eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w DzierżoniowieOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Dzierżoniowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 27

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pow.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow.dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8da181b9-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w okresie od sierpnia 2023 r. do sierpnia 2025 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8da181b9-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8da181b9-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej starostwo@pow.dzierzoniow.pl (nie dotyczy
ofert).
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Justyna Firek, e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) np. poprzez nazwę Zamawiającego, nazwę postępowania, numer ogłoszenia o zamówieniu lub inne dane.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych dalej „ rozporządzenie KRI”,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu KRI, występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Ciąg dalszy znajduje się sekcji IX Pozostałe informacje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując wymogi RODO, informujemy, że:
1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Powiat Dzierżoniowski, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego i Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e‑mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl);
2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane
kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: "ustawa Pzp") i aktów wykonawczych do tej ustawy; w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. współadministratorzy przetwarzają dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana pozyskane (np. w ramach prowadzonej korespondencji handlowej) lub pobrane ze stron internetowych dotyczących Pani/Pana działalności gospodarczej;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp; dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan będzie adresatem oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz administratora danych; dane mogą być udostępnione innym uprawnionym odbiorcom;
6. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (dokumentacja postępowania jest przechowywana przez co najmniej 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym postępowanie zakończono; umowa jest przechowywana przez co najmniej 10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym umowa została wykonana);
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;*
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, klatkach schodowych, sanitariatach, archiwach i innych pomieszczeniach wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ. Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania wynosi: ok. 3 250 m2.
3. Szczegółowy zakres usług, o których mowa powyżej określa załącznik nr 1 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z istotnymi postanowieniami (wzór umowy) stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) usługi utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – zwanego dalej: Urzędem – zlokalizowanych przy ul. Świdnickiej 38 i Rynek 27, świadczone będą od poniedziałku do piątku, z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 1 (częstotliwość realizacji usług może ulec zmianie w ww. załączniku - zgodnie z deklaracjami Wykonawcy zaoferowanymi wg kryteriów oceny ofert), z zastrzeżeniem, że czas rozpoczęcia i zakończenia sprzątania pomieszczeń Urzędu może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
2) usługi sprzątania będą wykonywane przez min. 5 pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu i atestowanych środków czystości (obecnie usługi realizowane są przez 3 pracowników w budynku w Rynku i przez 2 pracowników w budynku przy ul. Świdnickiej 38),
3) Zamawiający wymaga, aby każda z osób, o których mowa w pkt 2, była:
a) na podstawie art. 95 ust. 1 zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu,
b) objęta, w całym okresie obowiązywania umowy, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
c) niekarana i posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia,
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił, na swój koszt, środki czyszczące i dezynfekcyjne niezbędne do utrzymania czystości, środki czystości i higieny (zgodnie z treścią załącznika nr 1) oraz dysponował odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia,
5) Wykonawca gwarantuje, że materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do realizacji usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta,
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu (pozamykanie okien, drzwi, wyłączenie świateł, włączenie alarmu – dot. budynku Rynek 27). W budynku przy ul. Świdnickiej 38 Wykonawca ponosi odpowiedzialność od momentu pobrania kluczy od pracowników Zamawiającego do czasu oddania kluczy. W budynku Rynek 27 Wykonawca ponosi odpowiedzialność od momentu pobrania kluczy od pracowników Zamawiającego do czasu zamknięcia budynku i włączenia alarmu; pracownicy Wykonawcy odpowiadają za nadzór nad ww. ewidencją wydawanych kluczy w sposób wskazany w umowie powierzenia przetwarzania danych - załącznik nr 3 do SWZ,
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy danych osobowych, wszelkich danych technicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego i jego działalności, powziętych w trakcie realizacji umowy, niezależnie od źródła i formy pozyskania tych informacji,
8) Zamawiający wymaga zapewnienia co najmniej jednej osoby koordynującej (brygadzista) pracą zespołu osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad zespołem osób sprzątających oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia; brygadzista będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp.; ponadto brygadzista będzie odpowiedzialny za przekazywanie osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; w celu sprawnej realizacji usług, Wykonawca może wskazać więcej niż jednego brygadzistę (osobno dla każdego z budynków Urzędu),
9) brygadzistą może być osoba wykonująca usługi sprzątania,
10) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług do zapewnienia, na terenie objętym umową, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez niego w celu realizacji niniejszego zamówienia.
6. W trakcie realizacji zamówienia, w związku z art. 438 ustawy Pzp, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami zatrudnionymi w celu realizacji zamówienia; umowy muszą być zanonimizowane zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO (m. in. poprzez usunięcie takich danych, jak: adres zamieszkania, numer PESEL, informacji o wysokości zarobków), zanonimizowane nie może być: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, zakres obowiązków. Niezależnie od możliwości wezwań, o których mowa powyżej, kopie ww. umów o pracę Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 5 pkt 2 i 3, Zamawiający niezwłocznie podejmie odpowiednie działania wyjaśniające, które określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
8. Urząd zatrudnia ok. 106 osób. Średnia dzienna liczba klientów odwiedzających oba budynki Urzędu wynosi ok. 120 osób (dane szacunkowe, które mogą ulegać zmianie w całym okresie realizacji zamówienia). Zamawiający nie dokonywał wyliczeń średniego miesięcznego zużycia środków higienicznych pozostawiając to w gestii Wykonawców, którzy powinni dokonać takiego wyliczenia na podstawie ilości osób zatrudnionych w budynkach Zamawiającego i na podstawie ilości klientów odwiedzających Urząd.
9. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest zobligowany do zapewnienia ciągłości dostaw środków czystości w zależności od bieżącego zużycia.
10. Powierzchnia posadzek, które podlegają polimeryzacji – ok. 650 m² (są to pomieszczenia biurowe i korytarze).
11. Powierzchnia dywanów/wykładzin w obu budynkach Zamawiającego wynosi łącznie: ok. 15 m².
12. Powierzchnia okien do mycia: ok. 520 m² [okna drewniane (Rynek 27) i PCV (Świdnicka 38), stolarka jednoramowa, okna ze szprosami].
13. Forma rozliczeń: ryczałt miesięczny. Wartość zamówienia stanowi cena brutto za cały okres realizacji zamówienia (24 miesiące).
14. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
15. Zamawiający informuje, że nie jest pracodawcą osób obecnie świadczących usługi sprzątania i nie decyduje o możliwości ich ewentualnego przejęcia na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
16. Zakup wycieraczek/mat nie jest objęty niniejszym zamówieniem (produkty te będą wymieniane przez Zamawiającego).
17. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji zamówienia, w tym do natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość czyszczenia szybu windy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał z należytą starannością co najmniej 2 usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (świadczone na podstawie odrębnych umów), o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda i powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m² (wymóg dotyczy każdej z umów z osobna). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni ten warunek. Natomiast w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu w zakresie doświadczenia, w rozumieniu art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli podmiot ten wykaże, że prawidłowo zrealizował usługi w wymaganym zakresie. Podmiot, który zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy swoje zasoby w zakresie doświadczenia, jest zobowiązany bezpośrednio uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca (w przypadku uzyskania zamówienia przez Wykonawcę);
b) na czas realizacji zamówienia będzie dysponować:
• urządzeniem do czyszczenia podłóg (szorowarka),
• urządzeniem do polerowania podłóg,
• pięcioma wózkami dwuwiadrowymi – po 1 wózku dwuwiadrowym dla każdej z osób wyznaczonych do wykonywania usług sprzątania,
c) dysponuje min. 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają minimum 12 miesięcy doświadczenia w wykonywaniu usług utrzymania czystości (sprzątania).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – formularz nr 4 do SWZ, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie można uzyskać dokumentów potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, należy przedstawić dokument zawierający odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym informacji o wielkości powierzchni, którą dana usługa obejmowała), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (formularz nr 5 do SWZ + referencje), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) wykaz urządzeń technicznych, przewidzianych przez Wykonawcę do wykorzystania w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizacji zamówienia – wg wzoru formularza nr 6 do SWZ, który będzie załącznikiem do umowy; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponować:
a) urządzeniem do czyszczenia podłóg (szorowarka),
b) urządzeniem do polerowania podłóg,
c) wózkami dwuwiadrowymi – po 1 wózku dwuwiadrowym dla każdej z osób wyznaczonych do wykonywania usług sprzątania;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru formularza nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi formularz nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale 10 SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi formularz nr 9 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wraz z ofertą złożyć należy dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi formularz nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego dla usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką podatku VAT. Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za część usług, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano.
2. Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej Umowy tj. zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
4) zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10%,
b) pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia realizacji umowy, a każda kolejna nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
c) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie określony na podstawie różnicy pomiędzy: wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, Tablica 2 pozycja Usługi (kolumna D), ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonym od pierwszego miesiąca świadczenia usługi do miesiąca złożenia wniosku, a 10%, a w przypadku kolejnej zmiany poziom zmiany zostanie określony na podstawie różnicy pomiędzy: wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, Tablica 2 pozycja Usługi (kolumna D), ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonym pierwszego miesiąca poprzedniej zmiany do miesiąca złożenia wniosku, a 10%.
d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w następujących przypadkach i zakresie. Zmniejszenie zakresu świadczonych usług w przypadku:
1) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego,
2) wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji,
3) sprzedaży, najmu lub dzierżawy pomieszczeń z zastrzeżeniem, że minimalny zakres świadczeń będzie obejmował 70% powierzchni do sprzątania, określonych w SWZ.

Ciąg dalszy znajduje się w §13 załącznika nr 2 do SWZ - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8da181b9-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy do sekcji III pkt 3.6.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem
emaila.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Zamawiający będzie wysyłał wezwania i zawiadomienia na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie,
za pomocą adresu e-mail z konta pracownika upoważnionego na domenie @pow.dzierzoniow.pl. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 1.
14. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą
być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy
do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
16. Wszystkie wysłane i odebrane (za pomocą Platformy e-Zamówienia) w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
18. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
19. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
Rejestrowanie zgłoszenia - eZamówienia (ezamowienia.gov.pl).
20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych: w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.