eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › KWP KATOWICE - NAPRAWA DACHÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SKUTKÓW ZAWILGOCEŃ NA OBIEKTACH JEDNOSTEK GARNIZONU ŚLĄSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KWP KATOWICE – NAPRAWA DACHÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SKUTKÓW ZAWILGOCEŃ NA OBIEKTACH JEDNOSTEK GARNIZONU ŚLĄSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KWP KATOWICE – NAPRAWA DACHÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SKUTKÓW ZAWILGOCEŃ NA OBIEKTACH JEDNOSTEK GARNIZONU ŚLĄSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ed681a3-fa2c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń na obiektach jednostek garnizonu śląskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://slaska-policja.eb2b.com.pl tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf
g) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
6. Instrukcja korzystania z Platformy, tj.:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.
b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
d) W sytuacji problematycznej proszę kontaktować się z obsługą platformy
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaska-policja.eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy.
8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
c) Zamawiający informuje, że oferta złożona z wykorzystaniem kompresji plików z rozszerzeniem „rar: nie zostanie odrzucona.
Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70,(+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice; 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710), zwana w dalszej części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr1 do SWZ – formularz ofertowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-147/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KWP Katowice – naprawa dachów wraz z usunięciem zawilgoceń zgodnie z dokumentacją techniczną tj STWiOR, przedmiary w obiektach: KP I Ruda śląska; KP III Sosnowiec; KP V Bytom - zadanie obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, naprawa deskowania dachu, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich w tym obróbek kominów, pokrycie dachów dachówką, naprawa gzymsu, Roboty związane z demontażem i ponownym montażem instalacji odgromowej. 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wraz z przedmiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium :
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %
2. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydłużenie okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %, co odpowiada 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.
2.1. kryterium A - cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2. kryterium B – oferowany okres gwarancji na roboty budowlane.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami: .

Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty odbioru końcowego, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości wykonania zamówienia zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego roku wartość z przedziału od 3 do 10 lat.
Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 10, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 10.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 3 lata.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

B=(G bad)/(G max) x 40 pkt

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w latach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w latach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KWP Katowice – naprawa dachów wraz z usunięciem zawilgoceń zgodnie z dokumentacją techniczną tj. STWiOR, przedmiary w tym m.in. roboty rozbiórkowe, naprawa deskowania dachu, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich w obiektach: KMP Żory 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wraz z przedmiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium :
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %
2. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydłużenie okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %, co odpowiada 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.
2.1. kryterium A - cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2. kryterium B – oferowany okres gwarancji na roboty budowlane.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami: .

Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty odbioru końcowego, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości wykonania zamówienia zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego roku wartość z przedziału od 3 do 10 lat.
Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 10, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 10.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 3 lata.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

B=(G bad)/(G max) x 40 pkt

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w latach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w latach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KWP Katowice – naprawa dachów wraz z usunięciem zawilgoceń zgodnie z dokumentacją techniczną tj STWiOR, przedmiary w tym m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w obiekcie: KMP Częstochowa Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wraz z przedmiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium :
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %
2. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydłużenie okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %, co odpowiada 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.
2.1. kryterium A - cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2. kryterium B – oferowany okres gwarancji na roboty budowlane.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami: .

Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty odbioru końcowego, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości wykonania zamówienia zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego roku wartość z przedziału od 3 do 10 lat.
Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 10, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 10.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 3 lata.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

B=(G bad)/(G max) x 40 pkt

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w latach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w latach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KWP Katowice – naprawa dachów wraz z usunięciem zawilgoceń zgodnie z dokumentacją techniczną tj STWiOR, przedmiary w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, roboty w zakresie wpustu dachowego podgrzewanego w obiekcie: KWP Katowice – lokalizacja: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wraz z przedmiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium :
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %
2. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydłużenie okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %, co odpowiada 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.
2.1. kryterium A - cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2. kryterium B – oferowany okres gwarancji na roboty budowlane.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi zasadami: .

Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty odbioru końcowego, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości wykonania zamówienia zgodnie z SWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego roku wartość z przedziału od 3 do 10 lat.
Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 10, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 10.
Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 3 lata.

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie okresu gwarancji w badanej ofercie do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

B=(G bad)/(G max) x 40 pkt

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad –okres gwarancji oferty badanej (w latach)
G max – najwyższy spośród zaoferowanych okresów gwarancji (w latach)
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
• Dla zadania nr 1 i 2 co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany lub remontu pokrycia dachowego, których wartość wynosiła min. 50 000,00 zł brutto każda.
• Dla zadania nr 3 i 4 Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego doświadczenia

4.2..Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
Dla części 1-4:
I. Kierownika robót posiadającego:
- uprawnieninia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja.eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki” (zgodnie z pkt 2 Sekcji XVIII SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.