrożony, dostarczany w temp. zgodnej z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz.10.00.
Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w załączniku 1.3 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego.
h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Ponadto:
n) wyprodukowane oferowane produkty mięsne są zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
o) produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
p) mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1 ust. 1; Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1573)
q) nabyte mięso świń po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4; cyt. ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1573)
4.7. Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty
dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 pieczywo
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od
faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian
ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez
organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej
przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów pieczywo: dostawy codziennie w godz. 6.00 – 6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt. 4.6. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w załączniku 1.4 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych,
które okazują na każde żądanie zamawiającego
h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Ponadto :
l) pieczywo i wyroby cukiernicze oraz wyroby garmażeryjne - wyprodukowane będą w dniu dostawy.
Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na
terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 18800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 artykuły mleczarskie
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów art. mleczarskie: świeże, długie terminy ważności produktów, dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00.
Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w
załączniku 1.5 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego
h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 47800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 warzywa i owoce , artykuły rolno-spożywcze
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w
minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów warzywa i owoce, art. rolno - spożywcze: świeże, nieuszkodzone, w sezonie krajowe, ziemniaki pakowane w workach do 25 kg, dostawy codziennie poniedziałek – piątek, do godz. 10:00.
Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w załączniku 1.6 do formularza ofertowego, w
szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego
h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Ponadto warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia.
Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 51000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 mrożonki
Określone w formularzu cenowym ilości artykułów spożywczych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w minimum 70%.
4.3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na swój koszt i we własnych opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4.4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podane w ofercie dane teleadresowe, w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni przed wykonaną dostawą. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia produktów mrożonki zgodne z temperaturą zamrożenia, wysokiej jakości warzywa i owoce, opakowania hermetyczne z etykietą produktu i terminem ważności; filety rybne mrożone (szaterpack), bez lodu, wysokiej jakości z etykietą i terminem ważności, dostarczane zamrożone w temp. zgodnej z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi, nie pochodzenia chińskiego, dostawy przynajmniej dwa razy w tygodniu do godz. 10.00.
4.6. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, spełniające standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie określone w załączniku 1.7 do formularza ofertowego, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
a) spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
b) są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
c) spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
d) spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
e) posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
f) dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
g) Dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego. h) winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
i) Są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
j) odpowiadają Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
k) Opakowane są w materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Ponadto:
q) ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy
Oferowany przez Wykonawcę asortyment winien być I gatunku i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.2.5.) Wartość części: 10100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 100 pkt = C
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w zakresie każdego zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2132).
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
- w zakresie potencjału technicznego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony (w zakresie wszystkich części – zadań), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim taborem samochodowym tj. co najmniej jednym pojazdem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia o wpisie do rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną w celu potwierdzenia spełnienia warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej opisanego w punkcie 6.1.2. SWZ
b) Wykazu urządzeń – taboru samochodowego, którym dysponuje wykonawca i za pomocą którego będą realizowane dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego, opisanego w punkcie 6.1.4. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy –stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
1) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 1 art. spożywcze – stanowiący załącznik nr 1.1. do formularza ofertowego
2) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 2 mięsa, wędliny - stanowiący załącznik nr 1.2. do formularza ofertowego
3) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 3 drób - stanowiący załącznik nr 1.3. do formularza ofertowego
4) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 4 pieczywo - stanowiący załącznik nr 1.4. do formularza ofertowego
5) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 5 art. mleczarskie - stanowiący załącznik nr 1.5. do formularza ofertowego
6) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 6 warzywa i owoce - stanowiący załącznik nr 1.6. do formularza ofertowego
7) Szczegółowy formularz oferty – Zadanie 7 mrożonki - stanowiący załącznik nr 1.7. do formularza ofertowego
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp, a ponadto w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany na artykuł o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Oferowany nowy artykuł musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr ………………………………do umowy lub je przewyższać,
3) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp,
4) zmiany Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcom wskazanych w § 4 ust. 1 lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy,
5) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy, niezależnie od ich wartości,
6) W przypadku gdy Wykonawca, z którym została podpisana umowa, odstąpi od jej realizacji, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert na dane zadanie na warunkach, które Wykonawca zaoferował w złożonym w postępowaniu formularzu ofertowym.
2. Ceny jednostkowe poszczególnych produktów spożywczych oraz wartość wynagrodzenia określona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy muszą pozostać niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Strony przyjmują, że ewentualna zmiana stawek podatku VAT na produkty spożywcze nie będzie stanowić nadzwyczajnej zmiany stosunków i nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.