eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › "Remont budynku nr 4 przy al. KEN w Lubinie" w ramach inwestycji "Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont budynku nr 4 przy al. KEN w Lubinie" w ramach inwestycji „Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LUBIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 12B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat-lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lubin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont budynku nr 4 przy al. KEN w Lubinie" w ramach inwestycji „Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4d95a72-f791-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) - za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Starostwa Powiatowego w Lubinie pod adresem https://powiatlubin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3 Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty za pośrednictwem zakładki „Oferta” oraz komunikacji z zamawiającym za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6 Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, doc, xls, docx, xlsx,, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, xml, XMLsig, XAdES, CAdES.
9 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I pkt 7 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont budynku nr 4 przy al. KEN w Lubinie” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”. Przedmiot zamówienia obejmuje remont dwukondygnacyjnego budynku przy al. KEN 6 w Lubinie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod kątem dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji, związanych z kształceniem zawodowym osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres zamówienia określa Projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienia podobne). Zakres tego zamówienia obejmować będzie kwotę do 10% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia podobnych robót budowlanych ich zakres będzie odpowiadał zakresowi określonemu w pkt. 1 ppkt. 1.1 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) Kierownik budowy /Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane).
b) Kierownik robót sanitarnych:
- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujące instalacje wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane).
c) Kierownik robót elektrycznych:
- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane).
d) Kierownik robót teletechnicznych:
- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych lub teletechnicznych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane).
2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku sklasyfikowanego w grupie 112, 113, 122, 123, lub 126 w tabeli nr III pn. Podział obiektów budowlanych na grupy zawartej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V ppkt 1.3 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SWZ – wg Załącznika nr 5 do SWZ.
W przypadku gdy ofertę złożył wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, Zamawiający żąda również dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ppkt 2.1 a) SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane – wg Załącznika nr 6 do SWZ,
b) dowodów (referencje) określających, czy roboty budowlane wyszczególnione w Załączniku nr 6 do SWZ zostały wykonane należycie,
c) wykazu osób – wg Załącznika nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 40 000,00 PLN /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku złożenia oferty wspólnej, żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 SWZ.
W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 3 SWZ zostają spełnione łącznie przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, za pośrednictwem platformy zakupowej na adres wskazany przy rejestracji konta wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określa istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w formie wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zmawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m. in.:
a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub konieczność wykonania dodatkowego projektu, jeżeli okoliczności te wynikają z sytuacji, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy,
c) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,
d) w przypadku wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
e) w przypadku wystąpienia konieczności zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które Zamawiający wyraził zgodę,
f) w przypadku zmiany osoby/ób odpowiedzialnej za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę osoba posiada uprawnienia w zakresie wymaganym dla odpowiedniej branży, które było określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu,
g) w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
– jedynie za zgodą Zamawiającego,
h) w przypadku zmiany prawa podatkowego – w zakresie zmiany podatku VAT na roboty objęte umową,
i) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia stron umowy,
j) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
k) w przypadku wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności m.in.: pożar, pandemia, zalanie, epidemia i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów niezbędnych do realizacji, przerwy w łańcuchach dostaw towarów spowodowane stanem epidemii, wojny, wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, zamknięcia granic, niedoborem komponentów lub podzespołów, itp.
3. Zmiany, o których mowa w pkt 2 mogą dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji, itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.