eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz na zajęcia na basenie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz na zajęcia na basenie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092499195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Krzywoustego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 519 01 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoor@gmina-naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoor.gmina-naklo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz na zajęcia na basenie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-638e6554-f7aa-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006508/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz na zajęcia na basenie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-638e6554-f7aa-11ec-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-638e6554-f7aa-11ec-8000-d680d39e541a

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do zakładek: Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu 3.2_20211016.pdf oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi za pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://ezamowienia.gov.pl przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
W przypadku awarii platformy Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej zoor@gmina-naklo.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Pikula tel. 52 519 01 59

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, z siedzibą przy ul. Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią jest Arnold Paszta, mail: arnold.partner@gmail.com
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOOR.D-340-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są: Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz na zajęcia na basenie w roku szkolnym 2022/2023 oraz dostawa biletów miesięcznych.

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:

CZĘŚĆ 1 – Dowóz dzieci i uczniów do i z przedszkoli i szkół
CZĘŚĆ 2 – Dostawa biletów szkolnych miesięcznych na przewóz dzieci i uczniów do i ze szkół

Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1 – Dowóz dzieci i uczniów do i z przedszkoli i szkół

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci/uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią w dni nauki szkolnej wraz z odwiezieniem tych uczniów po zajęciach do miejsc wyznaczonych
w miejscowościach zamieszkania dzieci/uczniów w ramach ustalonych przez Zamawiającego tras;
2. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci/uczniów z miejsc wyznaczonych do szkoły i odwóz ze szkoły do miejsc wyznaczonych w miejscowościach zamieszkania dzieci/uczniów, wraz
z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przewozu dzieci/uczniów autobusem, zgodnie z trasami przewozów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci/uczniów, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług;
3. Łączna długość poszczególnych tras przewozu jest uzależniona od ilości dowożonych dzieci/uczniów i harmonogramu dowozu i odwozu po zajęciach;
4. W razie zaistnienia takiej potrzeby w trakcie trwania roku szkolnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trasach przewozu dzieci i uczniów bądź likwidacji danego połączenia;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień dotyczących nieregularnych przejazdów dzieci/uczniów związanych z realizacją zadań szkół w okresie trwania umowy;

6. Wykaz tras dowozu dzieci i uczniów do i z przedszkoli i szkół:

1) TRASA NR 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, os. Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią
– z kierunku: Bielawy;
2) TRASA NR 2 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku, ul. Kcyńska 6a, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią
– z kierunku: Weronika – Kowalewko Folwark – Paulina – Józefkowo – Polichno – Rozwarzyn
– z kierunku: Wymysłowo – Chobielin – Stary Jarużyn – Wieszki – Janowo – Gostusza,
3) TRASA NR 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie, ul. Dworcowa 9 (budynek szkoły) oraz ul. Kazińska 1 (budynek przedszkola), 89-121 Ślesin i Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Karnowo 56, 89-100 Nakło nad Notecią
– z kierunku: Nakło nad Notecią – Gabrielin – Michalin – Ślesin – Gumnowice – Ślesin Wybudowanie – Kazin – Minikowo – Ślesin – Suchary – ZSS Karnowo,
4) TRASA NR 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Mrotecka 1a, 89-100 Nakło nad Notecią i Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Karnowo 56, 89-100 Nakło nad Notecią
– z kierunku: Polichno - Paterek – Karnowo – Karnówko – Małocin – Chrząstowo,
5) TRASA NR 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice
– z kierunku: Niedola – Kaźmierowo – Gorzeń.
Szczegółowe trasy zostaną ustalone po sporządzeniu planów lekcyjnych.
6) Przewóz uczniów na i z zajęć na basenie, odbywających się na Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią.
Wykaz tras dowozu dzieci i uczniów na zajęcia na basenie – (odległości – siedziba szkoły – basen – siedziba szkoły), w tym planowane wyjazdy:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie (autobus – 2 razy w tygodniu)
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku (autobus – 4 razy w tygodniu)
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (autobus – 2 razy w tygodniu)
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach (autobus – 3 razy w tygodniu)
e) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce (autobus – 1 raz w tygodniu)
f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (autobus – 1 raz w tygodniu)
Szczegółowe trasy zostaną ustalone po sporządzeniu planów lekcyjnych i skoordynowaniu ich z zajęciami na basenie.
7. Ogółem przewidywana liczba kilometrów przewozu dzieci w roku szkolnym 2022/2023, wynosi
140 000, w tym:
1) autobusy 50 miejsc – około 50 000 km,
2) autobusy 40 miejsc – około 30 000 km,
3) busy 19 miejsc – około 60 000 km;

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiedniej liczby pojazdów do realizacji dowozu i odwozu, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego trasami i czasem dowozu i odwozu, o pojemnościach pojazdów zapewniających miejsca siedzące wszystkim przewożonym do jednostek oświatowych oraz na basen. W autobusie w czasie przejazdu nie może być większa liczba uczniów niż dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował o najmniej:
1) – 3 autobusami z liczbą miejsc siedzących minimum 50, w tym co najmniej jeden
z autobusów przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim
(z windą/platformą).
2) – 2 autobusami z liczbą miejsc siedzących minimum 40, oraz
3) – 3 busami z liczbą miejsc siedzących minimum 19
Uwaga: podane dla każdego z pojazdów minimalne ilości miejsc siedzących dot. wyłącznie miejsc pasażerskich i nie obejmują kierowcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w każdej części biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

1. całkowita cena przewozu - 60 punktów
2. czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii - 40 punktów

2. Sposób dokonania oceny ofert w każdej części nastąpi przez punktowanie ww. kryteriów w skali 0-100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 zamówienia – Dostawa biletów szkolnych miesięcznych na przewóz dzieci i uczniów do i ze szkół:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów szkolnych miesięcznych w ramach ustalonych tras, każdego dnia roboczego z wyjątkiem dni i okresów wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych szkołach w oparciu o zakupione miesięczne bilety szkolne.
2. Zakup biletów szkolnych na przewóz dzieci i uczniów do i ze szkół na terenie gminy Nakło nad Notecią w dni nauki szkolnej, w tym do:
1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią,
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią,
4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce,
5) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy.
3. Szacunkowo Zamawiający planuje zakupić 185 biletów miesięcznych, w tym: przywóz uczniów - 110 biletów, odwóz uczniów 73 bilety i 2 bilety dla opiekunów.
4. Szacunkową liczbę uczniów i opiekunów, odległość w kilometrach oraz wykaz tras przejazdów uczniów do i ze szkół, dla których Zamawiający planuje zakupić bilety podano w SWZ.
5. Wykonawca zgodnie z SWZ i formularzem oferty wartość zamówienia podzieli na „bilety miesięczne” na okaziciela (uczeń, opiekun) z podziałem na poszczególne trasy.
6. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać każdego miesiąca Zamawiającemu bilety miesięczne na okaziciela w cenach wynikających z formularza przedłożonej oferty z podziałem na poszczególne trasy oraz oddzielne dla ucznia i opiekuna.
7. Wielkość oraz zakres rzeczowy zamówienia na bilety miesięczne będą określane dla każdego miesiąca oddzielnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34980000-0 - Bilety przewozowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w każdej części biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

1. całkowita cena przewozu - 60 punktów
2. czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii - 40 punktów

2. Sposób dokonania oceny ofert w każdej części nastąpi przez punktowanie ww. kryteriów w skali 0-100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W niniejszym postępowaniu wymagane jest posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, wydanej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2021 r.,
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) – wymagane dla części 1
i części 2 zamówienia;

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
300.000 zł dla części 1 zamówienia,
55 000 zł dla części 2 zamówienia.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna suma wymagana przez Zamawiającego dla poszczególnych części;


1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dysponować taborem samochodowym (zgodnie z wykazem taboru samochodowego niezbędnym do wykonania zamówienia wskazanym w Załączniku nr 5 do SWZ) umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 (ośmioma) pojazdami do realizacji kursów służących dowozom/odwozom dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół
(w tym: 3 autobusami z liczbą miejsc siedzących minimum 50, w tym minimum jednym autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim (z windą/platformą), 2 autobusami z liczbą miejsc siedzących minimum 40, 3 busami
z liczbą miejsc siedzących minimum 19) – wymagane dla części 1 zamówienia.
Uwaga: podane dla każdego z pojazdów minimalne ilości miejsc siedzących dot. wyłącznie miejsc pasażerskich i nie obejmują kierowcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2021 r., o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) – wymaganą dla części 1 i części 2 zamówienia;

2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
* 300.000 zł dla Części 1 zamówienia,
* 55.000 zł dla Części 2 zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż łączna suma wymagana przez Zamawiającego dla poszczególnych części.

3) Wykaz taboru samochodowego, jakim dysponuje Wykonawca, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - według wzoru załącznika nr 5 do SWZ – wymagane dla części 1 zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym
w Załączniku nr 4 do SWZ ,

3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4 W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie części 1 zamówienia:
1. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy.
2. Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen paliwa (oleju napędowego). W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej netto za 1 km, określonej za przejazdy autobusów oraz busów.
3. Strony realizujące zamówienie mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1) zmiany dotyczą następujących kosztów takich jak: zamiana cen paliwa: oleju napędowego,
2) upłynie okres minimum 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (przy czym ewentualna zmiana ceny będzie stosowana do danego miesiąca kalendarzowego (np. grudzień, styczeń).
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny za 1 km co 1 miesiąc, jednak nie wcześniej niż po upływie
3 miesięcy od daty zawarcia umowy, o procentowy wskaźnik zmiany ceny oleju napędowego (o ile wartość zmiany ceny będzie wyższa lub niższa o 20% w stosunku do cen paliwa oleju napędowego, obowiązującej na dzień otwarcia ofert), przy czym zmiana może dotyczyć jedynie kosztów paliwa
w cenie za 1 km;
5. W miesiącu, w którym wskaźnik wzrostu ceny nie zostanie osiągnięty, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości, określonej w ofercie.
6. Wskaźnik zmiany ceny, o którym mowa w ust. 4 należy rozumieć jako średnią cenę netto oleju napędowego Ekodiesel, z ostatniego miesiąca, publikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN.

Do obliczenia wskaźnika wzrostu/obniżki wynagrodzenia stosowany będzie następujący wzór:
C= (B-A) x100
A
Gdzie:
A – cena netto 1 litra oleju napędowego Ekodiesel z dnia otwarcia ofert,
B – średnia cena netto 1 litra oleju napędowego Ekodiesel w badanym miesiącu,
C – wskaźnik wzrostu/obniżki ceny paliwa w %;
Zamawiający przewiduje inne zmiany umowy w zakresie części 1 zamówienia, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę znaków nie może ich zamieścić w ogłoszeniu. Szczegółowo zmiany dostępne w projekcie umowy- załącznik do SWZ

W zakresie części 2 zamówienia:
1. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy.
2. Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen paliwa (oleju napędowego). W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej indywidualnych biletów miesięcznych.
3. Strony realizujące zamówienie mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1) zmiany dotyczą następujących kosztów takich jak: zamiana cen paliwa: oleju napędowego,
2) upłynie okres minimum 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (przy czym ewentualna zmiana ceny będzie stosowana do następnego miesiąca kalendarzowego (np. grudzień, styczeń).
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej biletu co 1 miesiąc, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, o procentowy wskaźnik zmiany ceny oleju napędowego (o ile wartość zmiany ceny będzie wyższa lub niższa o 20% w stosunku do cen paliwa oleju napędowego, obowiązującej na dzień otwarcia ofert), przy czym zmiana może dotyczyć jedynie kosztów paliwa w cenie biletów.
5. W miesiącu, w którym wskaźnik wzrostu ceny nie zostanie osiągnięty, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości, określonej w ofercie.
6. Wskaźnik zmiany ceny, o którym mowa w ust. 4 należy rozumieć jako średnią cenę oleju napędowego Ekodiesel, z ostatniego miesiąca, publikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN.

Zamawiający przewiduje inne zmiany umowy w zakresie części 2 zamówienia, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę znaków nie może ich zamieścić w ogłoszeniu. Szczegółowo zmiany dostępne w projekcie umowy - załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da59ce-7a59-ec2e-48c3-ea000b8193ed

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.