eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sypniewo › "Przeprowadzenie kursu/egzaminu/szkolenia w ramach realizacji projektu pn. "Kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy. Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów ZSCKR w Sypniewie"Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przeprowadzenie kursu/egzaminu/szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy. Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów ZSCKR w Sypniewie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kwiatowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Sypniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-422

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zsckrsypniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrsypniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przeprowadzenie kursu/egzaminu/szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy. Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów ZSCKR w Sypniewie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c70f492-d28e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075510/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie kursu/egzaminu/szkolenia w ramach realizacji projektu pn. "Kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy. Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów ZSCKR w Sypniewie."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie publiczne współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157595/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji kursu „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, nadającego kwalifikacje, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220) dla 1 grupy (uczestnicy: 10 uczniów, 1 nauczyciel), w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 55910,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji kursu „Spawanie MAG” - blach i rur spoinami pachwinowymi zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla 1 grupy x 10 uczniów, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.08.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 32000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji kursu „Inseminacja” dla 3 grup (łącznie 25 uczniów), w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji kursu „Operator wózka widłowego” dla 1 grupy (10 uczniów), w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 8433,30 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji kursu „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” dla 1 grupy (10 uczniów, 1 nauczyciel), w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 58103,21 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego wraz z wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje na operatora kombajnu zbożowego dla 10 osób w terminie do 31.12.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących realizacji szkolenia „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” wraz z przeprowadzeniem egzaminu nadającego kwalifikacje dla 1 nauczyciela, w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 2420,64 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących: realizacji szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 1 nauczyciela, w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 11311,39 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42001,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42001,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42001,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): APHR Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Compense Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242777574

7.3.3) Ulica: Marywilska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-046

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42001,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34220,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34220,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5580001058

7.3.3) Ulica: Gimnazjalna

7.3.4) Miejscowość: Nakło

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34220,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Szkoleniowe OMGA Łukasz Dybała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793180306

7.3.3) Ulica: Zakopiańska

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-418

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Szkoleniowe OMGA Łukasz Dybała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793180306

7.3.3) Ulica: zakopiańska

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-418

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Szkoleniowe OMGA Łukasz Dybała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793180306

7.3.3) Ulica: Zakopiańska

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-418

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt.1ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania jeśli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Art. 255 ust 1)
W ramach VI części prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5580001058

7.3.3) Ulica: Gimnazjalna

7.3.4) Miejscowość: Nakło

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt.1ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania jeśli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Art. 255 ust 1)
W ramach VIII części prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.