eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › REMONT PUNKTU OBSŁUGI KLIENTAOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010847964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Cybisa 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-784

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225441200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops-ursynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ops-ursynow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ops-ursynow.pl/2022/06/13/remont-punktu-obslugi-klienta-2-2022/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8b85d26-1c5e-4dc7-976b-00ffc58645e0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a30fa612-eb08-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00113183/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208492/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 135556,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Remont Punktu Obsługi Klienta”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji i wchodzą w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
Prace mogą być wykonywane w każdy dzień powszedni tygodnia w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych
Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

39130000-2 - Meble biurowe

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.06.2022r., do godz. 12.00 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.