eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XV, XVI i XVIII w prasie lokalnej w 2022 r. - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.118.2020Ogłoszenie z dnia 2022-06-30

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XV, XVI i XVIII w prasie lokalnej w 2022 r. - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.118.2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XV, XVI i XVIII w prasie lokalnej w 2022 r. - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.118.2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05ab1cb8-e26f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192010/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej ręki:
1) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego zawartego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowanie OR-10.271.118.2020;
2) nie minął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowa z GRAF-PRESS sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, Kraków została zawarta 26 stycznia 2021 r.);
3) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
4) wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego, w którym Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia podstawowego.
Powyższe uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-10.271.49.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 35100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XV, XVI i XVIII w prasie lokalnej na łamach tygodnika „GŁOS. TYGODNIK NOWOHUCKI” w 2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1107,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1107,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1107,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Graf- Press Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350010119

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 232

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-913

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

POLSKA PRESS Sp. z o. o Drukarnia Sosnowiec - druk gazety

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43173,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-17

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Dotyczy sekcji 6.2), 6.3.) oraz 6.4) ogłoszenia - podana cena jest ceną jednostkową za publikację 1 kolumny. Planowana liczba publikowanych kolumn to 39.
2. W sekcji 8.2) została wskazana maksymalna wartość umowy, która jest iloczynem ceny jednostkowej za publikację jednej kolumny a planowaną liczbą publikowanych kolumn (39).
3. Uwaga do sekcji VIII pkt 8.3. ogłoszenia: "Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej" winien brzmieć "Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 17 grudnia 2022 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia."

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.