eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Budowa i przebudowa chodników na terenie miastaOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340534333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Waryńskiego 34A

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm@zdm.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdm-grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8a1ba03-fadc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024007/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings?company-divisions=2930

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu
odbywa się za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego,jak i przy składaniu oferty,Wykonawca winien
posługiwać się nazwą i numerem sprawy.Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności,w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa
w art.117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w
art.118 ust. 3 ustawy),przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej,w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie
zakupowej:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar,
8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
1)akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Gen. Ludwika Waryńskiego 34a w Grudziądzu , tel.: 56 66 30 800
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: iod@zdm-grudziadz.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z
art. 74 Pzp a także art. 6 ustawy 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp.
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.ZP.261.2.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie polega na budowie nowych i przebudowie zdegradowanych nawierzchni chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądz we wskazanych lokalizacjach przez Zamawiającego. W zakres prac inwestycyjnych wchodzi budowa nowych odcinków nawierzchni chodników w miejscach, w których odbywa się wzmożony ruch pieszych zapewniając uczestnikom pieszym bezpieczeństwo na drodze. Przebudowa poszczególnych elementów drogi (nawierzchnia pieszo-jezdni, nawierzchnia chodników, nawierzchnia parkingów, ścieki, krawężniki, obrzeża trawnikowe, studzienki w pasie drogowym) nie spełniających obowiązujących norm i zagrażającym bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Cena winna zawierać wartość roboczogodziny, wszelkie roboty przygotowawcze, dowóz i koszt materiału, organizację ruchu na planowane roboty, pracę sprzętu, a także koszty jakie wykonawca może ponieść w przypadku wystąpienia o uzgodnienia z gestorami sieci podziemnych i wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na nowo wybudowane trakty dla pieszych. Przewidywana ilość jaką zamawiający planuje wykonać to 2.600,00 m2.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa w szczególności dokumentacja zawarta w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda. W zakresie każdej z powyższych robót Wykonawca winien wykazać roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni chodników.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. d Rozdziału X SWZ, należy przedłożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 2 wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochroniebezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8.000,00 złotych (osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą.
3. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 - 4 wyżej z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 – 4 należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i należy przekazać Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PKO BP SA numer 10 1020 5011 0000 9702 0169 6111:
1) uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego;
2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz numer sprawy.
8. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w §30, §31, §32 załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings?company-divisions=2930

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.