eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu MieleckiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu Mieleckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu Mieleckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2992e277-fa6b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032710/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach przyległych do budynków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej SŁUŻĄCYM ZŁOŻENIU OFERTY jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
Środkami komunikacji elektronicznej, służącymi wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów/oświadczeń jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy przetargowej oraz Instrukcjach dostępnych pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe w zakładkach „Regulamin” oraz „Instrukcje” (w postępowaniu mają zastosowanie instrukcje: Rejestracja Wykonawcy na Platformie; Wymagania techniczne; Zadawanie pytań do postępowania; Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji).
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera.
Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:
- txt, rtf, pdf, odt, doc, ods, odp, docx, xls, xlsx, xps, csv (ppt, pptx – prezentacje) - dla plików tekstowych;
- jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg - dla plików graficznych;
- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;
- zip, rar, 7z, gz - dla plików kompresji.
Zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłanych dokumentów plików powstałych w związku z podpisywaniem tych dokumentów odpowiednimi podpisami elektronicznymi.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są automatycznie szyfrowane na serwerze platformy przetargowej. Odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt: adres e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17/78 00 487;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu Mieleckiego”, znak WA.272.1.9.2023 i zawartą w wyniku postępowania umową;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy lub zawartą umowa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.272.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usług dla Zamawiającego w zakresie sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu Mieleckiego (powierzchnie wewnątrz budynków, tereny zielone, parkingi i chodniki) przy użyciu własnego personelu, własnym sprzętem i własnymi środkami czystości wraz z zapewnieniem środków czystości i środków higienicznych).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ oraz Załącznik 4 do SWZ – Projekt umowy.
3. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia świadczących usługi bieżącego utrzymania czystości, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy ustanawia w przedmiotowym postępowaniu prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu zamówienia o dodatkowe usługi polegające na świadczeniu usług odśnieżania parkingów przy budynkach oraz chodnika i wejścia do budynku przy Przychodni nr 1 w Mielcu oraz alejek w Parku Sensorycznym. Prawo opcji realizowane będzie zgodnie z poniższymi zasadami:
1.1. Posiadaczem opcji (podmiotem uprawnionym do jej wykonania) będzie Zamawiający.
1.2. Wystawiającym opcję będzie wybrany Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa.
1.3. Gwarantowany zakres zamówienia obejmuje usługi opisane w sekcji IV pkt 4.2.2.) niniejszego ogłoszenia (zgodnie z zakresem określonym w tabeli nr 2 Załącznika nr 5 do SWZ).
1.4. Prawem opcji (zakres poszerzony) objęte zostają usługi dotyczące odśnieżania, usuwania oblodzeń oraz usuwania zebranego śniegu lub lodu (zgodnie z zakresem określonym w tabeli nr 3 Załącznika nr 5 do SWZ) następujących powierzchni:
- parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 (pow. parkingu 1140 m2);
- parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2 b (pow. parkingu 1269 m2);
- parkingu przy budynku Przychodni nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17 (pow. parkingu 1810 m2);
- parkingu przy budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2 (pow. parkingu 625 m2);
- chodnika i powierzchni położonej przy budynku Przychodni nr 1 w Mielcu, przy ul. Sandomierskiej 25 (pow. przy budynku 119 m2 i pow. chodnika – 119 m2).
- Parku Sensorycznego w Mielcu, przy ul. Sękowskiego (wyłącznie pow. ciągów komunikacyjnych (alejek) - 791 m2).
1.5. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.
1.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji albo skorzysta z tego uprawnienia w zakresie mniejszym niż określony. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.
1.7. Szczegółowe warunki realizacji opcji określają istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na udzieleniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług, zmówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w szczególności dotyczących usług sprzątania i bieżącego utrzymania czystości, odśnieżania lub pielęgnacji zieleni, których wartość nie przekroczy 20 % łącznej wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje
zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu.
- w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału oraz informacji zawartych w złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena usług utrzymania czystości – znaczenie 50 pkt;
3.2. cena opcji – znaczenie 10 pkt;
3.3. czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości – znaczenie 20 pkt;
3.4. termin przyjęcia zgłoszenia – znaczenie 20 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena usług utrzymania czystości”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę
łączną cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w przedmiocie usług sprzątania i bieżącego utrzymania
czystości w całym okresie realizacji tj. za 12 miesięcy.
4.2. Kryterium „cena opcji”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto usług odśnieżania, usuwania oblodzeń i wywozu zebranego materiału z parkingów położonych w lokalizacjach:
Wyspiańskiego 6, Sękowskiego 2b, Żeromskiego 17,Tańskiego 2 oraz powierzchni przy budynku w lokalizacji Sandomierska 25 (za
20 usług odśnieżania i 10 usług usuwania oblodzeń).
4.3. Kryterium „czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości”.
Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy co do czasu w jakim zostaną
usunięte zgłoszone Wykonawcy nieprawidłowości lub zmieniony sposób świadczenia usług (§ 3 ust. 7 Wzoru umowy stanowiącego
Załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca obowiązany jest usuwać zgaszone nieprawidłowości lub zmienić sposób świadczenia usług w maksymalnym terminie
4 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia
b) Za złożoną deklarację usuwania nieprawidłowości odpowiednio w terminie nie dłuższym niż:
- 4 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia - 0 pkt;
- 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia - 5 pkt;
- 2 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia - 10 pkt;
- 1 dnia od dnia przyjęcia zgłoszenia - 20 pkt;
4.4. Kryterium „termin przyjęcia zgłoszenia”.
Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy co do czasu po jakim wysłane
przy pomocy poczty elektronicznej do Wykonawcy zgłoszenie o nieprawidłowości będzie uważane za przyjęte (§ 3 ust. 8 Wzoru
umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Zamawiający będzie uprawniony uznać, że zgłoszenie zostało przyjęte przez Wykonawcę po upływie maksymalnie 5 godzin od
chwili przesłania zgłoszenia przy użyciu poczty elektronicznej.
b) Za złożoną deklarację Wykonawcy, że zgłoszenie będzie uważane za przyjęte w terminie odpowiednio:
- po 5 godzinach od chwili wysłania zgłoszenia - 0 pkt;
- po 4 godzinach od chwili wysłania zgłoszenia - 5 pkt;
- po 3 godzinach od chwili wysłania zgłoszenia - 10 pkt;
- po 2 godzinach od chwili wysłania zgłoszenia - 15 pkt;
- po 1 godzinie od chwili od dnia wysłania zgłoszenia - 20 pkt;
5. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz
spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do
SWZ).
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena opcji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przyjęcia zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 2 usługi o wartości minimum 150 000 zł brutto każda polegające na świadczeniu usług sprzątania (powierzchni wewnętrznych lub zewnętrznych), w tym również usług odśnieżania lub pielęgnacji zieleni w czynnych budynkach użyteczności publicznej przez okres trwający nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje i będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia co najmniej 8 osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług sprzątania. Wykonawca obowiązany jest w wykazie osób podać wszystkie osoby, które zostaną skierowane do realizacji usług. Podana ilość osób jest ilością minimalną. Wykonawca obowiązany jest zapewnić taką ilość osób która jest odpowiednia do wykonania wszystkich usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje i będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia co najmniej następującymi środkami technicznymi:
- sprzętem do odśnieżania powierzchni tj.: pojazdem samochodowym z pługiem lub ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług – 1 szt.
- sprzętem do zwalczania gołoledzi (śliskości) tj.: pojazdem samochodowym z rozsypywaczem lub ciągnikiem rolniczym z rozsypywaczem – 1 szt.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich składania następujące podmiotowe środki dowodowe w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W wykazie należy wskazać minimum usługi potwierdzające spełnienie ustanowionego w postępowaniu warunku udziału.
1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
1.3. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby lub w przypadku zamiaru powierzenia części realizacji usług podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz każdy podwykonawca.
1.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
1.4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział X SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 117 ust. 3 ustawy:
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono w we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3 oferty z najwyższą ilością punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej w ogłoszeniu ustawą) W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
2. Zamówienie należy realizować sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 1 lipca 2023 r.)
3. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w SWZ).
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy (art. 505 i nast. ustawy). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Terminy wnoszenia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Informacje na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.