eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › sprzedaż materiałów dydaktycznych do pracowni baristyczno- gastronomicznej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach ŻCOPOgłoszenie z dnia 2021-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
sprzedaż materiałów dydaktycznych do pracowni baristyczno- gastronomicznej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach
ŻCOP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Integracji Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240635860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Sikorskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cis@cop.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cop.zory.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sprzedaż materiałów dydaktycznych do pracowni baristyczno- gastronomicznej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach
ŻCOP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d351f41-1f57-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00232010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00096409/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów dydaktycznych do pracowni baristyczno- gastronomicznej, rękodzielniczo- krawieckiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Centrum Integracji Społecznej w Żorach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00194998/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CIS.III.2712.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów dydaktycznych do pracowni baristyczno – gastronomicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44423000-1 - Artykuły różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15612100-2 - Mąka pszenna

15821000-9 - Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15831500-7 - Syropy cukrowe

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

39222120-1 - Kubki jednorazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.