eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › RIR.271.26.2022.CC Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie GrutaOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
RIR.271.26.2022.CC Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RIR.271.26.2022.CC Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e6baa55-f7b6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027278/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&n_id=4763

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz E-zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gruta.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą
poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@gruta.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.(Dz.U.2020.2452). oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
(Dz.U.2020.2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta, adres e-mail: gruta@gruta.pl , tel. 56 4683 121.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: iodo@gruta.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.26.2022.CC na zamówienie pn.: Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.26.2022.CC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Grucie.
Inwestycja to przebudowa poniższych instalacji w istniejącym budynku gminnej stacji wodociągowej w Grucie:
- instalacji wodnej doprowadzenia wody do poszczególnych 9 filtrów i napowietrzania wody;
- instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania wody;
- instalacji odpowietrzania filtrów;
- Instalacji sprężonego powietrza do napędów pneumatycznych.
• przebudowana wewnątrz istniejących 3 studni głębinowych:
- instalacja zawieszenia pomp w studniach głębinowych i instalacji w obudowie studni.
Powyższy zakres inwestycji nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę, ani dokonywania zgłoszenia do właściwego organu administracyjno-budowlanego. Dla przedsięwzięcia tego nie jest też wymagane opracowywanie projektu budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Mełnie.
• przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Mełnie w zakresie zapewniającym osiągnięcie zwiększenia wydajności stacji, poprawy jakości wody wychodzącej ze stacji, zwiększenia niezawodności działania stacji, regulacji ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zapewniającej dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem odbiorcom na terenie gminy Gruta. Stacja ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie całej gminy.
• Konstrukcja budynku stacji zostanie przebudowana, zostaną wydzielone dodatkowe pomieszczenia, w środku hali technologicznej zostaną wymienione przewody oraz dostawione nowe urządzenia. Na tej samej działce zostanie wybudowany:
- odstojnik wód popłucznych,
- poletko do odwadniania osadu,
- dwa prefabrykowane zbiorniki żelbetowe wody czystej,
- zbiornik bezodpływowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Plemiętach – część 1, przebudowa studni głębinowych

Montaż 3 nowych pomp 2 stopnia, podających wodę do sieci wodociągowej. Zapewnią one podnoszenie ciśnienia wody na wyjściu ze stacji, wraz ze wzrostem ilości wypływającej wody do sieci. Dzięki temu na końcówkach sieci utrzymane będzie wystarczające ciśnienie wody przy dużych rozbiorach wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4
Przebudowa odcinków sieci wodociągowej spinających gminną sieć wodociągową z przyłączem wodociągowym w gminie Gruta. (budowa „spinek” – sieci wodociągowej)
Robota budowlana to wykonanie przewodów łączących istniejące wodociągi w miejscowościach: Gruta, Annowo i Mełno w gminie Gruta. Projektowane spinki łączące istniejące przewody wodociągowe umożliwią zwiększenie możliwości przesyłu wody do odbiorców. Zapewnią poprawę ciśnienia wody w części gminy, gdzie przy dużych rozbiorach jest ono niewystarczające. Jednocześnie zostaną zmodernizowane, przebudowane i rozbudowane wszystkie 3 gminne stacje wodociągowe. Pozwoli to zwiększyć ich wydajność oraz poprawić jakość dostarczanej wody Zapewni to możliwość pokrycia rosnącego zapotrzebowania na wodę w gminie Gruta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Zadania I
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie; 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zdolności
kredytowej lub środków finansowych na realizację zadań w wysokości:
Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gruta
- 200.000,00 zł
Zadanie 2 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mełno
- 200.000,00 zł
Zadanie 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Plemiętach – część 1
przebudowa studni głębinowych
- 500.000,00 zł
Zadanie 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej spinających gminną sieć wodociągową z przyłączem wodociągowym w gminie Gruta
- 1.000.000,00 zł

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż zł należy przeliczyć na zł, wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, że:
a) wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 (dwie) roboty budowlane, każda o wartości min. dla zadań:
Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gruta – 200.000,00 zł
Zadanie 2 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mełno - 3.500.000,00 zł
Zadanie 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Plemiętach – część przebudowa studni głębinowych – 200.000,00 zł
Zadanie 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej spinających gminną sieć wodociągową z przyłączem wodociągowym w gminie Gruta – 1.000.000,00 zł

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) o udzielenie zamówienia na realizację zadań:
Zadania 1 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gruta
Zadania 2 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mełno
Zadania 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Plemiętach – część 1 przebudowa studni głębinowych
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dalej
zwaną Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy;
Wymagane doświadczenie zawodowe kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik budowy to min. 3 lata.
Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie dysponował:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności elektrycznej zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia z branży elektrycznej,
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności sanitarnej zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia z branży sanitarnej.
Zamawiający dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wyżej wymienionych. Osoby posiadające wymagane uprawnienia winny legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z opisem w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z opisem w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgonie z zapisem w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W SWZ - Rozdział XXII Zamawiający podał informację o wymaganiach dotyczących wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gruta – 1.800,00 zł
Zadanie 2 – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mełno – 2.000,00 zł
Zadanie 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Plemiętach – część 1 przebudowa studni głębinowych – 35.000,00 zł
Zadanie 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej spinających gminną sieć wodociągową z przyłączem wodociągowym w gminie Gruta – 12.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- zgodnie z zakresem podanym w SWZ (w zakresie ustawy Pzp)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.