eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie zadania nr 24885 "Remont budynku Infrastruktury 45 WOG nr 105 zlokalizowanego w Wędrzynie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zadania nr 24885 „Remont budynku Infrastruktury 45 WOG nr 105 zlokalizowanego w Wędrzynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

1.3.) Oddział zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970391038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-043

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzizielonagora.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadania nr 24885 „Remont budynku Infrastruktury 45 WOG nr 105 zlokalizowanego w Wędrzynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6a49232-fad2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031548/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 2023_Remont budynku Infrastruktury 45 WOG nr 105 zlokalizowanego w Wędrzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na Platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (email: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl), za pośrednictwem Platformy SmartPzp pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora) - z zastrzeżeniem, iż kompletna oferta musi zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne zostały opisane na Platformie w zakładce „e-learning”, w dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora; https://portal.smartpzp.pl oraz w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca RODO znajduje się w rozdziale XXXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/TP2/WEN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania nr 24885 „Remont budynku Infrastruktury 45 WOG nr 105 zlokalizowanego w Wędrzynie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr. 9 SWZ zamieszczonych na stronie platformy zakupowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje / nie przewiduje* udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
do wysokości nie większej niż 100.000,00 zł brutto, pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki.
2. Zakres prac dla zamówienia podobnego może dotyczyć robót / usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, ale także prac zbliżonych do nich charakterem (np. roboty instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte zamówieniem podstawowym) czy też prac tego samego rodzaju, ale wykonywane w innej technologii.
3. Do zakresu prac objętych zamówieniem podobnym zalicza się:
a) roboty budowlane, które będą wymagane do prawidłowego działania i eksploatacji obiektu (rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, budowlane, sanitarne, elektryczne),
b) pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów powykonawczych / geodezyjnych.
4. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
5. Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielenia gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający żąda, aby Wykonawca był, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 300 tys. zł bez podlimitów na jedno zdarzenie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zdolność techniczna
Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie zrealizował minimum trzy roboty budowlane, których zakres polegał na remoncie lub budowie lub przebudowie budynków na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł każda, oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykazu robót Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
UWAGA! Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie remont, przebudowa, budowa należy rozumieć zgodnie z definicją zwartą w art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2351 z póź zm.),

b) Kwalifikacje zawodowe
Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum po jednej osobie posiadającej:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych
Wykazu osób Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby wraz z ofertą każdy z wykonawców załączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 tego rozdziału, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy lub informacje o możliwości jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) bądź podaniem linku (w treści oferty) do powszechnej i bezpłatnej bazy danych gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej;
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (teks jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 SWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 SWZ
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty – zał. nr 6 do SWZ
UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane
w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

informacje dotyczące wadium podano w rozdziale XXI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień
do zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Szczegółowe informacje podano w XXVIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora/na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie do maksymalnie 320 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.