eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin- Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej- dokumentacja projektowaOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin– Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej- dokumentacja projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655256980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin– Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej- dokumentacja projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-575215b1-fa23-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno 2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.8) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę:• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. •Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf9) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 7 i 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 7 i 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/p.n/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin– Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej- dokumentacja projektowa”.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.
Przedmiot zamówienia musi obejmować:
a) badania geotechniczne - 2 egz.,
b) projekt koncepcyjny - 1 egz.,
c) projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej - 5 egz.,
d) projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 4 egz.,
e) ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo do akceptacji w ZDP) – 3 egz.,
f) plan wyrębu (jeśli wymagany) – 2 egz.,
g) część przetargową – 1 egz.,
h) kopie map do celów projektowych dla zakresu przedsięwzięcia,
i) projekty podziału nieruchomości do decyzji ZRID,

Ad. a) Badania geotechniczne muszą zawierać w szczególności:
- dokumentację i opinie geotechniczne (min. 3 odwiertów na 1 km drogi),

Ad. b) Projekt koncepcyjny musi zawierać w szczególności:
- usytuowanie drogi dla rowerów w planie sytuacyjnym,
- przekroje poprzeczne, przekroje normalne,
- rysunki szczegółów konstrukcyjnych.

Ad. c) Projekt budowlano- wykonawczy branży drogowej musi zawierać
w szczególności:
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
-uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji (ZUD, ENEA, WOD-
KAN, GAZ, TP, itp.),

Ad. d) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego musi zawierać w szczególności:
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego,
- uzyskanie niezbędnych opinii dla projektu, łącznie z jego zatwierdzeniem.
Ad. g) Część przetargowa musi zawierać w szczególności:
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu
ofertowego.

Ad. i) Projekty podziału nieruchomości do decyzji ZRID:
- wykonanie projektów podziału nieruchomości do decyzji ZRID (ok. 30 szt.)

Przedmiot zamówienia należy opracować:

a. Projekt budowlany należy opracować w szczególności zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm./,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm./,
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. z 2021 r poz. 2454 z późn. zm./,
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z późn. zm./,
• Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. 2023 poz. 162
z późn. zm./
• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm./
• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b. Projekt stałej organizacji ruchu drogowego należy opracować w szczególności zgodnie z:
• Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm./,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm./
• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm./,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach /Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm./,
• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c. Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w formacie umożliwiającym dalsze ich powielanie oraz opracować w szczególności zgodnie z:
• Formatem i na podstawie OST przygotowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o..
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. z 2021 r poz. 2454 z późn. zm./,
• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga: wszystkie zapisy dotyczące warunków kontraktu z przyszłym wykonawcą robót umieszczone w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

d. Kosztorys Inwestorski należy wykonać na podstawie opracowanych SST
oraz opracować w szczególności zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm./,
• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga: Kosztorys Inwestorski musi być sporządzony w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne. Pozycje kosztorysu Inwestorskiego muszą być zgodne z pozycjami w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

e. Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie opracowanych SST, a pozycje Kosztorysu Ofertowego muszą być zgodne z pozycjami w Kosztorysie Inwestorskim i Przedmiarze Robót.

f. Badania geotechniczne należy opracować w szczególności zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz. U. z 2012 poz. 463 z późn. zm./,
• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

g. Projekty podziału nieruchomości do decyzji ZRID (ok. 30 szt.):
• Z uwagi na rozbudowę drogi powiatowej w celu umieszczenia na niej wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów należy sporządzić geodezyjny projekt podziału nieruchomości zatwierdzony w ośrodku geodezyjnym. Projekt ten będzie stanowił załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, a także wszystkie konieczne branże wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowane materiały wymagane do złożenia wniosku
w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania.

Projekt budowlano-wykonawczy, Kosztorys Inwestorski oraz SST należy przygotować
w formie elektronicznej umożliwiającej dokonywanie zmian (wymagane pliki typu: DWG, MS OFFICE – Word i Excel). Dokumentację projektową i szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować dodatkowo w formie elektronicznej – w plikach, które uniemożliwiają dokonanie jakichkolwiek zmian ( np. pliki typu PDF).

Cały przedmiot zamówienia należy zapisać na płycie CD oraz przekazać Zamawiającemu.

Opis stanu istniejącego
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin – Bojanice w zakresie budowy drogi dla rowerów rozpocznie się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4785P w m. Nowy Belęcin (działka o nr ew. 300 obręb Nowy Belęcin) i zakończy się na istniejącej drodze dla rowerów w m. Bojanice (działka o nr ew. 373/2).
- Długość trasy objętej projektem ok. 2,8 km,
- Na całym odcinku występuje nawierzchnia bitumiczna. Średnia szerokość jezdni wynosi ok. 5,7 m.
- Droga posiada przekrój drogowy.
- Odwodnienie istniejące odbywa się poprzez rowy przydrożne.
- Infrastruktura niezwiązana z drogą znajdująca się w obrębie opracowania: sieci: telekomunikacyjne oraz linie energetyczne.
Dane wyjściowe do projektowania

Długość trasy objętej projektem - ok. 2,8 km.
Projekt musi być sporządzony w oparciu o następujące założenia:
- szerokość drogi dla rowerów 2,50 m zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- uwzględnić wszystkie zjazdy na nieruchomości,
- ewentualna budowę sieci kanalizacji deszczowej w miarę potrzeb,
- odwodnienie w granicach pasa drogowego – rowy przydrożne.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego tj., co 4 tygodnie konsultowania
z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych.

Przy projektowaniu należy kierować się obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zasadami podanymi w:


Wszystkie te ww. wymagania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
III. Rękojmia
-Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Rękojmia 40%
Razem 100%
1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej
2) Kryterium „rękojmia” – wskaźnik R, ranga – 40%.
a) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonane roboty oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć termin rękojmi na wykonane roboty oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin rękojmi na wykonane roboty oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).
b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu rękojmi w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy.
c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres rękojmi krótszy, niż wymagane 36 miesięcy,
Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Wskaźnik R obliczany jest wg wzoru:
R = (R b / R m) x 100 pkt x 40%
gdzie:
R b – ilość miesięcy udzielonej rękojmi w ofercie badanej,
R m – największa ilość miesięcy udzielonej rękojmi w złożonych ofertach
Wymagane jest podanie w ofercie okresu rękojmi w miesiącach.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + R
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
R – liczba punktów uzyskanych w kryterium „rękojmia”.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej co najmniej:
- jednego opracowania dotyczącego projektu budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. Z, o długości co najmniej 2,0 km (Załącznik nr 4 do SWZ).

Zamawiający dopuszcza, że mogą to być niezależne opracowania lub występujące łącznie w jednym opracowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w przypadku, gdy dla w/w opracowań uzyskane zostały odpowiednie dokumenty uprawniające do realizacji inwestycji tj.: zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował zespołem składającym się z:
a) minimum 1 osoby posiadającej:
- uprawnienia projektowe w zakresie drogowym bez ograniczeń,
- doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej dwie dokumentacje projektowe, których przedmiotem było wykonanie projektów budowlano-wykonawczych z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. Z. Osoba ta będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta (Załącznik nr 5 do SWZ).

Uwagi:
Wykonawca zapewni, że zadanie będą wykonywały osoby posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.2021.2351 t.j./, lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i– jeżeli jest to wymagane– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno opracowanie dotyczące projektu budowlanego, rozumie jeden wykonany projekt budowlany w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu prac należy załączyć dokumenty potwierdzające, że projekty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa razem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: -- brak podstaw wykluczenia;
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa
razem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: - spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) lit. a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) lit. b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy- w §17. Zmiana umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale III pkt 4 niniejszej SWZ

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w §1 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2) W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.
1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
4) Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.
6) Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.
7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.