eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo PomorskieOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750833

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c6ee6ab-d401-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029271/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166907

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPS.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 258544,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest sukcesywna dostawa mieszanki kruszywa
naturalnego kamiennego łamanego w szacunkowej ilości 1525 Mg (ton) o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm w ilości 1025,5 Mg (ton) i frakcji 31,5-63 mm w ilości 499,5 Mg (ton). Mieszankę należy przygotować w proporcji 1:2 wskazanych frakcji.
1) Dostarczane w ramach zamówienia kruszywo będzie przeznaczone do remontów gruntowych dróg gminnych zamawiającego w sołectwach: Budziszewo, Buk Góralski, Buk Pomorski, Bukowiec, Gorzechówko, Górale, Kamień, Konojady, Lembarg, Mileszewy, Piecewo, Płowęż, Szczepanki.
2) Przez pojęcie „dostawy” każdorazowo należy rozumieć: zakup, załadunek, ważenie, transport, rozładunek, równomierne rozgarnięcie kruszywa równiarką lub spycharką oraz zagęszczenie nawiezionego kruszywa za pomocą walca lub zagęszczarki. Rozgarnięcie i zagęszczenie kruszywa musi nastąpić tego samego dnia co rozładunek.
3) Wykonawca będzie realizował dostawy:
a) bezpośrednio na drogach w ww. sołectwach, w celu wypełnienia ubytków nawierzchni dróg gruntowych. Dostawy będą się odbywały według bieżących potrzeb zamawiającego, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego bezpośrednio na drodze,
b) w pojedynczych przypadkach na wskazany przez zamawiającego plac składowy,
c) samochodami samowyładowczymi o ładowności co najmniej 15 ton. Samochody muszą posiadać ważne badania techniczne pojazdu i ubezpieczenie OC. Za osoby kierujące oraz stan techniczny pojazdów w całości odpowiada wykonawca,
d) sukcesywnie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku) na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu.
4) Zamawiający wymaga, aby wykonawca rozpoczął realizację dostaw zamówienia podstawowego, zgodnie z terminem wskazanym w formularzu ofertowym.
Poprzez „rozpoczęcie realizacji dostaw” należy rozumieć kolejno następujące po sobie nie rzadziej niż co dwa dni kalendarzowe transporty kruszywa, liczone od dnia następnego po dniu pierwszej dostawy..
5) Wykonawca będzie dokonywał rozładunku kruszywa punktowo, tj. we wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego miejscu lub ciągle tj. na całej długości wskazanego odcinka drogi.
6) Dostarczane kruszywo musi spełniać co najmniej wymagania i parametry:
a) dla frakcji 0-31,5 mm określone w normie PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz
b) dla frakcji 0-31,5 mm określone w normie PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Preferowana wersja normy PN-EN 13242+A1:2010 oraz
c) dla frakcji 31,5-63 mm określone w normie PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Preferowana wersja normy PN-EN 13242+A1:2010.
d) Kruszywo musi być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.
e) Dostarczane kruszywo nie może posiadać oznak zwietrzenia, ani żadnych zanieczyszczeń fizycznych, w szczególności wskazujących na domieszkę: odpadów rozbiórkowych, budowlanych, ziemi, gliny, itp.
f) Zamawiający nie dopuszcza kruszyw alternatywnych, takich jak kruszywa: sztuczne, wtórne (odpadowe), z recyklingu, itp.
7) Na każde pisemne żądanie zamawiającego, w trakcie realizacji dostaw, wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć, w wyznaczonym terminie, dokumenty potwierdzające wymagane przez zamawiającego parametry jakościowe i ilościowe dostarczanego kruszywa (np. wz, protokoły z badań, dokumenty z ważenia, certyfikaty lub świadectwa potwierdzające jakość dostarczonego kruszywa, deklaracje zgodności z wymaganymi w SWZ normami, itp.).
8) Zamawiający zastrzega sobie, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy, możliwość uczestnictwa swojego przedstawiciela przy wykonywaniu przez wykonawcę czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia w tym: sporządzania mieszanki kruszywa, załadunku, ważenia kruszywa, ważenia środka transportu załadowanego i opróżnionego, transporcie, rozładunku, sprawdzania jakości i/lub ilości dostarczanego kruszywa we wskazanych przez siebie miejscach, tj. na wyznaczonej przez zamawiającego wadze, przekazania próbek kruszywa do niezależnego laboratorium wyznaczonego przez zamawiającego.
9) W przypadku:
a) potwierdzenia niezgodności ilości lub jakości kruszywa lub
b) realizacji dostaw niezgodnie z terminami wskazanymi w SWZ, złożonej ofercie lub harmonogramem lub
c) realizacji dostaw bez uczestnictwa przedstawiciela zamawiającego podczas rozładunku lub
d) częściowej realizacji dostawy, tj. bez rozgarnięcia kruszywa równiarką/spycharką lub niezagęszczenie nawiezionego kruszywa za pomocą walca/zagęszczarki,
zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, za co wykonawca nie otrzyma zapłaty oraz będzie zobowiązany odebrać we własnym zakresie i na swój koszt kruszywo dostarczone niezgodne z wymaganiami SWZ lub harmonogramem.
10) W przypadku nienależytej realizacji zamówienia, w szczególności: nieprzestrzegania terminów określonych w SWZ lub harmonogramu dostaw, realizowania dostaw niezgodnych co do ilości lub jakości kruszywa, uniemożliwiania lub utrudniania przedstawicielowi Zamawiającego udziału w czynnościach o których mowa w pkt 19, wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.
11) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w szczególności z: należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją i postanowieniami zawartej umowy.
13) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument (polisę OC) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją niniejszej umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy tj. usługami transportowymi lub dostawami kruszywa lub charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu szkód na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość ofertowa brutto Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki lub wymaganej do dnia podpisania umowy ilości rat składki. Polisę należy przedstawić w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ubezpieczenie OC winno obejmować również wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli Wykonawca zamierza realizować niniejszą umowę z ich udziałem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318009,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 323637,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318009,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.H.U. KRUSZ-NAT Krzysztof Żuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 170790295

7.3.3) Ulica: Osetno 55

7.3.4) Miejscowość: Łąkorz

7.3.5) Kod pocztowy: 13-334

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318009,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.