eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna - Kontrakt 28-1aOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070558756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338612898

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zmge.zywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmge.zywiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bcdb235-ca1b-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bcdb235-ca1b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035491/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktów 28-1a oraz 28-2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza IIA

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150880

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN 6/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 13329189,15 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 11883852,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezrealizowanych, pozostałych robót budowlanych w ramach kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1”. Postępowanie to zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2021 r. W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od pierwotnej umowy na wykonania tego kontraktu, została dokonana inwentaryzacja terenu oraz przygotowany zakres rzeczowy pozostały do wykonania.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi przeanalizować OPZ dotyczący kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1” i wykonać pozostały zakres rzeczowy, opisany przez Zamawiającego w OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 4 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14336880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16851000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16851000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 121192655

7.3.3) Ulica: Nieznanowice 50

7.3.4) Miejscowość: Gdów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-420

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16851001,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.