eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54a22148-cda6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065471/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa przydomowych oczyszczlni ścieków w Gminie Nowa Ruda - etap III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154691

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgód i pozwoleń formalno-prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie, montażu i uruchomieniu 47 szt. fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego / tarczowego złoża biologicznego, spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Gminie Nowa Ruda w miejscowościach: Wolibórz, Czerwieńczyce, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze, Sokolec, Świerki, Bartnica, Dzikowiec, Sokolica, Krajanów, Bieganów, Nowa Wieś Kłodzka, Włodowice, Dworki i obejmuje zaprojektowanie i budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnych z budynków, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz geodezyjnym pomiarem powykonawczym 47 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii obrotowego / tarczowego złoża biologicznego.
Zamówienie zostało podzielone na 2 etapy realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3242900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3242900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3242900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCO RYSZARD BABIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851039791

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3242900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.