eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Druk i dostawa gazety "Czas na Opole"Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dostawa gazety "Czas na Opole"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa gazety "Czas na Opole"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b062d61-fa0f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771174

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771174

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ
oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771174, zwana dalej platformą zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest
Zamawiający: „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole,
email:
sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wynikłym z zapytania ofertowego oraz w
celach związanych z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem – w przypadku wyboru oferty.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 9 (klauzula informacyjna dla
osób fizycznych) oraz załączniku nr 10 (klauzula informacyjna dla pracowników reprezentantów osób prawnych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/5.1/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk i dostawa gazety "Czas na Opole", którego opis stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Termin
[maksymalna godzina, do której Wykonawca przyjmie plik z materiałem przeznaczonym do druku w dniu poprzedzającym dzień
wydania gazety].

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin [maksymalna godzina, do której Wykonawca przyjmie plik z materiałem przeznaczonym do druku w dniu poprzedzającym dzień wydania gazety]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie (2) usługi poligraficzne
(rozumiane jako dwie umowy/zamówienia) tj. wskaże co najmniej 2 drukowane tytuły, każdy na kwotę nie mniejszą niż 30
000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [5]
dni terminie podmiotowych środków dowodowych, tj.:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia podmiotowych środków dowodowych:
wykaz usług a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości*, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech [3]
miesięcy, zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w
Rozdz. 5 pkt 5.2. ppkt 5.2.4. SWZ.
*W przypadku wykazania w dokumentach przez Wykonawcę innej waluty niż złoty polski
[ PLN ], Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie prowadzonego postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ - z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania.
4) Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której
prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
5) Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy (nie dotyczy).
W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ - z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania.
4) Pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia(w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5) Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy (nie dotyczy).
* Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej (podpis elektroniczny mocodawcy) lub elektronicznej
kopii poświadczonej przez notariusza.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego tych podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania.
4) Pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia(w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5) Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy (nie dotyczny)
* Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej (podpis elektroniczny mocodawcy)lub elektronicznej
kopii poświadczonej przez notariusza.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.
Rodzaj i zakres zmian umowy i warunków ich wprowadzenia określono w § 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771174

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Ogólne wymagania:
1.1.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia
(określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.
1.2.Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3.Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, w
tym również musi obejmować transport/ dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 4 SWZ.
2.Termin wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. Zamawiający uzasadnia podanie konkretnej daty realizacji zamówienia faktem
zapewnienia: ciągłości w realizowaniu usługi druku i dostawy przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia ciągłości
wydawanych nakładów.
2.2.Dniem zawarcia umowy jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 20.2 SWZ.
2.3.Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
3.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku w rozumieniu
Kodeksu Pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
− czynności drukowania gazety.
3.2.Sposób weryfikacji przez Zamawiającego zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy), w tym szczegółowo w § 11.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu:
- na podst. art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrz. art. 110 ust. 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykl., o których
mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
- na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezp. nar. (Dz. U. z 2022 poz. 835), zw. dalej ustawą o szczeg. rozw.
- Zamawiający nie przewiduje podstaw wyk., o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
5.Nieokreślenie w ofercie Ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty Wyk. z przedmiotowego postępowania.
6.Powody niedokonania podziału zamów. na cz., zg z art. 91 ust. 2 ustawy:
Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względów ekonomicznych i organizacyjnych. Zamówienie dotyczy
wyłącznie jednego rodzaju usług. Podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne a potrzeba
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić
właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej
konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy
należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.