eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 WarszawaOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stacja Muzeum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362828690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Towarowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-811

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stacjamuzeum.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.stacjamuzeum.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dba93f25-a455-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073832/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony i monitoring obiektów STM Warszawa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087371/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: STM-ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 232892,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
STACJA MUZEUM
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
4. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy były pełnosprawne fizycznie i umysłowo tj. nie posiadały orzeczonego przez stosowny organ orzekający statusu osoby niepełnosprawnej, oraz posiadały maksymalnie do 65 lat.
5. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszego rozdziału w szczególności z Załącznikiem nr 1 do SWZ, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 269607,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322921,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 269607,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MM Service Monitoring Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maxus Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7282808543

7.3.3) Ulica: ul. Trybunalska 21

7.3.4) Miejscowość: Kruszów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-080

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wsparcie grupy interwencyjnej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 269607,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.