eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Remont dachu na Pawilonie IIIOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu na Pawilonie III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu na Pawilonie III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9d34f6-f85d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz
przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik [w zakładce dotyczącej postępowania do wyszukania po znaku sprawy (numerze referencyjnym)] i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf; 6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca przystępując do postępowania: 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem tel. (22) 101-02-02, cwk@platformazakupowa.pl. Szczegółowy opis wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajduje się w pkt. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym
dalej Administratorem, jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Wykonawca ma prawo kontaktować się w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-
171. Pełny tekst klauzuli informacyjnej zawiera pkt XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZp.380.3.15.2022.DPr.233

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dachu na Pawilonie III.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł brutto lub co najmniej 2 (dwie) o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto każda.
Za robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na remoncie lub wybudowaniu dachu na czynnym obiekcie w budynkach zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej.
Pojęcie „budynku zamieszkania zbiorowego” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), a mianowicie przez budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi,
w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.
Pojęcie „budynku użyteczności publicznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 ww. Rozporządzenia, a mianowicie przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, ww. warunek musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem) stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PB, oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z Ustawą PB lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na postawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w ww. specjalności.
Zgodnie z art. 12a Ustawy PB w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XVII.1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt. XV SWZ (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ);
2) oświadczenia własnego Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenia, o których mowa powyżej, składa, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. XVII.5.1 SWZ, dotyczących tych Podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych Podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SWZ);
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt.: XV.1, 2 i 3 SWZ, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert);
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. XVI.1 SWZ, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ (oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert);
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ (oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym);
5) zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy PZP (oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów;
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. XVII.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. XVI.1.4.a SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt. XVII.5.1 SWZ, składa, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 Ustawy PZP oraz postanowień Projektu umowy (Załącznika nr 10 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.