eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa ochrony imprez organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony imprez organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006742820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czereśniowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-456

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 571-61-00

1.5.8.) Numer faksu: (22) 571-61-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony imprez organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d0df3ad-f9fe-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00108968/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ochrona mienia i imprez organizowanych przez MODR Warszawa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania dotyczące rejestracji Wykonawców na Platformie Przetargowej oraz wymagania techniczne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej opisane zostały w Instrukcji Użytkowników dostępnej pod adresem https://modrmazowsze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu MLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Zamawiający wskazuje na „pdf” jako format oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej (Platformy Przetargowej), podpisanych wewnętrznym podpisem, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIV ust. 1 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Wykonawca musi dołączyć do pliku z ofertą lub innym dokumentem w postępowaniu także plik podpisujący, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zgodnie z treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Wykonawca może przygotować ofertę, oświadczenia lub inne dokumenty w każdym innym formacie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Powyższe rozporządzenie nie przewiduje kompresji pliku archiwum w formacie „rar”. W sytuacjach, które nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ oraz ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, której adresy zostały podane w SWZ. Oferta, wraz z wymaganymi załącznikami, musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820; 2) w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony imprez organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony imprez zawiera Regulamin organizacji ochrony imprez w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Zapotrzebowanie na ochronę organizowanych imprez zostało określone w załączniku do SWZ (łącznie 2685 godzin).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-13 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez właściwego ministra, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995). 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1000000 złotych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje co najmniej 5 pracownikami kwalifikowanymi wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), niekaranymi oraz legitymującymi się minimum rocznym stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony, przy czym co najmniej dwóch z tych pracowników musi być zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego; oświadczenie to stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. 5) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez właściwego ministra, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), ważna przez okres trwania umowy. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1000000 zł; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w części dotyczącej podwykonawców; Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; oświadczenie to stanowi jednocześnie zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (podmiot udostępniający zasoby może przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających mu zasoby). 3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców. 4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana przedmiotu umowy i terminu realizacji, o czym jest mowa w § 1 ust. 2 i 3 projektu umowy, b) zmiana czasu realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zgody obu stron umowy: - z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, - w razie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron umowy, których nie mogły one przewidzieć, ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają terminową realizację umowy, na przykład epidemie, w tym koronawirusa (Covid-19), klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron umowy, - w związku z przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek wniesionych środków odwoławczych; c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: - zmiany stawki podatku vat wskutek zmiany obowiązujących przepisów, przy czym zmiana stawki vat spowoduje, że wartość brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie obliczona w oparciu o wielkość stawki podatku vat obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego, - zmian, o których mowa w § 1 projektu umowy, - zmian, o których mowa w pkt. 2; d) zmiana dotycząca podwykonawstwa – Zamawiający przewiduje możliwość: - zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, - rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, - zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z przyjętej oferty Wykonawcy. 2. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że: a) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 15% w stosunku do ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert, c) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, d) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach realizacji przedmiotu umowy, e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy, f) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 6-go miesiąca obowiązywania niniejszej umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa powyżej, rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://modrmazowsze. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.